Till innehållet
Allmänt

Fler tjänster direkt hem – delta i utvecklandet av välfärdsservicen

I Österbotten planerar man nu ett nytt sätt att erbjuda social-, hälso- och sjukvård samt räddningsservice. Avsikten med utvecklingsarbetet är att främja den regionala jämlikheten och bemöta det tilltagande servicebehovet inom ramen för finansieringen av välfärdsområdet. Dessutom är det viktigt att hitta lösningar på hur de anställdas arbetsförhållanden ska kunna förbättras i välfärdsområdet.

Det finns fortfarande skillnader mellan de tjänster som erbjuds inom välfärdsområdet i Österbotten. Det här beror på att den service som kommunerna i landskapet tidigare erbjudit varierat mycket. Ansvaret för organiseringen av social-, hälso- och sjukvården samt räddningsväsendet överfördes på välfärdsområdena i början av år 2023.

Nu har ett utkast till framtids- och anpassningsprogram utarbetats utifrån välfärdsområdets strategi, och nu erbjuds såväl befolkningen, intressentgrupper som anställda en möjlighet att ta ställning till hur servicen borde ordnas i framtiden för att den på bästa möjliga sätt ska stöda invånarnas välmående, säkerhet och hälsa.

Programmet behövs för att servicen ska kunna tryggas även i framtiden.

– Vår största utmaning är personalbristen, och den kräver att vi förnyas, säger Marina Kinnunen, välfärdsområdets direktör.

Dessutom har finansieringsmodellen och -nivån ändrat, därför är det viktigt att servicen anpassas utgående från finansieringen för att det självstyrande området ska kunna bevaras.

– Det viktigaste i beredningen av framtids- och anpassningsprogrammet är att vi tar vara på våra möjligheter att erbjuda invånarna i Österbotten en ännu bättre service. Vi måste modigt våga vara mer tillsammans än vad vi är var för sig, säger Kinnunen. 

Målet: Fler tjänster som är oberoende av tid och plats

Kunderna önskade redan under beredningen av välfärdsområdet att servicen i större utsträckning än tidigare ska erbjudas i form av e-tjänster och olika distanstjänster. Ett av målen med framtids- och anpassningsprogrammet är att öka antalet dylika tjänster.

Syftet med programmet är att välfärdsområdets tjänster i allt större utsträckning ska finnas där kunderna finns. Det här betyder att servicen inte kommer att vara bunden till plats, väggar eller byggnader såsom i nuläget.

– Vi vet att våra kunder tycker att det är viktigt att verksamhetsenheterna ligger nära dem, varför vi också sett över serviceutbudet och hur det kunde utvecklas, säger välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen.

Även mer krävande service, såsom rehabilitering, omsorg och vård som ges efter ingrepp, kunde i allt större utsträckning ordnas hemma hos kunden i framtiden, vilket igen skulle stöda kundens funktionsförmåga. På så sätt skulle kunden också bättre kunna påverka sitt eget liv.

Inom socialservicen borde familjernas välbefinnande stödas i tid redan innan problemen tillspetsas.

– En viktig fråga som vi vill kunderna modigt ska ta ställning till är hur kunderna i allt högre grad själv kunde hålla i nycklarna till sitt eget välbefinnande, medan vi som välfärdsområde skulle kunna erbjuda den service som kunden upplever ger hen ett mervärde, säger Pia-Maria Sjöström som är sektordirektör för den service som erbjuds barn, unga och familjer.

Ett av de viktigaste målen för utvecklandet av servicen är att överföra tyngdpunkten från tunga tjänster till lättare tjänster.

– För äldre personer betyder det här till exempel att vi tar i bruk en modell för rådgivning om levnadsvanor samt lanserar seniorrådgivningar i hela regionen, säger Pia Vähäkangas som är sektordirektör den service som erbjuds äldre personer.

Mer pengar för service som ges i hemmet samt för stöd av barn, unga och familjer

Vikten av förebyggande arbete och tidigt stöd har framhävts i olika sammanhang. I och med den nya organisationen och framtids- och anpassningsprogrammet har man nu en äkta möjlighet att satsa på dessa verksamhetsformer.

Främjandet av välbefinnandet hos barn och unga, liksom familjearbetet, hemservicen för barnfamiljer och studerandehälsovården ska enligt planerna nu tilldelas över en miljon euro mer.

Även finansieringen av den service som tillhandahålls av hemsjukhuset och hemrehabiliteringen ska enligt planerna utökas med över två miljoner euro.

– Patienterna kunde allt oftare vårdas i det egna hemmet, vilket skulle påskynda tillfrisknandet och minska trycket på avdelningarna, säger Vähäkangas.

Vid sidan av välfärdsområdets tjänster behövs det också förebyggande arbete som tillhandahålls effektivt av andra aktörer.

– I främjandet av hälsa och välfärd har kommunerna, föreningarna och organisationerna i regionen en mycket viktig roll att spela. Genom att arbeta för samma mål kan vi bevara och förbättra österbottningarnas möjligheter att leva ett bra liv, säger Erkki Penttinen som är sektordirektör den service som erbjuds för personer i arbetsför ålder.

Bekanta dig med Österbottens välfärdsområdes strategi

Ta ställning och påverka servicen!

Du kan delta i utvecklandet av välfärdsområdets service antingen via diskussionsmöten eller genom att besvara vår förfrågan. Skicka ditt svar senast den 5 maj kl. 14.

Du kan besvara förfrågan på webben.

Delta i våra diskussionsmöten:

24.4.2023, kl. 18.00, Zachariasskolan, nya matsalen, Seminariegatan 28, Nykarleby

25.4.2023 kl.18.00 Bygdegården, Malax ungdomsförening r.f, Köpingsvägen 18, Malax

27.4.2023 klo 18.00 Savilahti-huset, Merikaarrontie 5, Vasa (Lillkyro)

4.5. kl. 18.00 Kulturhuset DUX (Bio DUX), Sjögatan 21, Kristinestad

Det krävs ingen förhandsanmälning.

Mer information:

Nykarleby: Åsa Nyberg Sundqvist, 040 158 2479

Malax: Tiia Krooks, 040 595 8939

Vasa (Lillkyro): Annika Ikkala-Västi, 040 481 3355

E-post: fornamn.efternamn@ovph.fi

Så här utvecklas servicen i Österbotten

  • Målet är att skapa ett nytt österbottniskt sätt att erbjuda jämlika socialvårds-, hälsovårds-, sjukvårds- och räddningstjänster oberoende av kommungränserna.
  • Förändringarna samlas i en plan som fått namnet Framtids- och anpassningsprogrammet
  • I enlighet med Österbottens välfärdsområdes strategi är visionen att befolkningen i Österbotten ska vara den mest välmående och ha den bästa funktionsförmågan i Finland.
  • Kunderna kan delta i planeringen antingen genom att besvara en webbenkät eller genom att delta i informationsmöten.