Till innehållet
Allmänt

Seri-stödcentret finns till för dem som utsatts för sexuellt våld

Personalen på seri-stödcentret.
Verksamheten vid det s.k. Seri-stödcentret lanserades för snart ett år sedan. Stödcentret erbjuder hjälp till personer som utsatts för sexuellt våld oberoende av deras kön. Centret kan ringas dygnet runt, för det är viktigt att man söker hjälp så fort som möjligt efter en incident. Alla tjänster som stödcentret erbjuder är gratis.

Verksamheten vid stödcentret bygger på Europarådets konvention

Seri-stödcentret i Vasa inledde sin verksamhet i december 2021, men det finns stödcenter med samma namn runtomkring hela Finland. I bakgrunden ligger Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Social- och hälsovårdsministeriet började tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) bygga upp ett nätverk av Seri-stödcenter på basis av den här konventionen.

– Målet är att det vid varje centralsjukhus i Finland ska finnas ett Seri-stödcenter, säger barnmorskan och sexualrådgivaren Nina Fred som arbetat på stödcentret från första början.

Även om verksamheten vid stödcentret baserar på konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet avvisas ingen från stödcentret. Åldersgränsen är 13 år – och det huvudsakliga ansvaret för dem som är under 16 år bärs av barnavdelningen vid centralsjukhuset. Trots detta så kan minderåriga minderårig naturligtvis kontakta stödcentret.

– Vi vårdar alla oberoende av kön. Även män utsätts för sexuellt våld, säger barnmorskan Jenni Wanyoike.

Ta kontakt så fort som möjligt efter incidenten

Sexuellt våld är enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) ett brott mot individens sexuella självbestämmanderätt och integritet. THL påminner om att alla handlingar vid sex ska basera sig på frivillighet och ge njutning. Vid sexuellt våld är det ofta fråga om makt- och våldsutövning som skapar rädsla.

Sexuellt våld kan få den utsatta att känna skuld och skam, varför den som utsatts för sexuellt våld inte vågar söka eller be om hjälp. Om man utsatts för sexuellt våld kan man ringa Seri-stödcentret.

– Den första kontakten sker vanligtvis per telefon. Och det är något som vi också önskar. Och man får gärna ringa med låg tröskel. Det är också bra att ta kontakt så fort som möjligt efter incidenten för då kan vi vara bäst till hjälp, säger Wanyoike.

Efter det första telefonsamtalet kommer personen ofta på besök. På Seri-stödcentret kan vi vara till hjälp om det gått under 30 dagar sedan incidenten.

Jeans på stolen.

– Vi hoppas naturligtvis att kunden ska söka sig till oss genast efter incidenten och inte exempelvis duscha eller byta kläder före besöket. Men några dagar efter incidenten kan vi ännu ta rättsmedicinska prover, förtydligar Fred.

Vi hoppas naturligtvis att kunden ska söka sig till oss genast efter incidenten och inte exempelvis duscha eller byta kläder före besöket.

Om det gått över en månad sedan incidenten hänvisar vi personen till andra enheter eller den service som erbjuds av den tredje sektorn eller av organisationer.

– Naturligtvis kan man ta kontakt även om det redan gått en tid sedan incidenten. Vi hjälper och hänvisar dem vidare, och avvisar ingen, säger Fred.

Ifall det gått en längre tid sedan incidenten kan man också ta kontakt per e-post: seri@ovph.fi

Alla tjänster är gratis och kräver inte någon brottsanmälan

För dem som utsatts för sexuellt våld är alla undersökningar på Seri-stödcentret gratis. Liksom även eventuella mediciner och fortsatta behandlingar, såsom till exempel vaccinationer mot hepatit och stelkramp eller mediciner mot klamydia.

– Vi utför alla slags undersökningar – vi tar rättsmedicinska prover och blodprover, och kollar upp vaccinationsstatusen, berättar Fred.

Ingen tvingas till undersökningar, utan var och en som sökt sig till stödcentret får själv bestämma om hen vill att vi ska ta prover. Det att vi tar prover betyder inte automatiskt att en rättsprocess påbörjas.

Ingen tvingas till undersökningar, utan var och en som sökt sig till stödcentret får själv bestämma om hen vill att vi ska ta prover.

– Ingen behöver göra en brottsanmälan, även om vi nog uppmuntrar till det. Om personen vill få betänketid så förvarar vi alla prover och saker som vi tagit i förvaring, exempelvis kläder. Det s.k. Seri-paketet förvaras i ett år i ett låst utrymme. När det gått ett år och kunden själv inte har tagit kontakt så ringer vi hen och frågar vad vi ska göra med paketet, säger Fred.

