Till innehållet

Visionen är att kunna erbjuda personalen verktyg för tidig identifiering av klienter som ligger i riskzonen eller redan har utvecklat ett missbruk/beroende samt att för klienter utveckla smidiga och välkoordinerade tjänster.

Syftet med projektet är att ta i bruk verktyg för att lättare kunna identifiera riskanvändning samt missbruk av rusmedel och/eller utvecklat beroende hos klienter på social- och hälsovårdsmottagningar inom Österbottens välfärdsområde. Målet är att genom tidiga insatser kunna stöda klientens behov.

En modell för styrningen mellan social- och hälsovårdsmottagningarna och rusmedels- och/eller beroendetjänsterna utvecklas. Målet är att klienten smidigare ska få tillgång till rätt vård.

Till delprojektets målsättning hör att genom förenhetligande av social- och hälsocentralernas statistik och datakvalitet förbättra tillgängligheten till primärvård inom garantitiden för invånarna i Österbottens välfärdsområde.

Förbättring och utveckling av datakvalitet är nödvändig för att den statistiska datan ska bli tillförlitlig och välfärdsområdet ska kunna tillämpa kunskapsbaserad ledning vid beslutsfattande. En aktuell, tillförlitlig och högklassig data betjänar alla; från kunder, personal och beslutsfattare till nationella aktörer. Ledning genom information gynnar beslutsfattande som då baserar sig på fakta.

Utveckling av verksamhetsmodeller och verktyg för systematisk kunskapsledning bidrar till uppföljning, bedömning och utveckling av serviceproduktionen utgående från behov och kostnadseffekt, vilket indirekt påverkar servicenätverket och tillgången till service.

Kontaktuppgifter:

Nina Herrgård, projektchef för utvecklandet av missbrukar- och beroendevården
nina.herrgard@ovph.fi, tfn 040 184 2026

Maria Vilkas, projektchef för tillgänglighet och datakvalitet
maria.vilkas@ovph.fi, tfn 040 513 8205

Susanne Strömfors, projektchef för utveckling av preventivvårdstjänster
susanne.stromfors@ovph.fi, tfn 040 167 6638