Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdet har gjort en intern utredning av de gynekologiska tjänsterna i Jakobstad

Välfärdsområdet har på basis av inkomna anmälningar om farliga situationer gjort en intern utredning av de gynekologiska tjänsterna i Jakobstad. Eftersom händelserna bevakats aktivt av medierna har välfärdsområdet valt att dela med sig av internutredningen.

Det antal anmälningar som riktats mot enheten i fråga avviker inte från det normala. Från och med början av år 2022 har nio anmälningar riktats mot enheten. Under de senaste dagarna har det dessutom inkommit fyra nya anmälningar. För att få bakgrundsfakta om ärendet har samtliga anmälningar genomgåtts i samband med utredningen, men den har i synnerhet fokuserats på två anmälningar. Dessutom har man sett över de anmärkningar och klagomål som inkommit från och med år 2012.

På basis av de uppgifter som kommit fram i samband med utredningen kan man inte entydigt konstatera att det skett några medicinska misstag i de två fall som nu utretts. Av responsen och anmälningarna framgår det klart att kommunikationen och bemötandet upplevts som dåligt.

– Vi har personligen också varit i kontakt med den person som uppgett sina kontaktuppgifter i sin anmälan, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

De anmälningar som inkommit och som eventuellt inkommer i fortsättningen kommer att handläggas enligt den normala praxisen i välfärdsområdet.

Den gynekologiska vården och vården av gravida kvinnor fortsätter i Jakobstad och servicen utvecklas ständigt.

– En patient kan alltid föra fram önskemål om den vårdande personalen. De ultraljudsundersökningar som utförs i samband med fosterdiagnostiken kommer också fortsättningsvis att utföras i Jakobstad. Precis som på Vasa centralsjukhus utförs de av specialutbildade barnmorskor, säger ledande läkare Tanja Skuthälla.

Gott bemötande en viktig del av kund- och patientarbetet

En bra kvalitet inom social- och hälsovården bygger på såväl en evidensbaserad, verkningsfull och värdeskapande vård som bemötandet av patienten och kunden. I Österbottens välfärdsområde har man som mål att ha den bästa kvaliteten i Norden.

– Förutom att patienten får en medicinskt adekvat och verkningsfull vård är det mycket viktigt hur patienten bemöts i vården. Det här kan inte understrykas för mycket, säger Peter Nieminen.

Välfärdsområdet har en kanal för anmälning av osakligt bemötande och håller också på att utveckla en verksamhetsmodell för osakligt bemötande. När den är klar kommer den att tas i bruk på alla enheter i välfärdsområdet. Dessutom planerar välfärdsområdet att arrangera en utbildningsserie om gott bemötande för olika yrkesgrupper, där man exempelvis kommer att ta upp hur man ska iaktta olika kulturella bakgrunder och hantera svåra frågor i kund- och patientarbetet.

– De här frågorna utgör visserligen en del av en god yrkeskompetens, men tål ändå att repeteras i och med att också världen hela tiden förändras, säger Peter Nieminen

Respons till rätt adress

Respons om välfärdsområdets tjänster kan lämnas in direkt på enheterna eller via de kanaler som finns på välfärdsområdets webbplats. All respons som inkommer via de officiella kanalerna registreras och handläggs och används för att utveckla verksamheten. Såväl den egna personalen som kunder och patienter kan anmäla farliga situationer. Social- och patientombud hjälper kunder att välja rätt responskanal.

– Om det är något som man blir att fundera över i sin vård eller betjäning lönar det sig att ta kontakt eller att skicka respons eller att göra en anmälan. Det här kan göras antingen anonymt eller med eget namn, säger kvalitetsdirektör Mari Plukka.