Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdets tjänster hos kunden, när som helst och var som helst


Syftet med mobilprojektet är att inom Österbottens välfärdsområde skaffa och ta i bruk en elektronisk kanal, via vilken kunderna kan sköta ärenden. Projektet har en snäv tidtabell; förberedelserna inleddes i januari 2022 och ibruktagandet av den första versionen är planerad redan till januari 2023.

Den bärande tanken i projektet är ett äkta kundperspektiv, vilket även projektets arbetsnamn, Mobilen – Hur kan jag hjälpa?, vittnar om.

– Med applikationen vill man framför allt underlätta kundens kontakter med välfärdsområdet genom att erbjuda en ny, alternativ möjlighet att sköta ärenden vid sidan av de traditionella sätten, berättar projektdirektör Marianne Korvajärvi.

Med applikationen eftersträvar man ändå inte enbart nytta för kunderna, utan syftet är även att uppnå avlastning för personalen till exempel genom minskad användning av tjänster då kunderna mera självständigt kan sköta ärenden. 

En väsentlig del av projektets förberedande uppgifter har varit att kartlägga såväl kundernas som personalens behov gällande applikationen.

– En kundenkät förverkligades i februari och personalens behov har kartlagts under början av året bland annat i olika workshops. På basen av resultaten från enkäterna, workshopparna och andra utredningar utformas kravspecifikationer för applikationens anskaffningsprocess, berättar Korvajärvi.

Då de slutliga kravspecifikationerna är klara och övriga förutsättningar för att inleda anskaffningen har uppfyllts, strävar man efter att föra fram ett förslag om inledande av anskaffningsprocessen för beslutsfattande ännu under våren.

Du hittar mera information om projektet samt nyheter om projektets framskridande inom kort på välfärdsområdets webbsidorna.