Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdets beslutsfattare har ett hektiskt år framför sig

Kuvituskuva. Graafinen nuija joka lyö pöytään.
År 2022 kommer välfärdsområdet ha två fullmäktige och två styrelser med egna uppgifter och ansvarsområden.

Det nuvarande året är en övergångsfas på resan från en samkommun till ett självstyrande välfärdsområde som inleder sin verksamhet från och med början av 2023. En del representanter sitter både i samkommunens fullmäktige och styrelse och i det nya välfärdsområdesfullmäktige.

Introduktion för de nya fullmäktigeledamöterna i februari

Introduktionen för dem som valdes in i välfärdsområdesfullmäktige inleds genom två seminarier som hålls den 7 och 21 februari. Vid det första introduktionsseminariet kommer man bland annat gå igenom välfärdsområdesfullmäktiges uppgifter och rutiner samt göra ledamöterna förtrogna med det beredningsarbete som redan gjorts. Under den andra seminariedagen får ledamöterna bekanta sig mer med bland annat verksamhetsfältet och strategiarbetet.

Välfärdsområdesfullmäktige sammankommer till sitt första sammanträde den 7 mars. En av välfärdsområdesfullmäktiges första uppgifter blir att utse en styrelse för välfärdsområdet och besluta om den nya förvaltningsstadgan. I år ska välfärdsområdesfullmäktige och -styrelsen ta ställning till frågor som kommer att påverka den service som erbjuds i Österbotten från och med början av år 2023, exempelvis strategin och budgeten.

Hittills har det självstyrande välfärdsområdets verksamhet och förvaltning beretts av ett temporärt beredningsorgan som berett ärenden som välfärdsområdesfullmäktige ska besluta om. Det temporära beredningsorganet avslutar sitt arbete när välfärdsområdesfullmäktige konstituerar sig och inleder sin mandatperiod.

Samkommunen har egna beslutsfattare

Fullmäktige och styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde fortsätter sitt arbete under hela år 2022 och beslutar om ärenden som berör samkommunen. Dessa organ varken behandlar eller tar ställning till ärenden som berör det självstyrande välfärdsområdet. År 2023 minskar samkommunsfullmäktiges och -styrelsens uppgifter – och då kommer de att fokusera på upplösningen av samkommunen.