Till innehållet
Välfärdsområdesreform

Ansvaret för specialomsorgen flyttas från Kårkulla och Eskoo till välfärdsområdena

Samkommunerna Eskoo och Kårkulla ansvarar ännu i år för exempelvis boendeservice samt för dag- och arbetsverksamhet inom specialomsorgen, och för service till personer inom autismspektrumet i Österbotten. Från och med nästa år ansvarar Österbottens välfärdsområde för de här tjänsterna.

Eskoo producerar specialomsorgstjänster för finskspråkiga kunder och Kårkulla för svenskspråkiga kunder i Österbotten. Båda samkommunernas verksamhet upphör vid slutet av 2022 och deras tjänster förs delvis över till välfärdsområdena.

– Kårkullas verksamhet splittras och införlivas med de åtta välfärdsområden inom vilka Kårkulla nu har verksamhet, berättar samkommunsdirektören för Kårkulla Otto Ilmonen.

Samkommunen Eskoos verksamhet fortsätter ännu efter årsskiftet i två välfärdsområden, nämligen i Österbotten och Sydösterbotten.

För kundernas del är största förändringen inledningsvis organisationens namn, eftersom tjänsterna i huvudsak fortsätter på samma sätt. Kunderna informeras skilt om eventuella förändringar.

– Boendeenheterna kommer att finnas kvar, alla servicetagare får bo kvar i sina hem. Ingen behöver flytta på grund av social- och hälsovårdsreformen. Även dag- och arbetsverksamheten fortsätter efter årsskiftet, berättar Ilmonen.

– Samma bekanta personal som tidigare fortsätter att arbeta med servicetagarna, eftersom personalen flyttas över till välfärdsområdet som gamla arbetstagare.

Reformen stärker jämlikheten

Överföringen av specialomsorgen till välfärdsområdet bereds i en arbetsgrupp, i vilken representanter från både Kårkulla, Eskoo och välfärdsområdet deltar.

Specialomsorgsdistriken har under början av året förberett de utredningar som lagen kräver gällande bland annat ägande, fastigheter och personal. Beredningsgruppens uppgift har varit att reda ut hur nuvarande avtal  kan fortsättas samt hur överföringen av tjänster i praktiken går till. Representanterna från välfärdsområdet bekantar sig med enheterna inom specialomsorgen så att alla känner till de nya utrymmena och människorna.

De individuella behoven inom specialomsorgen kan vara både krävande och mycket varierande. Därför fordras det både mångsidig sakkunskap och specialkunnande då tjänsterna ska produceras.

Inom både Eskoo och Kårkulla samt inom Österbottens välfärdsområde ser man att det finns ett tydligt behov av samarbete över välfärdsområdesgränserna, t.ex. mellan experter, nätverkande och experttjänster för kunderna.

– Det behövs samarbetsavtal mellan välfärdsområdena, så att exempelvis de experttjänster som Eskoo idag erbjuder finns kvar i Österbottens välfärdsområde och kan användas av de finskspråkiga invånarna, konstaterar Kaija Metsäranta, direktör för Eskoo sammkommun.

Otto Ilmonen säger att på nationell nivå är de svenskspråkiga kunderna inom specialomsorgen en väldigt liten del av befolkningen, och därmed ökar också betydelsen av samarbete och kunskapsdelning. Det är viktigt att säkerställa att service kan ges på kundens modersmål.

Imonen och Metsäranta förväntar sig båda att välfärdsområdesreformen i slutändan ska jämna ut olikheter i tillgången till tjänster.

– Nu har kommunerna sina egna lösningar för servicebehovet och för hur servicen skaffas. Efter reformen har alla kunder i välfärdsområdet tillgång till servicen på ett jämlikt sätt, säger Metsäranta.

Bild: Eskoo / Timo Aalto

Kårkulla sammkommun i Österbotten

Verksamhet i 8 kommuner, 14 serviceenheter ja 33 verksamhetspunkter

Kårkulla samkommun erbjuder service på svenska till 600 servicetagare. Verksamhetspunkterna ligger i  Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Korsholm, Vasa, Närpes och Kristinestad.

Boendeservice (24 verksamhetspunkter)

– Fortgående boendeservice för vuxna enligt servicebehovet
– Fortgående boendeservice för barn enligt servicebehovet.
– Temporär boendeservice för barn, unga och vuxna.
– Stödboende

Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning (9 verksamhetspunkter)

– Livsorienterad verksamhet (LO)
– Arbetslivsorienterad verksamhet (ALO)
– Utlokaliserat arbete/Arbete med stöd

Experttjänster, (3 regionala expertteam)

– Mångprofessionella tjänster, bl.a. konsultationer, bedömningar, handledning och -rådgivning
– Habiliteringshandledning,
– Psykologtjänster,
– Socialarbetartjänster,
– Autism- och nepsyhandledning,
– Konsulterande läkartjänster

Samkommunen Eskoo i Österbotten

Verksamhet i Kristinestad, Vasa och Jakobstad. I dessa kommuner finns både boendeenheter och dagverksamhet.

– Inom experttjänsterna erbjuds mångprofessionella tjänster, utvärderingar, expertkonsultationer samt handledning, rådgivning och stödtjänster.
– I de psykosociala tjänsterna och autismspektrumtjänsterna ingår serviceboende med dygnetruntomsorg samt korttidsboende.
– Undersöknings-, vård- och utvärderingstjänster för tvångsvårdsbeslut enligt specialomsorgslagen.
– Tjänster för särskilt krävande vård av vuxna och barn.
– Arbets- och dagverksamhet
– Arbetsträning
– Utvärdering av arbetsförmåga
– Barnskyddstjänster