Till innehållet

I Österbottens välfärdsområde har vi tillsatt tre klientråd där medlemmarna får ta ställning till hur kundorienteringen och kundens synpunkt borde tas i beaktande i välfärdsområdets verksamhet. Råden tar även fram förslag till hur servicen kunde göras mer användarvänlig. Klientråden fungerar dessutom som ett forum för personalens representanter där de kan ställa frågor till kunderna när de ska utveckla och bedöma servicen i välfärdsområdet.

Vi har tillsatt följande klientråd:

Medlemmar i klientrådet för barn, unga och familjer 2022

Asplund Annika
Eriksson Fanny
Jakobsson Marianne E
Kontiainen Anna-Leena
Nurmi Heidi
Nyman Katja
Nyman Linda
Närvä Outi
Salo Pia
Sjöskog Camilla

Arbetsgruppen för barn, unga och familjer:

Ordförande: sektordirektör Pia-Maria Sjöström
Sekreterare: regional servicechef Åsa Nyberg-Sundqvist
Representant för läkarlinjen: Tarja Holm
Representant för vårdarbetslinjen: Susann Granholm
Representant för socialvården: Jussi Björninen

Medlemmar i rådet för personer i arbetsför ålder 2022

Granholm Johanna
Hagelberg Ritva
Kallio Sirpa
Lukkarila Sanni
Osmo Jarmo
Sillanpää-Söderqvist Teija
Strömsholm Eva-Maria
Söderudd Isa-Maria
Vainioniemi Tuija
Vesiluoma Terhi

Arbetsgruppen för personer i arbetsför ålder:

Ordförande: sektordirektör Erkki Penttinen
Sekreterare: kundbetjäningschef Sari West
Representant för läkarlinjen: Tanja Skuthälla
Representant för vårdarbetslinjen: Lisa Sundman
Representant för socialvården: Marja Mustonen

Medlemmar i rådet för äldre personer 2022

Ahlvik Bengt
Häyry-Korin Monica
Knuts Gun
Koski Kirsti
Lindholm Jari
Mäkinen Maija Loviisa
Nyby Eila
Nylund Mariann
Närvä Jorma
Peltomäki Pirjo
Perttola Jussi
Söderback Birgitta
Vieri Pertti Mikael

Arbetsgruppen för äldre personer:

Ordförande: sektordirektör Pia Vähäkangas
Sekreterare: regional servicechef Tarja Koukkunen
Representant för läkarlinjen: Markus Råback
Representant för vårdarbetslinjen: Paula Olin
Representant för socialvården: Monika Björkqvist
Representant för social- och hälsovårdsprojektet (äldre personer): Johanna Björkman

Medlemmarna till klientråden har valts genom en öppen ansökan. I valet strävade man efter att få en så jämlik representation som möjligt med tanke på välfärdsområdets befolkning, de sökandes kön, de sökandes boningsort och den språkliga fördelningen. I valet betonades även en positiv inställning till utvecklingsarbete. Förhoppningen var att personer med så många olika infallsvinklar som möjligt, till exempel invandrare, skulle ansöka till klientråden.

Ordet i respektive klientråd leds av en sektordirektör (ordförande). Valet av medlemmarna till respektive klientråd görs av särskilda arbetsgrupper som kan komplettera sammansättningen efter behov. Dessa arbetsgrupper ska dessutom planera och bistå den verksamhet som bedrivs i klientråden. Medlemmarna och deras antal fastställs i välfärdsområdesstyrelsen. Klientråden sammanträder två till fyra gånger per år. Efter varje möte upprättas en resolution över rådets gemensamma ståndpunkt.

I 29 § av lagen om välfärdsområden (611/2021) föreskrivs att välfärdsområdets invånare och de som använder välfärdsområdets tjänster ska ha rätt att delta i och påverka välfärdsområdets verksamhet. Välfärdsområdesfullmäktige ska sörja för mångsidiga och effektiva möjligheter och sätt att delta och påverka. Enligt lagen kan deltagande och inflytande främjas genom klientråd.