Det behövs ingen brottsanmälan för att få hjälp. Exempelvis i samband med våld i nära relationer kan tröskeln att göra en brottsanmälan vara hög. Det lönar sig ändå att ta prover efter en incident, ifall man kommer på andra tankar och för att man sedan ska kunna ställa den som utfört brottet inför ansvar. Proverna tas av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården, inte av polisen. Personalen vid Seri-stödcentret kan tillsammans med kunden göra en brottsanmälan eller tillkalla på polisen för den utsatta personen.

Tack vare samarbete kan man erbjuda olika slags stöd

Stödcentret är öppet varje dag och telefonsamtal besvaras även nattetid. Den som utsatts för våld kan själv ta kontakt med centret eller vid behov be en stödperson ringa centret.

– Man kan alltid ta med sig en stödperson, och det uppmuntrar vi till också. Även om man kommer ensam strävar vi efter att se till att var och en ska ha en trygg plats att gå till när de lämnar oss, berättar Fred.

Man kan alltid ta med sig en stödperson, och det uppmuntrar vi till också,

berättar Fred

Om man kommer in nattetid får man stanna kvar på Seri till morgonen.
– Vi har samarbetat med skyddshemmet. Det kan vara bra att vistas någon annanstans en tid, i synnerhet om våldet har skett hemma, säger Wanyoike.

Samarbetet med polisen har också fungerat bra. God respons har getts från bägge hållen.
– Polisen har kontaktpersoner som man kan ringa genast det är något, berömmer Fred.

Även Brottsofferjouren, RIKU, är en nära partner för Seri-centret. Kunderna uppmuntras till att kontakta RIKU genast.

– Det lönar sig att ta kontakt i synnerhet om ärendet framskrider till en brottsprocess. En sådan kan pågå i ett par år, och det är en lång tid att vänta. Många vill inte besvära vänner eller närstående och då är det bra att det finns en utomstående person att diskutera sorg och bekymmer med, konstaterar Fred.

Stödcentret håller kontakt med kunden i åtminstone ett halvt år. På så vis kan man ordna nödvändiga kontroller och erbjuda diskussionshjälp och stöd även efter det akuta skedet.

Kampanjen orangea dagar lyfter fram våldet mot kvinnor och flickor

Ung kvinna sitter på soffan och ser ledsen ut.
Finland är det näst farligaste landet inom EU att leva i för kvinnor.

Kampanjen orangea dagar ordnas av Förenta nationerna, FN, varje år för att få ett slut på våldet mot kvinnor. Kampanjen inleddes den 25 november och avslutas på internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

Syftet med de orangea dagarna är att fästa uppmärksamhet vid våldet mot kvinnor och att främja förebyggandet av detta våld. Enligt FN:s jämställdhetsorganisation UN Women Finland utsätts ungefär 50 000 kvinnor för sexuellt våld i Finland varje år och Finland är det näst farligaste landet inom EU att leva i för kvinnor. Seri-stödcentren behövs alltså.

– Seri är fortfarande nytt på vårt sjukhus och därmed under utveckling. Vi lär oss hela tiden någonting nytt. En sexualterapeut ska också börja hos oss, det är ett välkommet tillskott i vårt team, säger Fred.

Seri-stödcentret har sina utrymmen på Vasa centralsjukhus och stödcentret betjänar hela Österbotten. De som blivit utsatta för våld tar sig vanligen till centret själva, men vid behov kan skjuts ordnas. Det är viktigt att man inte är ensam efter händelsen utan att man får hjälp och kan börja behandla situationen.

Gör så här om du utsätts för sexuellt våld

– Ring Seri-stödcentret eller polisen.

– Be en pålitlig stödperson komma med dig.

– Tvätta dig inte och byt inte kläder, om det är möjligt. Om du vill göra en brottsanmälan kan kläder och prov som tagits från din kropp användas som bevismaterial.

– Seri-stödcentret ger dig ytterligare anvisningar. Det är viktigt att du inte är ensam efter händelsen.

Förutom Seri-stödcentret erbjuder också olika organisationer sin hjälp

Stödcentret känner också till olika organisationer som stöder de som blivit utsatta för sexuellt våld. Exempel på sådana organisationer och aktörer är:

  • Våldtäktskriscentret Tukinainen – erbjuder stöd, hjälp och rådgivning för sexualbrottsoffer, deras närstående och de som arbetar med offren. Hjälper alla oberoende kön.
  • Brottsofferjouren RIKU – erbjuder de som utsatts för brott eller försök till brott, deras närstående och de som bevittnat brott praktiska råd och mentalt stöd
  • Nollinjen – en nationell, avgiftsfri hjälptelefon för alla som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relationer.
  • Kvinnolinjen – telefonlinjen, chattjänsten och kamratstödsgrupperna hjälper alla som definierar sig själva som kvinnor och som vill diskutera bekymmer i anknytning till våld.
  • Förbundet för mödra- och skyddshem – hjälp vid våld i nära relationer