Till innehållet

I Österbottens välfärdsområde har vi tillsatt tre klientråd där medlemmarna får ta ställning till hur kundorienteringen och kundens synpunkt borde tas i beaktande i välfärdsområdets verksamhet. Råden tar även fram förslag till hur servicen kunde göras mer användarvänlig. Klientråden fungerar dessutom som ett forum för personalens representanter där de kan ställa frågor till kunderna när de ska utveckla och bedöma servicen i välfärdsområdet.

Vi har tillsatt följande klientråd:

Medlemmar i klientrådet för barn, unga och familjer 2022

Asplund Annika
Eriksson Fanny
Jakobsson Marianne E
Kontiainen Anna-Leena
Nurmi Heidi
Nyman Katja
Nyman Linda
Närvä Outi
Salo Pia
Sjöskog Camilla

Arbetsgruppen för barn, unga och familjer:

Ordförande: sektordirektör Pia-Maria Sjöström
Sekreterare: regional servicechef Åsa Nyberg-Sundqvist
Representant för läkarlinjen: Tarja Holm
Representant för vårdarbetslinjen: Susann Granholm
Representant för socialvården: Jussi Björninen

Medlemmar i rådet för personer i arbetsför ålder 2022

Granholm Johanna
Hagelberg Ritva
Kallio Sirpa
Lukkarila Sanni
Osmo Jarmo
Sillanpää-Söderqvist Teija
Strömsholm Eva-Maria
Söderudd Isa-Maria
Vainioniemi Tuija
Vesiluoma Terhi

Arbetsgruppen för personer i arbetsför ålder:

Ordförande: sektordirektör Erkki Penttinen
Sekreterare: kundbetjäningschef Sari West
Representant för läkarlinjen: Tanja Skuthälla
Representant för vårdarbetslinjen: Lisa Sundman
Representant för socialvården: Marja Mustonen

Medlemmar i rådet för äldre personer 2022

Ahlvik Bengt
Häyry-Korin Monica
Knuts Gun
Koski Kirsti
Lindholm Jari
Mäkinen Maija Loviisa
Nyby Eila
Nylund Mariann
Närvä Jorma
Peltomäki Pirjo
Perttola Jussi
Söderback Birgitta
Vieri Pertti Mikael

Arbetsgruppen för äldre personer:

Ordförande: sektordirektör Pia Vähäkangas
Sekreterare: regional servicechef Tarja Koukkunen
Representant för läkarlinjen: Markus Råback
Representant för vårdarbetslinjen: Paula Olin
Representant för socialvården: Monika Björkqvist
Representant för social- och hälsovårdsprojektet (äldre personer): Johanna Björkman

Medlemmarna till klientråden har valts genom en öppen ansökan. I valet strävade man efter att få en så jämlik representation som möjligt med tanke på välfärdsområdets befolkning, de sökandes kön, de sökandes boningsort och den språkliga fördelningen. I valet betonades även en positiv inställning till utvecklingsarbete. Förhoppningen var att personer med så många olika infallsvinklar som möjligt, till exempel invandrare, skulle ansöka till klientråden.

Ordet i respektive klientråd leds av en sektordirektör (ordförande). Valet av medlemmarna till respektive klientråd görs av särskilda arbetsgrupper som kan komplettera sammansättningen efter behov. Dessa arbetsgrupper ska dessutom planera och bistå den verksamhet som bedrivs i klientråden. Medlemmarna och deras antal fastställs i välfärdsområdesstyrelsen. Klientråden sammanträder två till fyra gånger per år. Efter varje möte upprättas en resolution över rådets gemensamma ståndpunkt.