Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdet inleder harmoniseringsprocessen för personalens löner  


Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde sammankom på fredagen den 29 april. På sammanträdet behandlades bland annat den kommande löneharmoniseringen, val av förvaltningsdirektör och strategi- och utvecklingsdirektör samt uppdateringar i kundavgifterna.

Löneharmoniseringen i startgroparna

I Österbottens välfärdsområde bereds nu löneharmoniseringen för personalen. Processen inleds i år och ska vara klar senast 2025. Det handlar om ett enormt projekt som går framåt steg för steg. Målet med harmoniseringen är att förenhetliga lönerna i välfärdsområdet.

– Huvudmålet är lika lön för lika arbete i välfärdsområdet, berättar Österbottens välfärdsområdes HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl.

Harmoniseringsprocessen tar flera år och kommer framskrida bit för bit.  Det första steget är att göra upp en prioriteringsplan.  I första steget ingår bland annat en lönejämförelse, kartläggning av innehållet i arbetet samt en genomgång av arbetsbilden och arbetsvärderingarna. Organisationens förmän deltar i processen, och man kommer även att ha ett brett samarbete med fackorganisationerna.

Löneharmoniseringsarbetet påbörjas under det här året och det finns ett litet budgetanslag på 1,7 miljoner euro för lönejusteringar 2022. Harmoniseringsbehov finns nödvändigtvis inte i alla yrkesgrupper, utan vilka yrkesgrupper som berörs klarläggs i takt med kartläggningen. Tidtabellen för harmoniseringen är ännu öppen. Mer information om hur processen framskrider kommer senare.

 – I praktiken inväntar vi också de nya kollektivavtalen, eftersom de antagligen kommer att innehålla element som påverkar lönesättningen och vårt arbete kring den, konstaterar Gröndahl.

Ny förvaltningsdirektör och strategi- och utvecklingsdirektör

Suvi Einola, doktor i administrativa vetenskaper, valdes till strategi- och utvecklingsdirektör i Österbottens välfärdsområde. Tjänsten hade fyra sökande och alla intervjuades. Einola har lång erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete och ett aktivt forskningsfrämjande arbetssätt.

Ekonomie magister Linda Jakobsson-Pada valdes till ny förvaltningsdirektör. Tjänsten söktes av sex personer och tre intervjuades. Jakobsson-Pada har en lång erfarenhet av arbetet som förvaltningsdirektör, ägarstyrning och styrelse- och fullmäktigearbete.

Valen av de nya tjänsteinnehavarna tas för kännedom till styrelsen för det självstyrande välfärdsområdet.

Kundavgifterna uppdateras i maj

Kundavgiftshandboken i Österbottens välfärdsområde har uppdaterats och preciserats, handboken började användas i början av året. Samkommunens styrelse godkände den uppdaterade versionen av kundavgiftshandboken. Ändringarna träder i kraft 1.5.2022 och gäller kundavgifterna inom hem- och boendeservice, rehabilitering, service för personer med funktionsnedsättning samt psykosocial service. Alla kunder som berörs av ändringarna kommer att informeras om saken.