Till innehållet

Målgruppen för ledning genom information är hemvårdens närchefer och ledning. Ett arbetsverktyg tas  i bruk för hemvårdens chefer och ledning, som gör det möjligt för dem att följa och utvärdera fördelningen av personalens arbetstid, klienttider och kombinera denna information med klientstrukturen. 

En dashboard kommer att byggas in i arbetsverktyget, med hjälp av vilken tillförlitlig och aktuell information kan erhållas för att stödja den dagliga ledningen och beslutsfattandet av hemvården. Syftet med arbetsverktyget är att främja tillgången på personalresurser för hemvården och lämplig inriktning av resurser för att möta kundernas behov. Med hjälp av arbetsverktyget går det även att göra jämförelser med andra områden och det kan även användas för att stödja utvecklingen av verksamheten.

Att starta utvecklingen av hemvården kräver att hemvårdens nuvarande tillstånd har beskrivits och utvecklingsområden och styrkor har identifierats. En analys av det aktuella tillståndet för hemvården har beställts av NHG (Nordic Healtcare Group). Analysen täcker fem aspekter av förvaltning och mer än 30 mätvärden. Med hjälp av den aktuella tillståndsanalysen kan en heltäckande bild av tillståndet för hemvården inom välfärdsområdet identifieras, utvecklingsmråden identifieras, områden kan jämföras med varandra och bästa praxis kan delas med andra områden.

I delområdet för ledning genom information ingår också att stärka närchefernas kompetens. Närchefer utbildas i att leda genom information och att hantera RAI-information. Dessutom deltar hemvårdens närchefer och ledning i en lean-utbildning, vars mål är att implementera lean-verktyg och ledning inom hemvårdsområdet. Leans mål är att förenkla driften, eliminera onödiga steg och försöka eliminera potentiella slöserifaktorer från arbetet.

Mer information finns på Innokylä