Till innehållet
Coronavirus

Epidemiläget ska i allt högre utsträckning uppföljas med hjälp av antalet personer som behöver sjukhusvård

Covid-19 illustration

Coronaläget i Österbotten är fortsättningsvis svårt. Smittfall har konstaterats i riklig omfattning i hela landskapet, varför man nu kan exponeras för viruset var som helst. I och med det förvärrade läget har man minskat på smittspårningen. Nu rekommenderas allmänheten testa sig med hemtest. Epidemiläget i Österbotten uppföljs längre inte med hjälp av antalet dagliga smittfall, utan uppmärksamheten fästs i allt högre grad på hälso- och sjukvårdens bärkraft och på antalet patienter i sjukhusvård. 

I Österbotten har man avstått från rapporteringen av antalet dagliga coronafall

Österbottens välfärdsområde har beslutat att området efter den 16 januari 2022 inte längre publicerar dagliga rapporter om antalet coronafall. Den tidigare lägesbilden som gavs dagligen innehöll antalet konstaterade coronafall, antalet tagna prover och det regionala incidenstalet. Ifrågavarande siffor är inte längre ett bra sätt att beskriva det rådande epidemiläget i regionen, eftersom den officiella statistiken inte innehåller de fall som konstateras med hjälp av hemtest. För närvarande testar hälso- och sjukvården endast en begränsad målgrupp.

I fortsättningen kommer man att publicera en lägesbild om epidemin i samband med coronasamordningsgruppens meddelanden. Information om coronaläget förmedlas efter behov på välfärdsområdets webbplats och sociala mediekanaler samt via pressmeddelanden. Om det sker förändringar i läget går välfärdsområdet omedelbart ut med information.

Ändrade karantänanvisningar

Även karantänanvisningarna har uppdaterats under veckan. Österbottens välfärdsområdes karantänanvisningar följer THL:s nya linjedragningar.

Personer som exponeras för viruset sätts nu i regel i karantän för fem dygn. Det här gäller även exponeringar som sker inom familjen. Vid en exponering som sker inom familjen börjar karantänen för en symtomfri person på nytt om en ny familjemedlem insjuknar. Utöver dessa anvisningar som berör familjekarantäner finns det även en egen karantänanvisning för anställda inom social- och hälsovården, berättar Österbottens välfärdsområdes chefsöverläkare Peter Nieminen.

Rekommendationen om distansarbete och användning av munskydd förlängs – likaså rekommenderar gruppen att vuxnas fritidsaktiviteter fortsättningsvis ska hållas på paus

Österbottens coronasamordningsgrupp beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen den 18 januari att förlänga de redan gällande rekommendationerna om distansarbete och användning av munskydd. Rekommendationerna förlängdes till den 28 februari.

Dessutom rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp att fritidsverksamhet för vuxna i grupp inte bör arrangeras. Gruppen rekommenderar också fortfarande att vuxna bör minimera sina kontakter med personer utanför den egna familjen.

Vi behöver nu rekommendationer och restriktioner eftersom smittspårningen i nuläget inte kan genomföras som tidigare. Genom att minimera våra sociala kontakter och vaccinera oss kan vi trygga social- och hälsovårdens bärkraft, säger Österbottens välfärdsområdes direktör Marina Kinnunen.

Läget bedöms på nytt på tisdagen den 25 januari när Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder igen. Vid behov sammanträder gruppen redan tidigare.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde (ÖVPH), ordf., Peter Nieminen, ÖVPH, Marjo Orava, ÖVPH, Heikki Kaukoranta, ÖVPH, Peter Riddar, ÖVPH, Satu Kärki, ÖVPH, Britt-Marie Bjon, ÖVPH, Sofia Svartsjö, ÖVPH, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Mikaela Björklund, Närpes, Christina Knookala, Vasa, Denice Vesterback, Korsholm, Rolf Sundqvist, Pedersöre, Eeva Mäkinen, RFV, Dinah Arifullah, THL, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Timo Saari, ELY, Petra Fager, kommunikation ÖVPH, Elina Kurtti, kommunikation ÖVPH, Päivi Berg, sekr. ÖVPH

Österbottens regionala coronasamordningsgrupps uppgift

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.