Till innehållet

Brådskande vård

Brådskande sjukvård, inbegripet brådskande mun- och tandvård, mentalvård, missbrukarvård och psykosocialt stöd, ska ges till den patient som behöver det oberoende av var hen är bosatt. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och vård som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras och som gäller akut sjukdom, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

För brådskande vård ska mottagningsverksamhet ordnas nära patientens boningsort så att patienten vid brådskande fall på vardagar under den tid som uppgetts kan få bedömning och vård omedelbart av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, utom då det för att säkerställa patientsäkerheten och kvaliteten på tjänsterna krävs att bedömningen och vården centraliseras till en jourenhet.

Verksamheten ska ordnas så att en patient vardagar under tjänstetid omedelbart kan få kontakt med hälsovårdscentralen eller någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska göra en bedömning av vårdbehovet senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt med hälsovårdscentralen, om inte bedömningen har kunnat göras första gången patienten tog kontakt. Inom specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har kommit in till verksamhetsenheten. Vård som i samband med bedömningen av vårdbehovet har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska med beaktande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp ordnas inom skälig tid, dock inom tre månader från det att vårdbehovet bedömdes. Den längsta fastställda väntetiden på tre månader får överskridas med högst tre månader inom mun- och tandvård och i specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård, om vården av medicinska, terapeutiska eller andra motsvarande motiverade skäl kan skjutas upp utan att patientens hälsotillstånd äventyras.

Bedömningen av vårdbehovet kan även göras per telefon.Vid bedömningen av vårdbehovet utreds orsaken till kontakten, sjukdomens symptom och symptomens svårighetsgrad och hur brådskande situationen är. Vid bedömningen av vårdbehovet kan den yrkesutbildade personen även ge egenvårdsanvisningar och vid behov också anvisa patienten vidare.  

Icke-brådskande sjukvård kräver en på läkar- eller tandläkarundersökning grundad remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har kommit in till den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen. Bedömningen av vårdbehovet kan göras på basis av remissen, men om bedömningen av vårdbehovet förutsätter bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar, ska bedömningen och de nödvändiga undersökningarna göras inom tre månader från det att remissen anlände till den specialiserade sjukvården.

Vård, behandling och rådgivning som utifrån bedömningen av vårdbehovet konstaterats vara nödvändiga ska, med beaktande av hur brådskande den är, ordnas och inledas inom skälig tid, dock inom sex månader från det att vårdbehovet slogs fast. Det här gäller även remisser som kommer utifrån Österbottens välfärdsområde. Om du konstateras ha en sjukdom eller ett symtom som det är ändamålsenligast att behandla på en hälsovårdscentral så anvisas du till vederbörande hälsovårdscentral, varvid hälsovårdscentralen också ska ges nödvändiga vårdanvisningar.

Inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att remissen anlänt. Om bedömningen av vårdbehovet kräver en bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar, ska bedömningen och de behövliga undersökningarna göras inom sex veckor från det att remissen anlänt. Vård eller behandling som utifrån en bedömning av vårdbehovet konstaterats vara nödvändig ska i fråga om personer under 23 år, med beaktande av hur brådskande vården är, ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har du rätt att välja din vårdplats för icke-brådskande vård. Du kan byta hälsocentral eller hälsostation högst en gång per år. Det här kräver emellertid att du skriftligen meddelar om bytet av hälsocentral. Bytet träder i kraft inom tre veckor. Beroende på vårdinrättningens resurser har du också rätt att välja behandlande läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Om en läkare eller tandläkare bedömer att du behöver specialiserad sjukvård får du välja vilken behandlande verksamhetsenhet inom den kommunala specialiserade sjukvården du vill anlita. Vårdplatsen ska väljas i samråd med den remitterande läkaren eller tandläkaren. Läkaren bedömer om du behöver vård inom primärvården, på centralsjukhus eller universitetssjukhus.

Om din vård inte kan ordnas i Finland inom de föreskrivna längsta väntetiderna i vårdgarantilagstiftningen ska du på din begäran ges ett förhandstillstånd om att du på sjukvårdsdistriktets bekostnad kan söka vård i en medlemsstat i Europeiska unionen, eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz. Förhandstillståndet söks av FPA. Vid beviljandet av förhandstillstånd tas ditt aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp i beaktande. Om medicinskt motiverad sjukvård kan ordnas i Finland behöver förhandstillståndet inte beviljas. Mer information hittar du Folkpensionsanstaltens webbplats, Kela.fi: Söka vård utomlands.