Till innehållet

Det här delområdet handlar om säkerställande av kvalitet i hemvården.  Det nationella målet är att äldre personer tryggt och säkert ska kunna bo hemma längre och då även erbjudas tjänster som de behöver för att kunna fortsätta bo hemma. Servicen som erbjuds de hemmaboende äldre ska också motsvara de äldres behov.

Rai-verktyget

En uppdatering av lagen om stödjande av äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre gör det obligatoriskt att från 2023 använda bedömningsverktyget RAI (Resident Assessment Instrumet) vid bedömning av en äldres funktionsförmåga. RAI-instrumentet har en central del i projektet. Via instrumentet kan man följa med olika kvalitetsindikatorer för att mera konkret mäta och följa upp kvaliteten i hemvården.

Digital kundfeedback samlas in

En digital enkät har utformats för att samla in kundfeedback av klienterna i hemvården. Datainsamlingen sker på elektronisk apparat i samband med hemvårdsbesöken. Hemvårdens kunder får nu för första gången prova på att ge feedback digitalt. Enkäten gäller kundernas erfarenheter och upplevelser av hemvårdens service och servicens kvalitet.


Hemvårdens kunder behöver inte ha digitala kunskaper från förr för att kunna svara på den elektroniska enkäten. Personalen i hemvården tar med sig apparaten på hemvårdsbesöket och hjälper kunden med användningen. Svarsalternativen i enkäten  visas som  smileys och man väljer den smiley som motsvarar den egna åsikten.

Den digitala enkäten har under våren 2023 testats i hemvården i Pedersöre och Larsmo. Meningen med försöket var först och främst att samla in kundfeedback av hemvårdens kunder, men även att på samma gång testa hur det fungerar att samla in feedback digitalt. Försöket gick i sin helhet bra och nu utvidgas enkäten stegvis till hela Österbottens välfärdsområde.

Under året kommer också anhöriga samt personalen i hemvården att få ge feedback om sina upplevelser av servicens kvalitet. Denna feedback kommer också att samlas in digitalt.

Vårt mål i projektet är att skapa en verksamhetsmodell för att säkra kvaliteten i hemvården i Österbotten, genom att utnyttja information från hemvårdens RAI-instrument för vårdbedömning och klientrespons. Verksamhetsmodellen kommer att fungera som ett verktyg för närchefer och personal, för att framöver förbättra kvaliteten på servicen som erbjuds de äldre.

Mer information finns på Innokylä