Till innehållet

Syftet med social kreditgivning

Syftet med social kreditgivning är att hjälpa låginkomsttagare och mindre bemedlade personer/familjer som inte har möjligheter att få annan kredit, till exempel på grund av betalningsanmärkningar eller brist på säkerhet. Den sociala kreditgivningen förutsätter att den kredisökande har tillräckliga och regelbundna inkomster för återbetalning av krediten. Som regelbunden inkomst kan beaktas till exempel förvärvsinkomst eller pension. Social kredit kan beviljas då förutsättningarna uppfylls inom ramen för Österbottens välfärdområdes kreditfonds tillgångar.

Med lån som socialskyddet beviljar strävar man till att förhindra personens eller familjens ekonomiska marginalisering och överskuldsättning samt främja familjens/personens förmåga att klara sig på egenhand. Vid kreditgivningen tillämpas lagen (1133/2002) om social kreditgivning. Innan den sociala krediten beviljas bör låntagaren få skriftligen all information om grunderna för krediten som välfärdsområdet beviljar.

Grunderna för sociala krediter

Social kredit kan beviljas till olika ändamål ifall man bedömer att man genom beviljade av krediten kan förhindra ekonomisk marginalisering och överskuldsättning och/eller stöda personens/familjens förmåga att klara sig på egenhand. Som grund för kreditgivningen kan till exempel vara stabilisering av ekonomin, att bryta skuldspiral, att säkerställa boende, lösa sociala problem eller annan orsak som kan hjälpa personen att komma över den egna sociala krisen eller någon annan orsak som kan hjälpa som vid till exempel brist på säkerhet eller betalningsanmärkningar. En berättigad grund kan också vara att stöda rehabilitering eller stöda personens sysselsättning. I vissa fall kan även kredit för anskaffningar till hemmet beviljas.

Österbottens välfärdsområde kan bevilja social kredit 1000 € – 15.000 €. Ansökans behandlingstid (3 mån) börjar när ansökan jämte alla bilagor har lämnats in.

Kriterier för att inte bevilja social kredit

Social kredit kan inte beviljas åt personer som får regelbundet utkomststöd eller personer som studerar på heltid. En studerandes primära inkomster består av studiepenning och studielån med stadsborgen. Social kredit kan dock beviljas efter särskild prövning åt studerande vars möjlighet för studielån förutsätter återbetalning av gamla små krediter. Krediter beviljas i allmänhet inte heller för företagsverksamhet eller personer som är i personlig skuldsanering.

Det vanligaste hindret för beviljande av social kredit är brist på betalningsmån.

Dessutom kan följande kriterier vara ett hinder för kreditgivningen:

  • Sökande kan på grund av storleken på sin betalningsförmåga få lån från normala kreditmarknader.
  • Man anser att sökande kan inom rimlig tid spara kreditsumman som han behöver.
  • Det finns skäl att anta att den sökande trots betalningsmånen inte skulle klara av kreditåterbetalning.
  • Den sökande skulle trots beviljad social kredit lämna med ouppklarade krediter/skulder.
  • Person i skuldsanering som skulle få mera skulder utan medgivande av sina kreditorer.

Ring gärna vårt kontaktnummer innan du lämnar in ansökan.

Kontaktuppgifter

Vasa vuxensocialarbete, Korsholmsesplanaden 44, 65100 Vasa

Förfrågningar: mån-ons-fre kl. 10-11 tel. 040 549 6738