Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdets delaktighetsplan förbättrar invånarnas påverkansmöjligheter

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
Välfärdsområdesstyrelsen behandlade välfärdsområdets delaktighetsplan vid sitt sammanträde. I räddningsverkets servicenivåbeslut för åren 2024–2026 slår man fast hur verksamhetsområdets service ska ordnas under de kommande åren. Välfärdsområdesstyrelsen förde även en diskussion om såväl förändringarna i servicenätet som verksamhets- och ekonomiplanen.

Vid sitt sammanträde förde välfärdsområdesstyrelsen en grundlig diskussion om de föreslagna förändringarna som ska genomföras i servicenätet inom ramen för välfärdsområdets framtids- och anpassningsprogram. Välfärdsområdesstyrelsen tar beslut om förändringarna den 15 december när de nu pågående samarbetsförhandlingarna har slutförts. Styrelsen kommer då även att behandla verksamhets- och ekonomiplanen för år 2024.

Förändringsförslagen presenterades av välfärdsområdets tjänsteinnehavare på informationsmöten som hölls den 30 oktober, varefter kommuner, påverkansorgan, kunder och intressentgrupper ännu fick skicka in utlåtanden och kommentarer till välfärdsområdet. Allt som allt fick välfärdsområdet in över 800 svar.

– Inför så här svåra och stora beslut är det viktigt att vi har tid för ömsesidiga diskussioner. Förändringarna behövs men måste förverkligas tryggt och efter att konsekvenserna har bedömts, säger välfärdsområdesstyrelsens ordförande Anne Salovaara-Kero.   

Kundernas delaktighet stärks

Välfärdsområdets rykande färska delaktighetsplan innehåller mål och åtgärder som syftar till att förbättra kundernas möjlighet att påverka sin egen service och serviceutvecklingen i välfärdsområdet. Planen innefattar förutom den lagstadgade verksamheten även Österbottens egna verksamhetskoncept som syftar till att främja delaktigheten. Österbottens välfärdsområde har fyra klientråd, ett råd för barn, unga och familjer, ett råd för personer i arbetsför ålder och ett råd för äldre personer samt ett mångkulturellt råd. Dessutom bedriver man mångsidigt samarbete med föreningar. Det som nu är nytt är exempelvis det samarbete som bedrivs med skolor och den utökade erfarenhetsexpertverksamheten.

– Under de kommande åren vill vi i synnerhet hitta nya sätt att involvera våra kunder i såväl deras egen service som i utvecklandet av servicen, säger kvalitetsdirektör Mari Plukka.

Involveringen av kunderna stöder såväl välfärdsområdets kvalitetsarbete som klient- och patientsäkerheten i välfärdsområdet. Välfärdsområdesstyrelsen godkände för egen del delaktighetsplanen och vidarebefordrade den till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande.

Räddningsverkets beslut om servicenivån förenhetligar servicen i det nya området

Räddningsverkets servicenivåbeslut för åren 2024–2026 vidarebefordrades till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande. Servicenivåbeslutet är ett dokument där man enligt räddningslagen bör redogöra för vilka faror som finns i området, tillgängliga resurser och fastställa servicenivån för förebyggandet av olyckor samt för räddningsväsendet och befolkningsskyddet men också bör redogöra för hur dessa ska utvecklas.

Österbottens välfärdsområdes räddningsverk består av tidigare Österbottens räddningsverk och enheter i den norra delen av landskapet, vilka tidigare hörde till Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk.