Till innehållet
Allmänt

Resultaten av enkäten Hälsan i skolan bistår planeringen av nästa år

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
På sitt möte i måndags diskuterade Österbottens välfärdsområdesstyrelse resultaten av den enkät som Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomfört samt tog ställning till bland annat de förändringar som ska genomföras i boendeservicen.

Välfärdsområdesstyrelsen tog del av resultaten av THL:s enkät Hälsan i skolan 2023. Enkäten genomförs vartannat år för att bland annat kartlägga de ungas levnadsförhållanden och hälsovanor samt elev- och studerandehälsovården. Enkäten är riktad till alla elever i grundskolans åk 4–5 och åk 8–9 samt till första och andra årets studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter.

– Resultaten ger viktig information om barns och ungas välmående och är också en mycket viktig källa för planeringen av servicen och för uppföljningen av åtgärder som blivit vidtagna, säger sektordirektör Pia-Maria Sjöström som ansvarar för den service som ordnas för barn, unga och familjer.

Positiva tecken

En positiv trend kan ses i de ungas delaktighet i skolan och det mobbningsförebyggande arbetet. Rent generellt har även rökningen, användningen av alkohol och droger minskat.

Å andra sidan finns det även orosmoment. Andelen barn och unga som föräldrar eller vårdnadshavare utsatt för fysiskt våld fortsätter att öka, och många anmäler att de har återkommande smärta och regelbundet är frånvarande från skolan på grund av sjukdom. Också sexuellt ofredande är vanligt förekommande, samtidigt som flera indikatorer gällande nätanvändningen väcker oro. Upplevelsen av delaktigheten och servicekvaliteten i elevvården är sämre än i landet i genomsnitt.

– Att minska det fysiska våldet i familjerna är något som kräver ett brett samarbete både inom och utanför välfärdsområdet. Vi har en utsedd ansvarsperson som har som sin uppgift att koordinera arbetet mot våld i nära relationer och bland annat jobbar vi för att ta MARAK-modellen i bruk för att göra en mångprofessionell riskbedömning vid familjevåld, Sjöström säger.

I enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet pågår som bäst rekryteringen av sjukskötare med psykiatriskt kunnande till åk 7-9 och andra stadiet och målsättningen är att de unga bättre än tidigare ska få hjälp i skolan.

– Tillsammans med de unga kommer vi också att diskutera på vilket sätt vi kan förbättra innehållet i elev- och studerandevårdstjänsterna, säger Sjöström.

Resultaten kommer att presenteras närmare i rapporten ”Hur mår Österbotten” i början av år 2024. För att barn och unga ska kunna erbjudas allt bättre och tryggare levnadsförhållanden ska resultaten också tillgodogöras i planeringen av verksamheten år 2024 och i den beslutsprocess som anknyter till verksamhetsplaneringen.

Ändringar i boendeservicen

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade ändra två enheter som tillhandahåller institutionsvård till serviceboenden med heldygnsomsorg. Förändringarna berör Lönngården på Tallmo vårdcenter och Westerhemmet A i Malax. Dessutom kommer Solgårdens intervallenhet i Korsholm ändras till ett serviceboende med heldygnsomsorg som tillhandahåller korttidsvård.

På ett serviceboende med heldygnsomsorg betalar klienten hyra till välfärdsområdet för sitt boende, och den enhetsspecifika hyresnivån fastställs av välfärdsområdesstyrelsen. Förändringarna träder i kraft från och med 1.11.2023, varefter bostadshyran inklusive vatten- och elavgiften på Lönngården och Westerhemmet A blir 526,16 euro per månad. Bostadshyran på Solgården kommer att variera mellan 362,81 euro och 485,91 euro per månad beroende på rumsstorleken.

– Dessa förändringar är bara en del av de åtgärder som Österbottens välfärdsområde vidtar för att kunna erbjuda en allt bättre vård och omsorg för invånarna i regionen, och baserar sig på den gällande socialvårdslagstiftningen, säger sektordirektör Pia Vähäkangas som ansvarar för den service som ordnas för äldre personer.