Till innehållet
Coronavirus

Coronaviruset härjar fortfarande i Österbotten


Ännu har antalet coronafall inte börjat sjunka i Österbotten, utan det förekommer fortfarande rikligt med smittfall runt omkring i landskapet. Många behöver sjukhusvård, varför man blivit tvungen att anvisa omfattande personalresurser till vården av coronapatienter. Sjukdomen härjar även bland vårdpersonalen, vilket påverkar kapaciteten inom hälso- och sjukvården, vilket igen kan få konsekvenser för den icke-brådskande vården.

– Coronaviruset ställer nu till utmaningar för olika serviceformer, och därför rekommenderar vi också att alla ska skaffa sig ett fullgott vaccinationsskydd. Förutom att det skyddar mot allvarliga sjukdomsformer påverkar det även bärkraften inom hälso- och sjukvården, konstaterade Österbottens välfärdsområdes direktör Marina Kinnunen på det sammanträde som coronasamordningsgruppen höll på tisdagen den 8 mars.

Nya vaccinationsrekommendationer för 12–17-åringar

Österbottens välfärdsområdes rekommendation om en tredje vaccindos för  12–17-åringar uppdaterades för att motsvara THL:s färska linjedragning. Nu rekommenderas 12–17-åringar som hör till riskgrupper ta en tredje dos coronavaccin när det har gått sex månader sedan den andra vaccindosen. Möjligheten till en tredje vaccindos erbjuds även för 12–17-åringar som inte hör till riskgrupperna, om det är nödvändigt av andra skäl, till exempel på grund av resor.

De aktuella rekommendationerna och anvisningarna om coronavaccinationer hittas på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Hemtest räcker för de flesta

Merparten av dem som insjuknar i corona behöver inte göra ett officiellt coronatest, utan för de flesta räcker det med ett hemtest . Testet behöver heller inte upprepas ifall sjukdomen redan har bekräftats.

– Man ska heller inte söka sig till coronaprovtagning när man blivit frisk för provsvaren kan vara positiva i flera månader efter att man haft corona, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

Information om coronaprovtagningen och anvisningar för dem som smittats hittas på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Rekommendationen om användning av munskydd är fortfarande i kraft

Trots att det för närvarande inte finns några andra coronarestriktioner i kraft så gäller den starka rekommendationen om användning av munskydd fortfarande i Österbotten.

Rekommendationen om användningen av munskydd i alla offentliga utrymmen, kollektivtrafiken samt på platser där det är svårt att hålla ett tryggt avstånd till andra människor gäller till 31.3.2022.

Epidemiläget bedöms på nytt 22.3 då Österbottens coronasamordningsgrupp sammankommer igen.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde (ÖVPH), ordf., Peter Nieminen, ÖVPH, Marjo Orava, ÖVPH, Satu Kärki, ÖVPH, Britt-Marie Bjon, ÖVPH, Gun Kapténs, Larsmo, Mikaela Björklund, Närpes, Christina Knookala, Vasa, Denice Vesterback, Korsholm, Rolf Sundqvist, Pedersöre, Eeva Mäkinen, RFV, Dinah Arifullah, THL, Petra Fager, kommunikationen ÖVPH, Elina Kurtti kommunikationen ÖVPH, Päivi Berg, sekr., ÖVPH

Österbottens regionala coronasamordningsgrupps uppgift

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter