Till innehållet

Lagstiftningen innehåller bestämmelser om de tider inom vilka patientens vårdbehov ska bedömas och inom vilka tider patienten ska få vård. Vid bedömningen av vårdbehovet utreds orsaken till kontakten, sjukdomens symptom och symptomens svårighetsgrad och hur brådskande situationen är. Vid bedömningen av vårdbehovet kan den yrkesutbildade personen även ge egenvårdsanvisningar och vid behov också anvisa patienten vidare. Vårdbehovet kan bedömas på olika sätt.

I lagen har man fastställt maximala väntetider inom vilka patienten ska få vård. Välfärdsområdet är skyldigt att se till att dessa tjänster ges inom den fastställda tiden.

Brådskande vård

Brådskande sjukvård, inbegripet brådskande mun- och tandvård, mentalvård, missbrukarvård och psykosocialt stöd, ska ges till den patient som behöver det oberoende av var hen är bosatt. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och vård som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras och som gäller akut sjukdom, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

För brådskande vård ska mottagningsverksamhet ordnas nära patientens boningsort så att patienten vid brådskande fall på vardagar under den tid som uppgetts kan få bedömning och vård omedelbart av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, utom då det för att säkerställa patientsäkerheten och kvaliteten på tjänsterna krävs att bedömningen och vården centraliseras till en jourenhet.

Verksamheten ska ordnas så att en patient på vardagar under tjänstetid omedelbart kan få kontakt med hälsovårdscentralen eller någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska bedöma vårdbehovet inom samma vardag som kunden kontaktar verksamhetsenheten. Vård ska under vissa förutsättningar fås inom 14 dygn efter bedömningen av vårdbehovet. Vårdgarantin gäller sjukdomar, skador, komplikationer i samband med långtidssjukdomar, nya symtom eller försämrad funktionsförmåga. Vårdgarantin gäller både fysiska och psykiska hälsoproblem.  Inom mun- och tandvården ska vården fås inom fyra månader efter att vårdbehovet har konstaterats.

Inom specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har kommit in till verksamhetsenheten. Vård som konstaterats vara nödvändig ska ordnas inom tre månader.

Mer information hittas på social- och hälsovårdsministeriets webbplats: Vårdgaranti

Icke brådskande sjukvård kräver en på läkar- eller tandläkarundersökning grundad remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att remissen anlände till den specialiserade sjukvården. Den läkare som tagit emot remissen bedömer behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar. Bedömningen av vårdbehovet kan göras på basis av remissen, men om bedömningen av vårdbehovet förutsätter bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar, ska bedömningen och de nödvändiga undersökningarna göras inom tre månader från det att remissen anlände till den specialiserade sjukvården.

Vård, behandling och rådgivning som utifrån bedömningen av vårdbehovet konstaterats vara nödvändiga ska, med beaktande av hur brådskande den är, ordnas och inledas inom skälig tid, dock inom sex månader från det att vårdbehovet slogs fast. Det här gäller även remisser som kommer utifrån Österbottens välfärdsområde. Om du konstateras ha en sjukdom eller ett symtom som det är ändamålsenligast att behandla på en hälsocentral så anvisas du till vederbörande hälsovårdscentral, varvid hälsovårdscentralen också ska ges nödvändiga vårdanvisningar.

Vuxna (personer över 23 år) i behov av mentalvård ska få vård inom samma tidsgränser som inom den övriga sjukvården.

När det gäller barn och unga (under 23 år) ska sådana undersökningar eller bedömningar av en specialist som krävs för bedömning av vårdbehovet inom den specialiserade sjukvården göras inom sex veckor från det att remissen inkommit. Vården ska ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har du rätt att välja din vårdplats för icke-brådskande vård. Du kan byta hälsocentral eller hälsostation högst en gång per år. Det här kräver emellertid att du skriftligen meddelar om bytet av hälsocentral. Bytet träder i kraft inom tre veckor. Beroende på vårdinrättningens resurser har du också rätt att välja behandlande läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Om en läkare eller tandläkare bedömer att du behöver specialiserad sjukvård får du välja vilken behandlande verksamhetsenhet inom den offentliga specialiserade sjukvården du vill anlita. Vårdplatsen ska väljas i samråd med den remitterande läkaren eller tandläkaren. Läkaren bedömer om du behöver vård inom primärvården, på centralsjukhus eller universitetssjukhus.

Du kan söka planerad vård på eget initiativ utan förhandstillstånd eller begära ett förhandstillstånd att söka vård från FPA. Ersättningsbeloppet beror på det sätt enligt vilket du har sökt vård. Mer information hittar du på Folkpensionsanstaltens webbplats, Kela.fi: Söka vård utomlands.