Till innehållet
Coronavirus

Den allmänna rekommendationen om användning av munskydd slopas i Österbotten

kuvituskuva

Under de senaste veckorna har antalet coronafall minskat i Österbotten. Trots att det fortfarande råder en viss belastning på vården, verkar det regionala epidemiläget på det stora hela ha blivit bättre. På onsdagen den 20 april beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp vid sitt sammanträde att avskaffa den allmänna rekommendationen om användning av munskydd.

Rekommendationen följer den nationella linjedragningen

Den allmänna rekommendationen om användning av munskydd, som varit i kraft redan länge, slopas från och med onsdagen den 20 april. Därefter tillämpas THL:s aktuella linjedragning om användning av munskydd i landskapet.

I fortsättningen bör man ändå använda munskydd i offentliga lokaler och trafikmedel om man söker sig till vård eller test på grund av misstanke om corona eller om man har förkylningssymtom eller om man vet att man har exponerats för coronaviruset.

Trots att den officiella rekommendationen om användning av munskydd nu lindras kan man ändå i fortsättningen använda munskydd efter eget omdöme.

– Munskydd minskar risken för att smittas av olika virussjukdomar, varför till exempel personer i riskgrupper även i fortsättningen kan ha nytta av att använda munskydd, säger Österbottens välfärdsområdes chefsöverläkare Peter Nieminen.

Social- och hälsovårdsanställda rekommenderas fortfarande använda munskydd

Den anvisning enligt vilken social- och hälsovårdsanställda ska använda munskydd förblir i kraft till slutet av april. Nästa vecka tas ett beslut huruvida personalen inom social- och hälsovården fortfarande ska använda munskydd efter april månad. Användningen av munskydd i kund- och patientkontakter skyddar mot droppsmitta och minskar smittrisken.

Personer som insjuknat bör fortfarande följa tidigare anvisningar

Österbottens coronasamordningsgrupp vill påminna om att trots att epidemiläget blivit bättre så finns det fortfarande rikligt med coronavirus i omlopp. För att skydda sig själv och andra är det fortfarande viktigt att iaktta en god handhygien och hålla sig hemma om man blir sjuk. Om man får symtom som tyder på coronasmitta bör man undvika kontakter utanför det egna hemmet och exempelvis välja att arbeta på distans.

Nu ska coronafall i främsta hand bekräftas med hemtest och i bestämda situationer med officiellt coronatest. Offentliga coronatest rekommenderas för gravida, social- och hälsovårdsanställda som arbetar med patienter eller klienter samt personer i riskgrupper som riskerar att insjukna i en allvarlig coronasjukdom och som har svåra symtom. Detaljerade anvisningar till dem som blivit smittade hittas på vår webbplats.

Samtliga coronaprovtagningar i Österbottens välfärdsområde kräver nu tidsbokning. Tid till test kan bokas elektroniskt eller per telefon. Kontaktuppgifter och anvisningar om hur man ska boka tid till provtagning hittas på vår webbplats.

Invånarna beröms för sitt ansvarskännande agerande

Coronasamordningsgruppen konstaterar att rekommendationen om användning av munskydd följts samvetsgrant i Österbotten.

– Jag vill framföra ett tack till österbottningarna för deras användning av munskydd men också för deras samvetsgranna agerande under epidemin. Coronaepidemin har krävt och kommer fortfarande att kräva gemensamma insatser av oss alla, säger Österbottens välfärdsområdes direktör Marina Kinnunen.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde (ÖVPH), ordf., Peter Nieminen, ÖVPH, Heikki Kaukoranta, ÖVPH, Britt-Marie Bjon, ÖVPH, Mikaela Björklund, Närpes, Christina Knookala, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Denice Vesterback, Korsholm, Rolf Sundqvist, Pedersöre, Eeva Mäkinen, RFV, Dinah Arifullah, THL, Elina Kurtti kommunikationen ÖVPH, Päivi Berg, sekr., ÖVPH

Österbottens regionala coronasamordningsgrupps uppgift

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.