Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdesfullmäktige tog ställning till välfärdsområdets budget för år 2024 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2026

Finansieringen av välfärdsområdena är behovsbaserad och beviljas av staten som förutsätter att ekonomin ska vara i balans innan utgången av år 2026. De inbesparingsåtgärder som vidtas nästa år följs av åtminstone ett till sparpaket som började beredas redan i slutet av november.

Den statliga finansieringen har konstaterats vara otillräcklig för den verksamhet som bedrivs inom enheterna i Österbottens välfärdsområde. Ett orealistiskt utgångsläge, hög inflation, stigande räntor, stora löneökningar och ett allt oroligare världsläge gör att det finns ett glapp mellan den finansiering som fastslagits och det behov som finns för befintlig verksamhet.

Det strama ekonomiska läget bestämmer takten på förändringarna

De besparingskrav som ställts på välfärdsområdet är fördelade på åren 2023–2026. Med hjälp av det sparprogram som ska genomföras år 2026 ska man ta in det underskott som ackumulerats under tidigare år.

 2023202420252026
Sparkrav10 miljoner euro30 miljoner euro30 miljoner euro15 miljoner euro
Resultat-62 miljoner euro-34 miljoner euro+29 miljoner euro+71 miljoner euro
Ackumulerat över- eller underskott-62 miljoner euro-96 miljoner euro-67 miljoner euro+4 miljoner euro

– Vi har en lagstadgad skyldighet att balansera ekonomin, men samtidigt också en skyldighet att tillhandahålla lagstadgade tjänster. Människorna kan alltså trots besparingarna lita på att vi tryggar den social- och hälsovård samt den räddningsservice som de behöver, understryker välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen.

I budgeten för år 2024 eftersträvas en besparing på 30 miljoner euro

Under 2023 genomfördes de första delarna av ett framtids- och anpassningsprogram, vars effekt man inte ännu kan se, men förhoppningsvis bidrar det till en inbesparing om 10 miljoner euro. Anpassningsprogrammet fortsätter med nya satsningar och nya inbesparingar, vars inverkan på budgetförslaget utgör en nettominskning med 30 miljoner euro, varefter budgeten 2024 uppvisar ett underskott om 33,8 miljoner euro.

Enligt lagen ska ackumulerade underskott balanseras senast 2026 och planen innehåller därför ytterligare anpassningsåtgärder 2025-2026.

Välfärdsområdet saknar lånefullmakter för 2024 och kan därför endast fullfölja de investeringar för vilka lånefullmakt beviljades 2023 samt det minimibehov av reinvesteringar i apparatur, fordon och utrustning som kan finansieras med befintliga kassamedel. 

Österbottningarnas service kostar nära nog 900 miljoner euro

De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 97 miljoner euro och de totala verksamhetskostnaderna uppgår till 898,6 miljoner euro. Personalkostnaderna utgör 50 % av de totala verksamhetskostnaderna medan köpta tjänster utgör 34,7 %. Materialkostnaderna utgör 6,8 % och hyrorna 6 %. Bidragen utgör 2 %.

Personalkostnaderna uppgår till totalt 451,6 miljoner euro. Här ingår totala lönejusteringar för 2024 om ca 13,5 miljoner euro. För personalens välmående budgeteras 2,4 miljoner euro.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände budgeten för år 2024 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2026 i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag.