Till innehållet
Allmänt

Megatrender och branschöversikt hanteras i styrelsen

Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde sammanträdde den 17 januari och fick genom en branschöversikt och megatrendanalys en inblick i framtiden.

I branschöversikten baserad på uppgifter från bland annat Institutet för hälsa och välfärd och Statistikcentralen fick styrelsen en genomgång av social- och hälsovårdstjänsterna ur olika perspektiv, såsom den arbetande befolkningens, befolkningens och kostnadernas perspektiv.

Nationellt sysselsätter social- och hälsovården ungefär 400 000 personer. Österbottens välfärdsområde kommer att vara arbetsgivare för ungefär 8 000 professionella inom social- och hälsovården. Sedan 2010 har antalet anställda inom social- och hälsoservicen vuxit med 7,3 procent i landet. Inom hälso- och sjukvården har personalen minskat med en dryg procent, men inom socialvården har personalstyrkan ökat med 15,1 procent.

Statistikcentralen följer upp social- och hälsovårdens nettokostnader och hur de ändras. Åren 2010–2020 ökade social- och hälsovårdens nettokostnader med 33,4 procent per invånare i Österbotten. Kostnadsökningen är den fjärde minsta i hela landet. I Österbotten var kostnadsutgifterna för social- och hälsovården 3 635 euro per invånare år 2020. Kostnaderna motsvarar genomsnittet i landet, år 2020 var nettokostnaderna för social- och hälsovården 3 632 euro per invånare i kommunerna i Fastlandsfinland.

I framtiden kommer Österbottens välfärdsområde att möta utmaningar som bland annat stavas vård och prevention av folksjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa och cancersjukdomar. Utöver det kommer välfärdsområdet behöva tackla utmaningar som hänför sig till att befolkningen blir allt äldre. I likhet med resten av Finland pekar kurvan för Österbottens befolkningsprognos neråt fram till 2030, både då det gäller barn och unga och personer i arbetsför ålder. Dock är inte kurvan lika brant som i övriga Finland. År 2030 är andelen äldre personer av befolkningen 10 procent högre än nu.

Tysta signaler följs med noga

Megatrender inom social- och hälsovården visar i vilken riktning de globala förändringarna går. I Österbottens välfärdsområde följer man med dessa trender och försöker förutspå hur de kommer att påverka verksamheten.

Följande megatrender har identifierats vara de mest betydande för Österbotten

Digitalisering och tillgodogörande av artificiell intelligens: Den service som ges hemma bör utvidgas, egenvårdstjänsterna bör utvecklas och samtidigt bör intelligent data och prognosmodeller utnyttjas.

Personalbrist och hybridarbete: Dragkraften och fästkraften bör utvecklas, liksom även ledarskapet och överföringen av tyst kunskap. Anställdas autonomi, utvecklingsmöjligheter och samhörighet bör understödas.

Klimatkris och förlust av den biologiska mångfalden, hållbarhetskris: Förnybara energikällor och samtransporter bör tillgodogöras och servicenätet bör utnyttjas effektivt. Beredskapen inför extrema förhållanden bör förbättras.

Förändringar i befolkningsstruktur: Vår befolkning blir allt äldre och försörjningskvoten förändras. Det finns variationer i befolkningsstrukturen inom välfärdsområdet samtidigt som mångkulturaliteten ökar och utvecklas.

Utmaningar förknippade med familjernas välbefinnande: Efterverkningarna efter coronapandemin samt de konsekvenser som restriktionerna och hybridarbetet fått för familjernas samvaro bör tas i beaktande. De ungas möjligheter att påverka bör främjas och föräldrafärdigheterna bör understödas. Beroendeproblematiken har blivit mångformigare samtidigt som rusmedels- och drogkulturen blir allt liberalare.

Ojämlikhet, skillnader i välbefinnande och hälsa ökar: De konsekvenser som psykisk ohälsa, inkomstskillnader och plötsliga händelser får för välbefinnandet bör tas i beaktande. Hur upplevs välbefinnandet och belåtenheten med det egna livet?

Multilokalitet – regional växelverkan: Vi bör övergå från ett kommunalt tankesätt till ett välfärdsområdesinriktat tankesätt samt från konkurrens till samverkan. Servicen tillhandahålls på två språk, utan att förglömma andra språk. Ett gränsöverskridande samarbete med både serviceproducenter och organisationer.

Megatrenderna ger ifrån sig så kallade tysta signaler i förväg, till exempel rekryteringsutmaningar Därtill har kundens förväntningar och krav ökat, samtidigt som förväntningarna på digitaliseringen inte alltid är realistiska. Extra fokus kommer att behöva läggas på att äldre och andra sårbara befolkningsgrupper är delaktiga.

Senare i vår kommer branschöversikten och megatrenderna att kompletteras med räddningsväsendets perspektiv och behandlas av välfärdsområdesfullmäktige för Österbottens välfärdsområde.