Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdesstyrelsen tog ställning till upphandlingen av klient- och patientdatasystemet

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
Välfärdsområdesstyrelsen för Österbottens välfärdsområde godkände upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem vid sitt sammanträde den 19 juni. Under 25-åringar kommer även i fortsättningen att få avgiftsfria preventivmedel. Även byggandet av en ny brandstation och filialbrandstation i Vasa diskuterades.

Upphandlingen av Österbottens välfärdsområdes nya klient- och patientdatasystem godkändes vid välfärdsområdesstyrelsens möte den 19 juni. Upphandlingen genomfördes i form av en konkurrenspräglad dialog som lockade anbud från tre inhemska systemleverantörer. Anbuden utvärderades med hjälp av sju delområden som poängsattes. TietoEvry Finland Ab som vann konkurrensutsättningen var bäst i sex av de sju delområdena och nästbäst i det sjunde delområdet.

– Efter poängräkningen var valet ändå klart. Fördelen med valet är att LifeCare redan nu används i hög utsträckning inom den finländska social- och hälsovården, berättar IT-direktör Pia Haglund.

Många yrkesutbildade personer tog del i de många faserna av upphandlingsprocessen, men den största rollen hade yrkespersonerna när kraven finslipades och de olika systemen jämfördes. I själva produktjämförelsen deltog sammanlagt 140 yrkesutbildade personer. På basis av produktjämförelsen valde de yrkesutbildade personerna i Österbottens välfärdsområde TietoEvrys Lifecare till bästa system.

– Den nya systemhelheten kommer att ersätta de sex olika klient- och patientdatasystem som för närvarande används på social-, primär- och specialsjukvårdens enheter i välfärdsområdet. Men det är också viktigt att vi nu får ett tvåspråkigt system där de yrkesutbildade personernas användargränssnitt samt kundernas och patienternas elektroniska servicekanaler fungerar på både svenska och finska.

Avgiftsfri prevention för under 25-åringar även i fortsättningen

Under 25-åringar som bor i Österbotten kommer även i fortsättningen att få preventivmedel gratis. För tillfället erbjuds de avgiftsfria preventivmedlen via ett projekt som upphör i slutet av år 2023. Lättillgängliga, avgiftsfria preventivmedel samt handledning och rådgivning som främjar sexual hälsan och fortplantningshälsan förebygger de negativa, långvariga konsekvenser som hänför sig till ungas sexual hälsa, fortplantningshälsa och psykiska hälsa. De främjar också i hög grad jämlikheten bland unga men även de ungas rätt att besluta om sin egen kropp.

I fortsättningen bedöms kostnaden för preventivmedel uppgå till cirka 170 000 euro per år, varav tilläggskostnaden, med beaktande av den redan budgeterade avgiftsfria preventionen, skulle uppgå till ca 120 000 euro.

Byggandet av en ny brandstation i Vasa gick framåt

Under årens gång har utrymmesproblematiken på brandstationen i Vasa lett till utredningar, konditionsundersökningar och korrigerande åtgärder som vidtagits utgående från dem. De nuvarande utrymmena har konstaterats vara i dåligt skick både strukturellt och tekniskt. Även personalen har i flera år varit evakuerad från en del av byggnaden på grund av dålig inomhusluft, vilket påverkat organiseringen av räddningsverksamheten negativt.

Man har beslutat riva huvudbrandstationens byggnad och istället för den uppföra en byggnad som uppfyller de nuvarande kraven inom räddningsväsendet. Dessutom har man planerat att bygga en filialbrandstation i Liselund, eftersom utvecklingen i Vasaregionen har lett till att den nuvarande brandstationen med omedelbar beredskap inte ensam räcker till för att uppfylla de krav som ställs på verksamhetstiden.

– Projekten med huvudbrandstationen och filialbrandstationen har beretts samtidigt. Genom att bygga brandstationerna samtidigt kan man uppnå synergifördelar och kostnadseffektivitet. Utrymmena skulle hyras av välfärdsområdet, men inget beslut har ännu fattats om byggherren, berättar fastighetsdirektör Ulf Stenbacka.

En utredning över hur räddningsverkets verksamhet och beredskap kunde utlokaliseras till tillfälliga lokaler har gjorts. Utredningen resulterade i ett preliminärt utrymmesprogram för de tillfälliga lokalerna. När de tillfälliga lokalernas placering planeras bör räddningsverksamhetens krav på tillgänglighet och utrymmessäkerhet beaktas.

– Olika alternativ, som fortfarande utreds, finns för anskaffningen av tillfälliga lokaler. Anskaffningen av de tillfälliga lokalerna borde ändå inledas så snabbt som möjligt, säger Stenbacka.

Rehabiliteringen får ny verksamhetsområdesdirektör

Specialisten i fysiatri, Annica Sundberg som från och med år 2021 har skött tjänsten som verksamhetsområdesdirektör för rehabiliteringsverksamheten har anhållit om avsked av styrelsen och kommer helt att övergå till kliniskt läkararbete som hon redan nu arbetat med under hälften av sin arbetstid. Överskötare Heidi Kotanen från rehabiliteringsservicen valdes till ny verksamhetsområdesdirektör på heltid. Kotanen kommer att sköta tjänsten under tiden 1.7–31.12.2023.

– Österbottens välfärdsområde arbetar som bäst med att anpassa sin ekonomi och verksamhet. Verksamhetsområdesdirektörerna spelar en central roll i dessa utvecklingsåtgärder. De interna arrangemang som hänför sig till tjänsteutövningen är motiverade även på grund av att man inom ramen för det framtida anpassningsprogrammet också kommer att se över förvaltningens och ledningens strukturer, berättar ledningens förvaltningschef Päivi Berg.

Cykelförmån tas i bruk i välfärdsområdet

Välfärdsområdet har fått ta emot flera förslag i personalens idélåda om att välfärdsområdet borde ta i bruk en cykelförmån. Dessutom har kristdemokraterna lämnat in en fullmäktigemotion i samma ärende. En skattefri cykelförmån är en naturaförmån som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda. Det är ett sätt att främja anställdas hälsa och välmående samt att minska miljöbelastningen.

– Ärendet har diskuterats på tjänstemannanivå och det finns ett stort stöd för förslaget. Cykelförmånen bedöms ändå inte kunna tas i bruk under det här året eftersom ibruktagningen för tillfället är svår att ordna inom HR och ekonomiförvaltningen, berättar HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att en modell för ibruktagningen ska planeras och utarbetas inför budgetarbetet och cykelsäsongen 2024.