Till innehållet

Telefonkontakt

Närstående till en patient på intensivvårds- och övervakningsavdelningen kan ringa till avdelningen dygnet runt.

Avdelningens kansli har telefonnummer (06) 213 8001.

Uppgifter ges endast åt de närmaste anhöriga, till andra ges uppgifter enbart med patientens lov. Vi önskar att närstående utser en kontaktperson som håller kontakt med intensivvårds- och övervakningsavdelningen. Vi ger direktnummer till patientens egenskötare åt den utsedda kontaktpersonen.

Vi strävar till att utföra undersökningar, vårdåtgärder, ingrepp och läkarronder dagtid. Om möjligt, undvik att ringa kl. 7.30-10, då vi försöker reservera den tiden för vårdåtgärder.

Vardagar under tjänstetid har patientens närstående möjlighet att träffa läkaren som ansvarar för patientens vård. Tidpunkten för mötet avtalas med patientens egenskötare. Närstående kan också diskutera med läkaren per telefon.

Besök

Avdelningens besökstid är kl. 15-19.

De närståendes besök är välkomna och vi uppmuntrar till att besöka patienten ofta, men korta stunder (15 min) åt gången, då patienten oftast är svårt sjuk och fort blir trött. Besökarna kan vara två till tre per gång och får inte bära på smittsamma sjukdomar. Vi vägleder gärna i handhygien och användning av behövliga skyddskläder.

Vi önskar att du på förhand kommer överens med patientens egenvårdare om en lämplig tidpunkt för besöket. På så sätt kan vi bättre planera patientens vård. Besök utanför besökstid koms överens om skilt.

Använd dörren avsedd för närstående då du kommer på besök. Ring på dörrklockan. Då dörren öppnas kan du gå in och sätta dig att vänta i väntrummet.

Under tjänstetid tar sekreteraren emot dig och för dig till patienten, andra tider kommer vårdpersonalen och hämtar dig. Vårdåtgärder kan ibland fördröja möjligheten till besök, men vi hämtar dig genast det är möjligt. Vi ber dig beakta att vi ibland kan bli tvungna att be dig avlägsna dig tillfälligt p.g.a. undersökningar och åtgärder eller ifall andra patienters tillstånd så kräver.

Vi önskar att du:
  • Desinficerar händerna både före och efter besöket. Detta förebygger smittspridning. Ifall skyddskläder behövs handleder egenskötaren dig i användningen.
  • Inte kommer på besök ifall du har snuva, hosta, feber eller andra infektionssymptom. Patienterna är svårt sjuka och vi skyddar dem mot ytterligare smitta.
  • Sätter din mobiltelefon i ljudlöst läge och fokuserar på att vara där för din närstående. Användandet av mobiltelefon på avdelningen är tillåtet, men ibland kan vi bli tvungna att begränsa användningen på grund av känsliga vårdapparater.
  • Inte hämtar något ät- eller drickbart åt din närstående utan att först meddela egenvårdaren, som kontinuerligt följer upp patientens vätskebalans och planerar vården utgående från den.
  • Observerar att vi är en doft fri avdelning. Låt bli att använda parfym då du planerar ett sjukhusbesök. Hämta inte heller blommor åt patienten. Däremot kan du glädja patienten med tidningar, musik, foton eller andra minnesföremål.
  • Kommer överens med egenvårdaren ifall du vill ta foto av patienten. Generellt är fotografering förbjudet på vår avdelning med anledning av integritetsskyddet.
  • Frågar oss om saker du funderar över. Vi är här också för dig.

Att orka som närstående

Du har möjlighet att äta lunch i sjukhusets matsal och att övernatta på patienthemmet Vilma, som finns på sjukhusområdet. Butik finns också i närheten av sjukhuset. Vi strävar till att ordna så att föräldrarna till en barnpatient har möjlighet att vara hos sitt barn så mycket som möjligt.

