Till innehållet
Allmänt

Österbottens välfärdsområdes nya klient- och patientdatasystem levereras av TietoEvry

TietoEvrys system Lifecare har valts till Österbottens välfärdsområdes nya klient- och patientdatasystem. Arbetet med att anpassa datasystemet till välfärdsområdets behov inleds i augusti och ibruktagningen av systemet inleds stegvis på våren 2024

Konkurrensutsättningen av Österbottens välfärdsområdes nya klient- och patientdatasystem har avgjorts. Tre inhemska systemleverantörer medverkade i konkurrensutsättningen som avgjordes till TietoEvry Finland Ab:s fördel, vars system Lifecare används i omfattande utsträckning inom den finländska social- och hälsovården.

Det nya systemet ersätter de sex olika klient- och patientdatasystem som nu används inom social- och primärvården i regionen samt på den specialiserade sjukvårdens enheter. Räddningsverket fortsätter emellertid använda sina befintliga system.

– För att kunna utveckla tjänsterna i regionen måste vi upphandla ett nytt, gemensamt klient- och patientdatasystem. Med ett gemensamt klient- och patientdatasystem kan vi bättre dra nytta av den nya förenade organisationen. Och när personalen börjar använda det gemensamma systemet kan vi erbjuda befolkningen service på likvärdiga grunder, konstaterar välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen.

Upphandlingsbeslutet och 2M-IT:s helhetsanbud som hänför sig till beslutet ska godkännas i 2M-IT:s styrelse och i välfärdsområdets IKT-styrgrupp. Upphandlingsbeslutet ska ännu tas till välfärdsområdesstyrelsen för behandling den 19 juni och till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande den 4 september.

Yrkespersoner deltog aktivt i systemjämförelserna

Upphandlingen av det nya klient- och patientdatasystemet genomfördes i form av en konkurrenspräglad dialog. Välfärdsområdet beredde konkurrensutsättningen tillsammans med in-house bolaget 2M-IT av vilket välfärdsområdet redan nu anskaffar de IKT-tjänster som är förknippade med de klient- och patientdatasystem som är i bruk i välfärdsområdet. Välfärdsområdet ansvarade för innehållet och funktionerna i det konkurrensutsatta systemet, medan 2M-IT ansvarade för själva upphandlingsprocessen.

Tre leverantörer medverkade i konkurrensutsättningen: CGI, Mediconsult och TietoEvry, vars system används i omfattande utsträckning av social- och hälsovårdsorganisationer i Finland.

I konkurrensutsättningen tog man ställning till och poängsatte flera olika delområden. Valet gjordes exempelvis på basis av kvaliteten, priset och produktjämförelser. IT-direktör Pia Haglund berättar att i slutändan var valet enkelt.

– När alla poäng hade räknats var det system som vann konkurrensutsättningen bäst i sex av sju delområden och nästbäst i det sjunde delområdet. TietoEvry och dess system Lifecare är marknadsledare i Finland, berättar Haglund.

– Hundrafyrtio av våra egna yrkespersoner deltog i produktjämförelserna, så våra egna anställda har sett och utvärderat bland annat alla systemkandidaters fallexempel. De ansåg att Lifecare är det bästa systemet.

I det nya systemet kan även den viktiga tvåspråkigheten omsättas i praktiken. Yrkespersonernas användargränssnitt samt kundernas och patienternas e-servicekanaler fungerar både på svenska och finska.

Lifecare är ett färdigt systemhelhet, men det ska ännu anpassas för Österbottens välfärdsområdes behov.

– Avsikten är att anpassningsarbetet ska kunna påbörjas i höst, och det här görs av våra egna yrkespersoner tillsammans med systemleverantören. Målet är att kunna börja utbildningen av personalen och ta i bruk det nya systemet stegvis på våren 2024, säger Haglund.

– Ibruktagningen kommer igen att kräva en stor förändring av vår organisation, men tack vare den erbjuds vi nya möjligheter att utveckla vår verksamhet, poängterar Kinnunen.

Helhetsbilden blir lättare att gestalta

Regionöverläkare Tom Lövdahl och utvecklingssocialarbetare Maria Lindvall deltog i produktjämförelserna och fortsätter arbeta med anpassningen av det valda systemet i höst.

– Det gemensamma systemet gör det lättare att gestalta helhetsbilden av klientens eller patientens situation, eftersom både de uppgifter som dokumenterats inom den specialiserade sjukvården och primärvården och socialvården syns i samma systemhelhet, berättar Lövdahl.

Lindvall påminner om att kundens alla uppgifter inte är synliga för alla yrkespersoner, utan att yrkespersonerna endast ser den information de behöver för att sköta sin egen arbetsuppgift i systemet. För överlåtelse av uppgifter krävs även klientens eller patientens samtycke.

– Om man på jouren eller en läkarmottagning konstaterar att kunden inte klarar sig hemma ser läkaren direkt om patienten har ett klientförhållande inom socialvården, alltså exempelvis får intervallvård eller service i hemmet. Det gör planeringen av den fortsatta vården betydligt mer smidig, berättar Lindvall.

– Vid bedömningen av vårdbehovet ser man också om patienten redan har inplanerade besök till en poliklinik inom den specialiserade sjukvården, fortsätter Lövdahl.

Klienten och patienten får en aktiv roll

Lövdahl och Lindvall betonar att det nya systemet förbättrar informationsgången mellan yrkespersonerna och därmed även exempelvis medicineringssäkerheten.

– Om en äldre person har besökt jouren och medicineringen har ändrats där förmedlas information om detta via det gemensamma systemet även till hemvården, som fördelar de mediciner klienten använder hemma, berättar Lindvall.

Det nya systemet leder inte bara till förändringar i yrkespersonernas arbete, utan medför även nya verktyg för klienterna och patienterna.

– De klienter och patienter som vill använda elektroniska tjänster kommer att få fler alternativ för det. Patienten kan på förhand fylla i uppgifter om den egna hälsan, till exempel resultat från uppföljning av blodtryck eller blodsockervärden. Då har yrkespersonen mycket mer information till sitt förfogande redan när patienten kommer till mottagningen, berättar Lövdahl.