Till innehållet
Välfärdsområdesreform

Kungörelse: Välfärdsområdesvalet 2022

Välfärdsområdesvalet 2022, antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas och inlämnande av kandidatansökan i Österbottens välfärdsområde

Antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas

Vid det rå som förrättas söndagen den 23 januari 2022 väljs 59 fullmäktigeledamöter till välfärdsområdesfullmäktige i Österbottens välfärdsområde för mandatperioden 1.3.2022–31.5.2025. Till ersättare för fullmäktigeledamöterna väljs av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti och gemensam lista i välfärdsområdesvalet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. En ledamot som blivit vald i egenskap av kandidat för en valmansförening utanför de gemensamma listorna har ingen ersättare.

Kandidatuppställning

Ett partis, en gemensam listas eller en valmansförenings valombud ska lämna in kandidatansökan samt anmälan om valförbund och gemensamma listor till välfärdsområdets valnämnd senast tisdagen den 14 december 2021 före klockan 16.

Kandidatansökan ska ifyllas korrekt och undertecknas personligen. En elektronisk signatur som gjorts med stark autentisering godkänns.

Ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista får ställa upp ett antal kandidater som är högst en och en halv gång så stort som det antal fullmäktigeledamöter som ska utses vid valet, det vill säga inom Österbottens välfärdsområde 73.

Bestämmelser om innehållet i kandidatansökan samt meddelanden om valförbund och gemensam lista finns i 143 h–143 k § i vallagen. Blanketter som behövs för kandidatuppställningen finns bl.a. på justitieministeriets webbplats på www.vaalit.fi.

Välfärdsområdesvalnämnden granskar kandidatansökningarna vid sitt sammanträde den 20 december 2021. Valombuden ska vid behov komplettera eller rätta ovannämnda handlingar senast onsdagen den 22 december 2021 före kl. 16.00. Valombuden ska lämna in anmälan om strykning av en kandidat och återtagande av kandidatansökan som avses i 40 § i vallagen till välfärdsområdesvalnämnden senast torsdagen den 23 december 2021 före klockan 12.00.

Inlämnande av kandidatansökan

Ovan nämnda handlingar tas emot enligt följande:

Plats och besöksadress: Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa, X-huset 7:e våningen

Tider då handlingar tas emot: 7–9.12 och 13–14.12 kl. 8–11 och 13–16.

Vi önskar att valombuden på förhand meddelar välfärdsområdesvalnämndens sekreterare när de lämnar in sina handlingar senast den 7 december 2021, telefon: 040 649 2883 eller juha.post@vshp.fi.

Handlingarna kan på avsändarens ansvar också sändas per post till välfärdsområdets valnämnd, Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa

Vasa den 8 november 2021

Valnämnden för Österbottens välfärdsområde