Till innehållet
Allmänt

Klarare ramar för samarbetet mellan välfärdsområdet och kommunerna

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
Österbottens välfärdsområde och kommunerna i regionen finslipar som bäst på ett avtal för att förtydliga samarbetet i kontaktytorna. På välfärdsområdesstyrelsens möte i måndags presenterades också välfärdsområdets färska miljörapport.

Österbottens välfärdsområde främjar invånarnas välfärd och hälsa i samarbete med kommunerna och andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga samfund i regionen. Samarbete bedrivs bland annat i fråga om elevvården, sysselsättningen, integrationen av invandrare samt beredskapen inför störningssituationer och undantagsförhållanden.

Kommunernas och välfärdsområdets uppgifter och samarbete fastställs i lag. Enligt lag ska kommunerna och välfärdsområdena följa upp invånarnas levnadsförhållanden, hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa i varje område och inom varje befolkningsgrupp. Lagstiftningen lämnar ändå spelrum för hur samarbetet och samarbetsstrukturerna ska ordnas utgående från behoven och särdragen i respektive område.

Välfärdsområdesstyrelsen fick ta ställning till ett utkast till strategiskt samarbetsavtal som ska ingås mellan Österbottens välfärdsområde, kommunerna i välfärdsområdet och Österbottens förbund.

− Avtalet smidiggör samarbetet och förtydligar ansvarsfördelningen mellan parterna, säger sektordirektör Erkki Penttinen som ansvarar för den sektor som arbetar med frågor som anknyter till personer i arbetsför ålder.

I avtalet fastställer man bland annat att välfärdsområdet, kommunerna och landskapsförbundet ska upprätthålla en gemensam lägesbild för att kunna vidta konkreta åtgärder.

Avtalet träder i kraft då parternas behöriga förtroendeorgan har godkänt det och då alla parter har bestyrkt det med sin namnteckning.

Miljörapporten skapar en grund för det framtida miljöarbetet

På sitt möte i måndags behandlade välfärdsområdesstyrelsen även Österbottens välfärdsområdes miljörapport. Syftet med rapporten är att lyfta fram de miljöfrågor som är förknippade med den verksamhet som välfärdsområdet bedrev ifjol men också att sammanställa information om hur miljöfrågorna har omsatts i praktiken i välfärdsområdets verksamhet.

Österbottens välfärdsområde tar miljöfrågor i beaktande bland annat i samband med anbudsförfaranden och utesluter anbudsgivare som underlåter sina miljörättsliga grunder från dem. Välfärdsområdet utvecklar sin energieffektivitet genom att använda grön el och tar den i beaktande även i planeringen av nybyggen och saneringar.

År 2022 samlade välfärdsområdet in uppgifter om och nätverkade kring frågor som anknyter till miljön och hållbar utveckling i syfte att utarbeta en enhetlig långtidsplan för hållbar utveckling, där välfärdsområdets framtida behov tas i beaktande.

− Sammanställningen av miljörapporten har ställt till utmaningar eftersom organisationen är ny och består av ett tjugotal f.d. organisationer. Det har varit svårt att få jämförbara och täckande uppgifter om exempelvis vatten-, el- och värmeförbrukningen, säger tekniska direktören Ulf Stenbacka.

Den färska rapporten utgör en bra utgångspunkt för främjandet av en miljöpositiv verksamhet och för att göra personalen medveten om de miljölagar och andra miljöbestämmelser som måste tas i beaktande i verksamheten.

Miljörapporten hittas här: Miljörapport 2022 (oncloudos.com)