Till innehållet

Då befolkningen åldras kommer allt fler äldre att behöva olika former av service och tjänster för att stödja funktionsförmågan. Även om den största delen av de äldre klarar sig självständigt, så växer behovet av hjälp särskilt under de sista levnadsåren. Servicehandledningens målsättning är att erbjuda lättillgänglig rådgivning och handledning samt utvärdera och kartlägga personens servicebehov, detta för att kunna forma en service som motsvarar behoven.

Verksamhetsmodellen för servicehandledning som utvecklas i projektet ska vara mångprofessionell, så att verksamheten skapar en smidig och sömlös helhet där servicehelheten för kunderna koordineras utgående från olika aktörers tjänster. Utöver det strävar vi i projektet efter att teknologiska lösningar och digitala instrument ska utvecklas för äldre. Servicehandledningens verksamhetsmodell utvecklas inledningsvis för de äldre, men målsättningen är att servicehandledningen utvecklas för alla åldrar. 

Genom servicehandledningen kan vi på olika sätt stöda och handleda äldre personer, detta görs bland annat genom att testa olika modeller. Sådana verksamhet- och servicemodeller är hemrehabilitering, livsstilsrådgivning och RAI-utvärderingsinstrumentet. 

Genom hemrehabilitering kan vi stöda och trygga den äldre personens boende hemma. Verksamhetsmodellen riktar sig till äldre med nedsatt funktionsförmåga och där det självständiga boendet hemma är försvårat eller till och med hotat. Genom individuella åtgärder och träningsprogram stöds den ökade aktiviteten för den äldre. Verktyg som testas i hemrehabiliteringen är självvärderingsinstrumenten Whodas 2.0 och RAI. En målsättning är även att utveckla hemrehabiliteringen på distans, så att en hybrid modell med rehabilitering kan ske både hemma och på distans.

Livsstilsrådgivning är en modell som strävar efter att ingripa och stöda äldre till livsstilsförändringar i ett tidigt skede. Målsättningen är att stöda äldre till ett friskt och hälsosamt liv där de äldre på eget bevåg vill göra val som att öka sin aktivitet och sänka blodsocker- och kolesterolvärdet. Äldre erbjuds möjlighet till stödjande samtal både individuellt och i grupp. Vårdare utbildas i samtalsmetoden Motiverade samtal som bygger på reflektivt lyssnande och öppna frågor för att kunna stödja den äldre i en livsstilsförändring.

RAI-utvärderingsinstrument är ett verktyg för professionella för att kunna kartlägga den äldre personens situation och funktionsförmåga. Då RAI-verktyget granskas genom MAPLe 15 – delinstrumentet, kan vi på kundnivå utvärdera vårdbehovet i olika kundsegment. Detta möjliggör handledning för att få kunderna till rätt service vid rätt tidpunkt enligt de kartlagda behoven och utgående från de resurser som kunden har just vid det tillfället. MAPLe15-mätaren tar också fasta på kundens önskemål och upplevelser om den egna hälsan.

Kontaktuppgifter till servicehandledningens projektmedarbetare:

Ann-Sofi Larsson, projketchef,  servicehandledning och RAI
ann-sofi.larsson@ovph.fi, +358 50 4070360

Mikaela Vinberg, projektarbetare, RAI
mikaela.vinberg@ovph.fi, +358 40 5119068

Niina Hakala, projektarbetare, mångprofessionell verksamhet
niina.mariina.hakala@ovph.fi, +358 40 5686376

Kati Piilikangas, projktchef, rehabiliteringsservice
kati.piilikangas@ovph.fi, +358 40 5596012

Carola Kemppi, projektarbetare, rehabiliteringsservice
carola.kemppi@ovph.fi, +358 40 168 4521

Marja Carlström, projektarbetare, rehabiliteringsservice
marja.carlstrom@ovph.fi, +358 40 7473904

Kirsi Laitila, projektchef, förebyggande tjänster till äldre
kirsi.laitila@ovph.fi, +358 40 5236814

Johanna Silfver-Forsbacka, projektarbetare, förebyggande tjänster till äldre
johanna.silfver-forsbacka@ovph.fi, +358 40 5875631