Till innehållet

En arbetslös person har behov av sektorövergripande samservice om det för att främja sysselsättningen av honom eller henne krävs samordning av de som och de tjänster som näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten är skyldiga att ordna.

Målet för den sektorövergripande samservicen är att främja sysselsättningen av arbetslösa genom att de erbjuds offentlig arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster i enligt med sitt servicebehov.

Arbets- och näringsbyrån, kommunen, Folkpensionsanstalten och den arbetslöse ska tillsammans bedöma den arbetslöses behov av service inom tre månader efter att sektorövergripande servicen inletts.

Under utredningsperioden ska arbets- och näringsbyrån, kommunen och den arbetslöse tillsammans utarbeta en sysselsättningsplan, där de avtalar om arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster som tillgodoser den arbetslöses behov av service och kommer överens om hur servicen och tjänsterna ska följas upp. Planen ska revideras på det sätt som den arbetslöses behov av service kräver, dock minst var sjätte månad, och när den arbetslöse särskilt begär det.

Ta kontakt med din egen kommun eller med TE-byrån om du är intresserad av TYP-servicen.