Till innehållet
Allmänt

Underskott för Vasa sjukvårdsdistrikts sista verksamhetsår


År 2021 var Vasa sjukvårdsdistrikts sista verksamhetsår. Till skillnad från föregående år uppvisar sjukvårdsdistriktets bokslut för år 2021 ett underskott om cirka 8,9 miljoner euro. Sjukvårdsdistriktets underskott för räkenskapsperioden bokförs mot det egna kapitalet och utgör sålunda en minskning mot tidigare års ackumulerade överskott.

Den största orsaken är att projektet med patientdatasystemet Aster abröts och att investeringen till följd av detta skrevs ner. Även köptjänsterna för läkare innebar merkostnader.

Coronavirusepidemin har också påverkat budgetöverskridningen, både då det gäller intäkter och utgifter. Även om pandemiutgifterna kunnat täckas med statsstöd, har epidemin krävt mycket personalresurser och ökat arbetsmängden för sjukvårdsdistriktet.

Vörå har fått nya utrymmen för mun- och tandhälsan  

I Vörå har man färdigställt och börjat använda nya utrymmen för mun- och tandhälsan, dessa har byggts i anslutning till Vörå hälsostation. Vörås tandklinik och en del av inredningen i Oravais tandklinik har flyttat in i den nya lokalen.

De nya utrymmena är resultatet av ett mångårigt planeringsarbete och grundar sig i ett beslut som Korsholms och Vörås gemensamma beslutsorgan fattat redan tidigare. Målet med beslutet har varit att förbättra personalresurserna inom mun- och tandhälsan. I och med flytten kommer den största delen av tandvård för vuxna att koncentreras till Vörå. I Oravais kommer man fortsättningsvis ordna mun- och tandvård för barn och skolelever.

— Ärendet gavs för kännedom till välfärdsområdets styrelse, eftersom ansvaret för servicen nu hör till dem, berättar Hans Frantz, ordförande för styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde.