Till innehållet

Kontakt med enheten

Om du är missnöjd med din vård önskar vi gärna att du berättar det för oss. Om det är något som du undrar över i din vård är det bra att ta upp det med läkaren eller vårdpersonalen på vårdenheten. Ofta kan eventuella missförstånd rättas med ett öppet samtal och de brister som du upplevt i vården korrigeras.

Respons eller anmälan av farlig situation

Du kan kommentera vår verksamhet eller göra en an anmälan av farlig situation.

Anmälan av farlig situation (länk till anmälningskanalen)

Om du upplever att det skett ett misstag eller en farlig situation i din eller din närståendes vård kan du göra en anmälan antingen med en webblankett eller genom att fylla i en blankett som du får på sjukhuset. Du kan göra din anmälan antingen anonymt eller med ditt eget namn. Om du ger dina kontaktuppgifter skickar vi också information till dig om hur behandlingen av ärendet framskrider. Anmälningen skickas till kvalitetsdirektören och dem som ansvarar för patientsäkerheten, varefter anmälningen tas upp till behandling med dem som ansvarar för vården.

Anmärkning

Om diskussionerna på vårdenheten inte leder till önskat resultat och du inte får svar på dina frågor så kan du göra en skriftlig anmärkning. Du kan göra anmärkningen antingen på en färdig blankett eller skriva en fritt formulerad anmärkning. Anmärkningen bör innehålla patientens personuppgifter (namn, adress och personbeteckning). Helst ska anmärkningen göras av patienten, för om anmärkningen görs av någon annan person kan inga patientuppgifter avslöjas i svaret på anmärkningen. Patientombudet kan vid behov hjälpa dig med din anmärkning. Du kommer också att få ett skriftligt avgörande på din anmärkning. Avgörandet kan inte överklagas. De handlingar som anknyter till anmärkningen förvaras inte i dina patientjournalhandlingar utan i skilt arkiv.

Klagomål

Om du vill eller är missnöjd med svaret på anmärkningen kan du anföra ett klagomål hos de myndigheter som övervakar hälso- och sjukvården, såsom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV) eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Klagomålet ska anföras hos Valvira vid misstanke om att felaktig vård lett till att patienten avlidit eller fått allvarliga bestående skador. Andra klagomål som berör vård anförs hos det regionförvaltningsverk på vars område patienten har vårdats.. 

Innan du gör ett klagomål försöker vi tillsammans hitta en lösning i ärendet internt inom organisationen, till exempel med hjälp av en anmärkning eller någon annan form av handläggning.  Regionförvaltningsverket har till uppgift att övervaka kvaliteten på servicen inom hälso- och sjukvården men också att servicen till sin omfattning är tillräcklig. Genom ett klagomål kan du inte få någon ersättning. Regionförvaltningsverket eller Valvira kan heller inte ändra på några vårdbeslut. I det beslut som myndigheterna fattar utgående från ett klagomål kan de bara administrativt styra hur ärendet borde ha skötts. Myndigheterna har som mål att få yrkespersoner eller vårdinrättningar att agera på ett annat sätt i fortsättningen.

Regionförvaltningsverket och Valvira undersöker i allmänhet inte ärenden som är äldre än två år ifall det inte finns någon särskild orsak för detta. Handläggningen av ett klagomål tar flera månader i anspråk. Ett beslut som fattats på basis av ett klagomål kan inte överklagas. Beslutet är avgiftsfritt. Mer information finns på följande webbplatser: www.avi.fi eller www.valvira.fi.

Överklagande hos förvaltningsdomstol

Ett beslut av en sjukhusläkare om att någon ska tas in för vård eller hållas kvar för fortsatt vård oberoende av sin vilja eller att patientens egendom ska omhändertas eller att patientens kontakter ska begränsas med stöd av 22 j § 2 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvär ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Patientskada

Patientförsäkringscentralen (PFC) behandlar alla patientskadeanmälningar som rör hälso- och sjukvården i Finland. PFC avgör utifrån lagstiftningen om patientskador om det är fråga om en patientskada som ska ersättas, och betalar ut lagenliga ersättningar till dem som är berättigade till ersättning. En anmälan om patientskada ska lämnas in till Patientförsäkringscentralen. Blanketter för patientskadeanmälan och mer information fås av patientombudet och på Patientförsäkringscentralens webbplats.

Den ifyllda blanketten ska skickas direkt till Patientförsäkringscentralen. Du behöver inte bifoga kopior på journalhandlingen eller yrka på skadestånd. Patientförsäkringscentralen avgör ärendet och ersättningsgrunderna självständigt utifrån de redogörelser som den erhållit. Beslutet sänds till dig och om beslutet är positivt får du också en blankett för ersättningsanspråk. I blanketten bes du redovisa sådant som behövs för utbetalning och bedömning av ersättning, såsom läkemedelsordinationer, kvitton och uppgifter om eventuella andra erhållna ersättningar eller förmåner.

Läkemedelsskada

I Finland finns det ett frivilligt system som ersätter läkemedelsskador: läkemedelsförsäkringen. Denna försäkring ersätter skador som användare lider genom biverkningar av läkemedel som har överlåtits för konsumtion i Finland. Om du misstänker en läkemedelsskada så hittar du mer information och blanketter på Läkemedelsförsäkringscentralen webbplats: www.laakevahinko.fi.

Sakskada

Om din egendom skadats eller försvunnit under ditt sjukhus- eller vårdbesök kan du söka om ersättning av sjukhuset med en särskild blankett. Den skadeståndsskyldighet som avses i skadeståndslagen uppstår om det kan påvisas att en arbetstagare skadat egendom genom fel eller försummelse. Vänligen observera att du helst inte bör ta med onödig egendom till vårdenheten.

Olycksfall

Om du i samband med ditt sjukhus- eller vårdbesök råkar ut för ett olycksfall kan du vara berättigad till ersättning som utbetalas via försäkringar. Mer information fås av patientombudet.