Ifall du önskar finns det möjlighet att samtala med sjukhusteolog, socialarbetare, psykolog eller patientombudet.

Fråga personalen för mer information.

Intensivvård är övervakning och vård av allvarlig svikt i de livsviktiga organen, som uppstår vid sjukdom eller olycksfall. Organsvikt kan vara störningar i andningen, blodcirkulationen och vätskebalansen. Organsvikt kan övervakas, stödas eller behandlas med t.ex. andningsmaskin, dialysbehandling och specialläkemedelsbehandlingar. 

De i behov av intensifierad övervakning, är patienter vars hälsa snabbt försämrats och vars hälsotillstånd kräver kontinuerlig uppföljning av hjärtrytm, intensifierad medicinering eller maskinellt stöd för andningen.

Avdelningen har 13 patientplatser, uppdelade på en och två personers rum. Alla platser är lika utrustade. På avdelningen finns också ett isoleringsrum med möjlighet till under- eller övertrycksisolering.

Avdelningens personal består av tre läkare, 47 sjukskötare, två närvårdare, två sekreterare och fyra anstaltsvårdare. Personalen har ett tätt samarbete med läkare från andra specialområden, fysioterapeuter, talterapeut, hjärtskötare och dejourerande psykiatrisk sjukskötare.

Patienten har en utsedd egenvårdare i varje skift. Till personalens arbete hör också förebyggande vård och god vård i livets slutskede. Vården förverkligas av en yrkeskunnig personal, med hjälp av modern medicinsk teknik och multiprofessionellt samarbete.

Vårdtiden på avdelningen är i medeltal kort, vanligen några dygn, men kan variera från bara några timmar till flera månader.

Vårdtiden på avdelningen är i medeltal kort, vanligen några dygn, men kan variera från bara några timmar till flera månader.

Utgående från patientens mående fortsätter vården efter intensivvård och -övervakning på någon av specialsjukvårdens bäddavdelningar, universitetssjukhus, primärvårdens bäddavdelningar, andra vårdinrättningar eller i det egna hemmet.

Konvalecensperioden efter intensivvård är lång och dit hör ofta fysiska, psykiska och sociala problem. Allmän svaghet och trötthet är de vanligaste fysiska problemen hos patienter efter intensivvård. Psykiska problem förorsakas oftast av att patienten inte minns något från intensivvårdstiden.

Vi skriver dagbok åt patienten

Vi skriver dagbok åt patienter som behöver intensivvård längre än tre dagar. Innehållet i dagboken fokuserar på patienten.

Anteckningar görs dagligen i dagboken om hur patienten mår och om hur vården framskrider, också om eventuella motgångar. I dagboken beskrivs vårdmiljön runt patienten, olika hjälpmedel såsom andningsmaskin, dialysmaskin, droppräknare och all övrig utrustning som behövs för patientens vård. I dagboken används alldagligt språk och ogärna medicinska termer. Även fotografier kan tas för att ge patienten en bättre bild av tiden på avdelningen.

Dagboken är personlig och följer med patienten i ett slutet kuvert till vårdavdelningen. Ifall patienten har frågor eller tankar angående dagbokens innehåll så ska hen naturligtvis ta kontakt med intensivvårds- och övervakningsavdelningen. I dagboken finns avdelningsskötarens telefonnummer.

Kontaktuppgifter

Kansli 06 213 8001

Avdelningsskötare Anna Cederholm tel. 040 183 6698 (kl. 8-15)

Bitr. avdelningsskötare Catharina Alanko

Bitr. överläkare Leena Huhti

Bitr. överläkare Raku Hautamäki

Ledande läkare Taneli Väyrynen

Överläkare Simo-Pekka Koivisto

Överskötare Saija Seppelin

E-post: fornamn.efternamn@ovph.fi

Kontaktuppgifter

Läge F0

Telefon  06 213 8001

Allmän besökstid kl. 15-19, andra tider enl. överenskommelse

Ge oss respons