Till innehållet
Utveckling

I Österbotten finns en vilja till gemensamt delaktighetsarbete

I Österbotten finns en önskan om att ha etablerade strukturer för delaktighetsarbete. Särskilt samarbetet med organisationssektorn anses viktigt. Förutsättningen för samarbetet är en gemensam förståelse för vad delaktighet och inkludering innebär. Det här är några av de frågor som kom fram i utredningen om delaktighet i Österbotten. Utredningen ingår i förändringsprogrammet Sitra Lab 4, i vilket Österbottens välfärdsområde deltar tillsammans med Österbottens förbund och Österbottens föreningar r.f.

Utredningen visade att invånarna har möjlighet att delta i de lagstadgade påverkansorganen, som exempelvis olika råd. Men även att det ges tillfällen till delaktighet under friare former, såsom träffar och diskussioner för kommuninvånarna. De konkreta sätten för att påverka och delta bör ändå bli fler. De som arbetar med delaktighet i Österbotten vill gärna att följande metoder för invånardelaktighet utvecklas:

  • Påverkan genom föreningar och organisationer.   
  • Partnerskapsbord.  
  • Delaktighet genom diskussioner och höranden.  

Oberoende av organisation så var svaren rätt så samstämmiga, vilket visar på att det i Österbotten inom olika organisationer finns en vilja till att främja liknande frågor. Jämfört med anda organisationer förekom i kommunernas svar en önskan om att utveckla medborgarbudget samt deltagande genom invånar- och brukarenkäter.

I intervjuerna kom det också fram att man vill ha och behöver ett samarbete mellan organisationerna. Redan nu finns ett gott samarbete, men oftast mellan två organisationer. Det som behövs är tydliga samarbetsstrukturer som är baserade på avtal, i vilka koordineringsansvar, rollfördelning samt gemensamma mål är definierade.

– Det är glädjande att höra att aktörerna i regionen har liknande tankar då de funderar på utvecklingen av verksamheten. Vi har kunnat konstatera att en gemensam vilja är en av de viktigaste förutsättningarna för ett produktivt samarbete, och det verkar som att aktörerna har det, säger kundervicechef Sari West som är en av representanterna från Österbottens välfärdsområde.

Invånarnas och myndigheternas önskemål skiljer sig åt

I Sitras utredning Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa visade det sig att kommuninvånarna vill ha flera digitala sätt att påverka, medan myndigheterna föredrar att mötas ansikte mot ansikte. Även nulägeskartläggningen för Österbotten visar på liknande resultat. De som intervjuades ville utveckla metoder för påverkan genom fysiska möten istället för genom digitala lösningar, trots att det är just sådana som medborgarna önskar.

– Det verka som att det traditionella sättet att mötas ansikte mot ansikte fortfarande är populärt hos de Österbottniska myndigheterna. Då nya sätt för delaktighet utvecklas är det viktigt att ta fasta på att det inte nödvändigtvis är på det sättet man får folk engagerade. Människorna vill ha enkla sätt att delta och påverka – till och med från soffan, förklarar West.

Som en del av Sitras förändringsprogram Sitra Lab 4 – Nya sätt för kommunal delaktighet, gjordes en beskrivning av hur delaktigheten i dagsläget förverkligas i Österbotten. Man var särskilt intresserade av att ta reda på hur invånarna är involverade i olika organisationers verksamhet, hur man skulle vilja utveckla invånarnas delaktighet, samt om det finns behov av samarbete mellan olika organisationer angående invånarnas delaktighet. Utredningen genomfördes genom intervjuer med representanter från olika organisationer i området, vars arbete på något sätt hade att göra med delaktighet. I intervjuerna deltog sammanlagt 40 personer. Utredningen gjordes av ProfiMentor Oy.