Till innehållet

Kontroll av egna registeruppgifter

I princip har alla rätt att veta vilken information om hen som har lagrats i personregistret eller om registret inte behandlar information om hen. Rätten till inspektion baseras på dataskyddsförordningen (EU:s allmänna dataskyddsförordning, 2016/679).

Rätten till inspektion är personlig. Du kan begära din egen information genom att fylla i blanketten för att kontrollera din egen information. Du kan också skicka en fritt formulerad begäran. Kontrollera att följande information finns på din begäran:

 • begärda uppgifter och tidsperiod
 • namn,
 • personbeteckning,
 • adressuppgifter,
 • telefonnummer samt
 • underskrift.

Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men senast inom en månad.

Korrigera eller avlägsna av felaktiga uppgifter

Informationen i personregistret måste vara korrekt och i enlighet med registrets syfte.

Om du till exempel tror att patientjournalerna innehåller felaktig information eller information som är onödig i sammanhanget, kan du använda felkorrigeringsformuläret eller så kan du också skicka in din begäran i en fritt formulerad form.

Kontrollera att följande information finns tillgänglig på begäran:

 • ordagrant den uppgift som ska rättas,
 • den ändring som du föreslagit,
 • motivering för de ändringar du föreslår,
 • namn,
 • personbeteckning,
 • adressuppgifter,
 • telefonnummer och
 • underskrift.

Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men senast inom en månad.

Om den personuppgiftsansvarige inte accepterar begäran om korrigering ska hon/han utfärda en skriftligt avslagsförklaring med skäl och anvisning för överklagande.

De söktermer med vilka handlingar tekniskt kan sökas

När uppgifter begärs kan man exempelvis använda personens namn, personbeteckningar, fastighetsbeteckningar eller ärendenummer som sökterm. Vid sökning av patient- och klient-uppgifter används personbeteckningar som sökterm.

Avgifter

Det är gratis att kontrollera din egen registerinformation, korrigera informationen och få tillgång till logginformation.

För andra förfrågningar om information följer vi de dokument och avgifter för informationstjänster som bekräftats av Österbottens välfärdsområde.

Rätt att göra klagomål

Du kan vid behov kontakta dataombudsmannen om den personuppgiftsansvarige inte svarar dig inom tidsfristen eller om den personuppgiftsansvarige vägrar att ge dig dina uppgifter (en vägran ska alltid grunda sig på lag) och om det enligt dig inte finns grunder för vägran.

Länk till dataombudsmannes byrå

Kontaktuppgifter för framförande av begäran av uppgifter

Registraturen behandlar inkommande handlingar vid Österbottens välfärdsområde. Inkommande begäran registreras och vidarebefordras till rätt enhet.

Österbottens välfärdsområde
Registraturen, X-1
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Öppet vardagar klockan 9-14. Telefonnummer 06 218 1111, Epost: registrator@ovph.fi

Informationsbegäran ska göras skriftligen och riktas till:

Österbottens välfärdsområde
Patientjournalarkivet / C.0
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Öppet på vardags klockan 8-15.30. Telefonnummer 06 213 1841, Fax. 06 213 1848.

E-postadress: patientjournalarkivet@ovph.fi

Informationsbegäran ska göras skriftligen och riktas till:

Österbottens välfärdsområde
Dataskyddsansvarig / C.0
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Telefonnummer 06 213 1840, E-post dataskyddsombud@ovph.fi