Till innehållet
Allmänt

Österbottens välfärdsområde fick sitt första gemensamma kvalitetscertifikat


Österbottens välfärdsområde beviljades ett SHQS-kvalitetscertifikat för den högklassiga vård som välfärdsområdet tillhandahåller inom social- och hälsovården.

SHQS-kvalitetsprogrammet (Social and Health Quality Standard) är ett verktyg som skapats för ledningen och utvecklandet av verksamheten inom social- och hälsovården. Certifikatet beviljas organisationer som lyckats omsätta programmet i praktiken med framgång.

– Vår organisation har gemensamt arbetat för det här kvalitetscertifikatet under hela 2022. Vi har genomfört de ledningsgenomgångar, självutvärderingar, interna auditeringar som krävs enligt SHQS-programmet och börjat utveckla vår verksamhet utgående från de utvecklingsåtgärder som förts fram vid dessa genomgångar, utvärderingar och auditeringar, säger välfärdsområdets kvalitetsdirektör Mari Plukka.

Österbotten är det första välfärdsområdet som beviljats ett certifikat för en så här omfattande helhet. Certifikatet inrymmer de tjänster som välfärdsområdets förvaltning, kund- och resurscenter, hem- och boendeservice, psykosociala service, rehabiliteringsservice, social- och hälsovårdscentral, sjukhusservice och klient- och patientsäkerhetscenter tillhandahållit från och med början av år 2022.

Talrika verksamhets- och ledningsprocesser har under året utvärderats utgående från kriterierna i SHQS-programmet av ett externt revisionsteam. Dessa kriterier iakttar även nationella lagar och rekommendationer.

Personalen omsätter utvecklingen i praktiken

Ifjol utvecklade välfärdsområdet gemensamma verksamhetsmodeller och processer, ordnande utbildningar och utarbetade anvisningar till stöd för det arbete som personalen utför i hela området. Målet med utvecklingsarbetet är att uppfylla välfärdsområdets vision – vilket innebär att välfärdsområdet ska ha en befolkning med det bästa välmåendet och den bästa funktionsförmågan i Finland– men också en säkerhet och kvalitet av toppklass i Norden samt Finlands bästa välfärdsanställda och en verkningsfull resursanvändning.

För att lyckas med det här är det synnerligen viktigt att både ledningen och personalen förbinder sig till de gemensamma målen.

– Det är viktigt att inse och komma ihåg att kvalitetsarbetet inte bara görs till pappers eller för ett certifikat– utan för kunderna. Det är också viktigt att sprida succéer och bra tillvägagångssätt. Kvalitetssystemet skapar en grund för att vi ska kunna erbjuda vår befolkning en så bra service som möjligt, säger Plukka.

Kvalitetsarbetet upphör inte i och med certifikatet utan fortsätter som en del av det dagliga arbetet. Under de följande två åren kommer underhållsauditeringar att genomföras, utvecklingsarbetet att fortsätta och redan vidtagna åtgärder att utvärderas och uppföljas.

– Kvalitetsarbetet utgår från principen om ständig förbättring. När den fastställda nivån har uppnåtts är det viktigt att se till att hela organisationen kan upprätthålla denna nivå.

Från och med början av år 2023 har också räddningsväsendet, specialomsorgsenheterna vid Eskoo och Kårkulla samt Kronobys social- och hälsovårdsservice samt Korsnäs socialservice involverats i kvalitetsarbetet.

– Vi vill framföra ett stort tack till välfärdsområdets personal för det aktiva kvalitetsfrämjande arbetet. Kvalitetscertifikatet har framför allt beviljats till vår personal som ser till att våra kunder och patienter får en säker och smidig service och vård, betonar Plukka.

Certifikatet som beviljades 27.01.2023 är i kraft till 26.01.2026. Certifikatet beviljades av Labquality Ab som är ett finländskt bolag som erbjuder utvärderings-, certifierings- och utbildningstjänster för social- och hälsovården.