Till innehållet

Psykosociala metoder ger professionella inom social- och hälsovården kompetens att handleda och sköta kunder på ett effektivt och verkningsfullt sätt nära kundens vardag, till exempel i den egna skolan eller på den egna hälsocentralen. Projektet ordnar utbildningar för välfärdsområdets professionella, samordnar metodhandledningen och hjälper till med att använda och förankra metoderna i välfärdsområdets verksamhet i samarbete med andra aktörer i området.

Av de nya evidensbaserade metoderna har man i Österbotten börjat använda IPC och IPT-N metoderna för att främja ungas psykosociala välbefinnande.

Dessutom startade utbildningar i metoden Cool Kids under våren 2022. Målet är att börja ge metodutbildningarna också i servicen för personer i arbetsför ålder och äldre. Visionen är att genom att utveckla nya vård- och servicekedjor kunna erbjuda det stöd som kunden behöver på bästa möjliga sätt – smidigt och rätt i tid.

IPC är en interpersonell intervention för behandling och förebyggande av depressionssymtom hos unga i åldern 13–18 år. IPC fokuserar på de mänskliga relationerna och hur de påverkar sinnesstämningen. Målet är att lösa eller underlätta de utmaningar den unga har gällande mänskliga relationer. Interventionen innehåller tre till sex träffar med en IPC-arbetare. IPC-handledning kan ges av en professionell som utbildats i metoden, till exempel en medlem i skolans elevvårdsteam. Metodutbildningen består av teori och en ett år lång arbetshandledning i metoden.

IPT-N är en interpersonell terapiform för behandling av depression hos unga i åldern 13–18 år. IPT-behandlingen fokuserar på mänskliga relationer. Målet är att hjälpa den unga att hitta sätt att hantera problemen i sina mänskliga relationer och därigenom även få lindring i depressionssymtomen. Terapiperioden består av 12–16 träffar med en IPT-N-terapeut. Metodutbildningen består av teori och en ett år lång arbetshandledning i metoden.

Cool Kids är en behandlingsmetod för ångest som utgår från kognitiv beteendeterapi. Metoden är tänkt för barn och unga i åldern 7–17 år samt deras föräldrar. Cool Kids-interventionen består av tio träffar och kan genomföras som familjevård i grupp, familjevård individuellt eller endast för den unga i grupp eller individuellt. I Cool Kids ingår också en arbetsbok som man ska fylla i hemma. Metodutbildningen består av teori och en ett år lång arbetshandledning i metoden.

Kontaktuppgifter:  

Mervi Bro, metodkoordinator för vuxna
mervi.bro@ovph.fi

Mira Kolehmainen, metodkoordinator för barn och unga
mira.kolehmainen@ovph.fi