Till innehållet
Välfärdsområdesreform

De tjänster som tillhandahålls i Kronobynejden för Kronobyborna ska tryggas under ledning och ansvar av Österbottens välfärdsområde i tätt samarbete med Mellersta Österbotten


I och med den nationella välfärdsområdesreformen kommer ansvaret för social- och hälsovården, specialomsorgerna och räddningsväsendet att överföras från kommunerna till de självstyrande välfärdsområdena den 1 januari 2023. Därefter ansvarar kommunerna i Finland inte längre heller för de tjänster som ordnas och produceras inom social- och hälsovården, räddningsväsendet och specialomsorgerna. De nya välfärdsområdena skapas utgående från den nuvarande landsuppdelningen förutom i Helsingforstrakten där man gått in för en särlösning.

Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i Kronobynejden överförs då från Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite till Österbottens välfärdsområde. I och med lagförändringen kommer social-, hälso- och sjukvårdstjänsterna samt räddningsväsendets tjänster i Kronobynejden att ordnas och produceras av Österbottens välfärdsområde. Den största synliga förändringen för dem som använder tjänsterna i Kronoby blir att namnet på organisationen ändras i och med att verksamheten överförs till Österbottens välfärdsområde. Samtidigt får personalen en ny arbetsgivare. Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområden kommer genom avtal att se till att invånarna, om de så önskar, även i fortsättningen smidigt ska kunna använda de tjänster som tillhandahålls i Mellersta Österbotten. I och med den valfrihet som råder inom den specialiserade sjukvården kan invånarna också i fortsättningen använda de tjänster som erbjuds av Mellersta Österbottens centralsjukhus.  I brådskande fall ser inte räddningsväsendet på kommun- eller områdesgränser, utan även i fortsättningen är det den räddningsresurs som finns närmast och är mest ändamålsenlig som larmas till olyckor.

Egen arbetsgrupp för beredningsarbetet gällande Kronoby

Beredningsarbetet har redan påbörjats i en arbetsgrupp som består av representanter för Soites social- och hälsovårdstjänster i Kronobynejden, Kronobys kommundirektör, en representant för räddningsväsendet och tjänsteinnehavare från Österbottens välfärdsområde. 

De två välfärdsområdena kommer att samarbeta tätt när tjänsterna överförs från Soite och Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk till Österbottens välfärdsområde, men dessutom ska även befolkningen engageras i diskussionerna. Beredningsarbetsgruppen planerar som bäst en samarbetsdag i Kronoby i vinter eller i vår, beroende på coronaläget. Under den här dagen ska man bland annat bekanta sig med kommunens social- och hälsovård samt träffa anställda. För att förändringen ska löpa smidigt krävs det en bra dialog och ett bra samarbete redan i beredningsskedet. På så sätt kan man också trygga att Kronobyborna får välfungerande lokala tjänster även i fortsättningen.

Kronobybo, berätta vilken service du vill ha!

Enkäten för invånarna i Kronoby är öppen 7.–20.2 I enkäten kan du berätta vad du tycker om den nuvarande service och ge önskemål inför framtiden.

Besvara enkäten här: https://link.webropolsurveys.com/S/FED2657C3F995A7A

Enkäten finns också till pappers på hälsostationerna i Kronoby, i kommungården och på biblioteken.