Till innehållet

Klientens rätt inom socialvården styrs av lagen om klientens ställning och rättighet (812/2000). Lagen innehåller de rättsliga principerna gällande delaktighet, bemötande och rättssäkerhet för klienten inom socialvården.

Syftet med lagen är att främja klientcentrerad och förtroendefull kontakt och klientens rätt att få bra socialservice samt bra bemötande. Lagen tillämpas på socialvård som ordnas av både myndigheter och privata.    

Rättigheterna närmare:

Servicens kvalitet

 • Rätt att få socialvård av god kvalitet.

Bemötande

 • En klient har rätt till socialvård av god kvalitet och gott bemötande utan diskriminering. Gott bemötande innebär att klientens människovärde, övertygelse, integritet och självbestämmanderätt respekteras.
 • I förverkligande av socialvård ska man ta i beaktande klientens intresse, önskemål, åsikt och individuella behov. Likaså ska klientens modersmål och kulturella bakgrund beaktas.

Självbestämmanderätt

 • Vid förverkligande av socialvård ska man respektera klientens självbestämmanderätt
 • Klienten har rätt att delta i och påverka planeringen och genomförandet av de tjänster som tillhandahålls klienten.
 • Om en myndig klient på grund av sjukdom, nedsatt psykisk funktionsförmåga eller av någon annan motsvarande orsak inte kan delta i och påverka planeringen och genomförande av de tjänster som tillhandahålls klienten ska klientens vilja utredas i samråd med klientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående.
 • En minderårig klients åsikt ska utredas och beaktas på det sätt som klientens ålder och utvecklingsnivå förutsätter.

Uppgifter till klienten och klientens skyldighet att ge uppgifter

 • Klienten har rätt att få veta sina rättigheter och skyldigheter, åtgärdsalternativ och vilka konsekvenser dessa har samt andra i ärendet betydelsefulla detaljer.
 • Klienten har rätt att ta del av de uppgifter som registrerats om honom eller henne och be att felaktiga uppgifter korrigeras.
 • Klienten har också rätt att få information om sådana dokument som kan ha påverkat behandlingen av ärendet.
 • Klienten och hennes lagliga företrädare har skyldighet att lämna de uppgifter som behövs för ordnande och lämnandet av socialvård.

Beslut och serviceplan

 • Beslutet om ordnandet av socialvårdstjänster ska ges skriftligen till klienten.
 • I allmänhet görs en serviceplan

Överklagan, klientens rättssäkerhet

 • Rätten att söka ändring till beslutet
 • Rätten att framställa en anmärkning till den som ansvarar för verksamhetsenheten eller till en ledande tjänsteinnehavare inom socialvården.
 • Socialombudet ger klienten information om rättigheterna och bidrar vid behov t.ex. hur göra en anmärkning.

ANMÄRKNINGS- OCH KLAGOMÅLSFÖRFARANDE INOM SOCIALVÅRDEN

Målet med en anmärkning är atterbjuda klienten ett lätt och smidigt sätt att framföra sin åsikt till verksamhetsenheten.Syftet med anmärkningen är att fästa uppmärksamhet i dåligt bemötande och den enhet som berörs får möjlighet att snabbt åtgärda situationen. Man kan inte få ändring i själva beslutet med hjälp av anmärkning.

Vid behov hjälper personalen vid berörda enheten eller socialombudet med anmärkningen. Klienten får svar på anmärkningen hon gjort i skälig tid, inom 1–4 veckor. Det görs ej anteckningar i socialvårdens klientjournal om anmärkningen eller de dokument som skrivs i samband med att anmärkningen behandlas. Att göra en anmärkning begränsar inte rätten att söka ändring till beslut inom socialvården eller rätten att överklaga ärendet till myndigheter som övervakar socialvården.

Anmärkningen kan göras med hjälp av en blankett eller ett fristående brev som bör innehålla de punkter som tas fram i blanketten.

Anmärkningen sänds till adressen:

Österbottens välfärdsområde,

Socialvårdens registratur

Sandviksgatan 2–4, 65130 VASA

Förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan är en anmälan till högre eller övervakande myndighet om att den berörda anser att förfarandet eller verksamheten är lagstridig, felaktig eller osaklig. Man kan även göra klagomål över att myndigheten inte agerat eller har försummat sina uppgifter.

Man kan göra klagomål över all verksamhet. Klagomål kan således beröra aktuell verksamhet (som servicens kvalitet eller bemötande av klient) samt förvaltningsbeslut. Vem som helst kan göra ett klagomål. Rätten att göra klagomål är inte begränsat endast till eget ärende.

I allmänhet gör man klagomål skriftligt. Man kan fritt formulera klagomålet eller använda sig av blanketter från regionförvaltningen och regionförvaltningens internet-sidor.

Man ska redogöra i klagomålet om vilka åtgärder, förfarande eller beslut som man anser vara felaktig eller osaklig. Man beskriver kort ärendet eller händelsen som det är fråga om, och framför grunderna varför och hur verksamheten är felaktig.

Undertecknade klagomålet skickas till regionförvaltningen.

På regionförvaltningens sidor finns tilläggsinformation gällande förvaltningsklagan samt elektroniska blanketter för att göra klagomål.

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården