Till innehållet

Psykosociala metoder ger professionella inom social- och hälsovården kompetens att handleda och sköta kunder på ett effektivt och verkningsfullt sätt nära kundens vardag, till exempel i den egna skolan eller på den egna hälsocentralen. Projektet ordnar utbildningar för välfärdsområdets professionella, samordnar metodhandledningen och hjälper till med att använda och förankra metoderna i välfärdsområdets verksamhet i samarbete med andra aktörer i området.

Av de nya evidensbaserade metoderna har man i Österbotten börjat använda IPC och IPT-N metoderna för att främja ungas psykosociala välbefinnande. Dessutom startade utbildningar i metoden Cool Kids under våren 2022.

Metodutbildningar gällande vuxna har startat under slutet av 2022 och början av 2023. Målsättningen är att ge befolkningen tillgång till Terapinavigatorn, assisterad egenvård samt Första linjens korttidsterapi.

Visionen är att utveckla nya vård- och servicekedjor och därmed kunna erbjuda kunden det stöd som hen behöver på bästa möjliga sätt – smidigt och rätt i tid.

Terapinavigatorn är ett lättanvänt elektroniskt verktyg som används för att:

  • Bedöma klientens vårdbehov.
  • Minskar tiden som går till vårdbedömning och mekaniska uppgifter i anslutning till den.
  • Identifierar klienter som kan hänvisas till psykosocial vård med låg tröskel (steg 1).
  • Identifiera klienter som behöver noggrannare vårdbedömning och/eller mera intensiv vård (steg 2-4).

Vårdformen assisterad egenvård grundar sig på tjänsten Mielenterveystalo.fi:s egenvårdsprogram, som är baserat på  kognitiv psykoterapi. Det finns över 30 egenvårdsprogram i tjänsten. Assisterad egenvård består av 1–3 besök, det vill säga inledningsbesök, handledningsbesök och avslutningsbesök, som enligt rekommendation ska genomföras under cirka 2–4 veckor antingen som distansbesök eller som fysiska besök. Då behandling ges i ett tidigt skede behöver den inte vara lika omfattande och långvarig som behandlingar som påbörjas senare.

Första linjens korttidsterapi är en kognitiv beteendeterapi som erbjuds 5–10 gånger. Den är baserad på kognitiv psykoterapi och innehåller vårdmodeller för de vanligaste mentala problemen. Första linjens korttidsterapi anses vara en lämplig behandling för måttliga psykiska störningar och under vissa förhållanden även för svåra psykiska störningar.

IPC är en interpersonell intervention för behandling och förebyggande av depressionssymtom hos unga i åldern 13–18 år. IPC fokuserar på de mänskliga relationerna och hur de påverkar sinnesstämningen. Målet är att lösa eller underlätta de utmaningar den unga har gällande mänskliga relationer. Interventionen innehåller tre till sex träffar med en IPC-arbetare. IPC-handledning kan ges av en professionell som utbildats i metoden, till exempel en medlem i skolans elevvårdsteam. Metodutbildningen består av teori och en ett år lång arbetshandledning i metoden.

IPT-N är en interpersonell terapiform för behandling av depression hos unga i åldern 13–18 år. IPT-behandlingen fokuserar på mänskliga relationer. Målet är att hjälpa den unga att hitta sätt att hantera problemen i sina mänskliga relationer och därigenom även få lindring i depressionssymtomen. Terapiperioden består av 12–16 träffar med en IPT-N-terapeut. Metodutbildningen består av teori och en ett år lång arbetshandledning i metoden.

Cool Kids är en behandlingsmetod för ångest som utgår från kognitiv beteendeterapi. Metoden är tänkt för barn och unga i åldern 7–17 år samt deras föräldrar. Cool Kids-interventionen består av tio träffar och kan genomföras som familjevård i grupp, familjevård individuellt eller endast för den unga i grupp eller individuellt. I Cool Kids ingår också en arbetsbok som man ska fylla i hemma. Metodutbildningen består av teori och en ett år lång arbetshandledning i metoden.

Kontaktuppgifter 

Eija Westermark-Suksi, projektchef
tfn 040-619 7669, eija.westermark-suksi@ovph.fi

Mervi Bro, metodkoordinator för vuxna
tfn 040 351 8653, mervi.bro@ovph.fi

Mira Kolehmainen, metodkoordinator för barn och unga
tfn 040 523 2034, mira.kolehmainen@ovph.fi