Till innehållet
Allmänt

Den nya abortlagen medför ändringar i verksamheten – i fortsättningen kan man kontakta gynekologiska polikliniken direkt

Lagstiftningen om avbrytande av havandeskap ändras i början av september. I fortsättningen krävs ingen remiss från hälsovårdscentralen för abort, utan man bokar en tid direkt till gynekologiska polikliniken.

Den nya lagen träder i kraft den 1 september. I och med förändringen krävs inte längre någon motivering eller något tillstånd av läkare för att göra abort före den tolfte graviditetsveckan, utan det räcker att den gravida vill det själv. Inom Österbottens välfärdsområde utförs aborter i Jakobstad och i Vasa.

–  Nu kan man ringa direkt hit till gynekologiska polikliniken och boka en tid. Tidigare har man behövt ha en remiss från hälsovårdscentralen för abort, berättar Jennica Kööpikkä, överläkare i gynekologi.

Efter telefonsamtalet får den som ska göra abort gå på laboratorieprov och därefter på besök hos en skötare och en läkare. I de flesta fall görs medicinsk abort och då kan patienten vara hemma.

Det nya tillvägagångssättet medför inga förändringar gällande sena aborter som utförs efter den tolfte graviditetsveckan. För dessa behövs även i fortsättningen tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira. De senare aborterna är sällsynta och görs vanligen till följd av en utvecklingsstörning eller avvikelse hos fostret, den gravidas hälsotillstånd eller någon annan motiverad orsak.

Antalet aborter har minskat

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har antalet aborter minskat i jämn takt under de senaste årtiondena. Att man vill göra abort kan exempelvis bero på att preventionen inte fungerat, att den ekonomiska situationen är dålig, att stödnätverk saknas eller åldern. I fortsättningen behöver man inte motivera beslutet för vårdpersonalen.

–  Den nya lagen motsvarar praxisen i de övriga nordiska länderna, konstaterar Kööpikkä.

Enligt THL utfördes ca 7 900 aborter i Finland ifjol. Av dessa gjordes 252 i Österbotten. Antalet aborter har i synnerhet minskat bland unga personer.

– Det är intressant att se hur de kostnadsfria preventivmedlen för personer under 25 år inverkar på antalet aborter. Ibland får man söka lite för att hitta rätt preventivmetod, men det finns nog lämpliga alternativ för alla, säger Kööpikkä.

Preventivrådgivningen betjänar personer i alla åldrar i ärenden som berör preventivmedel.

Avbrytande av havandeskap (abort) i Österbottens välfärdsområde fr.o.m. 1.9.2023

Efter att du bestämt dig för abort, ring

– Vasa, tfn 06 213 2011, vardagar kl. 14–14:45 eller

– Jakobstad, tfn 050 4616337, vardagar kl. 13-13:30

Du får en remiss till laboratoriet och en tid till gynekologiska polikliniken

Efterkontroll 4 veckor efter aborten