I enlighet 32 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga har Österbottens välfärdsområde fyra klientråd: ett klientråd för barn, unga och familjer, ett klientråd för personer i arbetsför ålder, ett klientråd för äldre personer samt ett råd för mångkulturalitet. Välfärdsområdesstyrelsen kan även tillsätta andra råd enligt behov. Välfärdsområdesstyrelsen ska godkänna en verksamhetsstadga för klientråden. I verksamhetsstadgan ska man bland annat fastställa vilka uppgifter rådet har, hur många ledamöter rådet har och hur de väljs, hur länge råden sitter (mandattid), hur möten och verksamheten i råden löper, hur råden väljer ordförande och hur sekreteraruppgifterna i råden sköts.

Syfte och uppgift

Klientråden har i uppgift att föra fram kundorienteringen och kundens synpunkt i välfärdsområdets verksamhet. Klientråden ska också ta fram nya förslag på hur servicen kunde göras mer kundorienterad och användarvänlig. Råden kan på eget initiativ komma med nya idéer eller fungera som ett forum där personalrepresentanter kan fråga vad kunderna har för åsikt om utvecklingen och bedömningen av servicen.

Sammansättning och tillsättande

Klientråden består av 10-15 frivilliga ledamöter från välfärdsområdet. Medlemmarna väljs genom en öppen ansökan där den sökande ombes rikta sin ansökan till det råd som behandlar de frågor som den sökande anser vara viktiga för hen. I valet strävar man efter att få en så jämlik representation av välfärdsområdets befolkning som möjligt i förhållande till ålder, kön, boningsort, kulturella bakgrund och den språkliga fördelningen hos dem sökt till klientråden. När det gäller rådet för mångkulturalitet har man som mål att få medlemmar med en så varierande etnisk och kulturell bakgrund som möjligt. I valet betonas även en positiv inställning till utvecklingsarbete.

I klientråden vill man uttryckligen ta del av kundernas åsikter. Personer som är i tjänste- eller arbetsförhållande till Österbottens välfärdsområde eller är verksamma som förtroendevalda i välfärdsområdet kan inte väljas till klientråden, eftersom de genom sin ställning redan har en möjlighet att påverka hur välfärdsområdets service utvecklas.

Sektordirektörerna fungerar som ordförande för klientråden. Sekreteraruppgifterna i klientråden sköts av anställda som utsetts av välfärdsområdet. För respektive klientråd tillsätts en arbetsgrupp med representanter för läkare, skötare och socialarbetet med uppgift att planera och utveckla verksamheten i klientrådet. Arbetsgruppen deltar också i rådets sammanträden. Arbetsgruppen har till uppgift att upplysa klientrådet om resurslinjen och tjänsterna samt att vidarebefordra klientrådets åsikter till dem som ansvarar för tjänsterna.

Mandatperiod

Klientrådets mandatperiod är lika lång som välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod.

Mötespraxis

Respektive klientråd kan i samband med mandatperiodens första sammanträde komma överens om hur möteskallelserna ska skickas, hur resolutionerna ska godkännas och hur sammanträdena ska hållas. Sammanträden kan antingen hållas digitalt eller fysiskt på plats. Klientråden sammanträder två till fyra gånger per år. Klientrådens resolutioner publiceras på välfärdsområdets webbplats. I råden används både svenska och finska.

Arbetssätt och rapportering

Det huvudsakliga arbetssättet är sammanträden (workshoppar, webbinarier), där ärenden presenteras och diskuteras. Diskussionerna kan vid behov ordnas i mindre grupper. Klientrådet utarbetar en gemensam resolution om frågan, vilken sedan ges vidare för kännedom till berörda beslutsfattare, sektorstyrgruppen och vid behov även till styrelsen. Alla medlemmar i klientrådet godkänner resolutionen. Klientrådet kan också bekanta sig med servicen för sitt kundsegment genom att inbjuda sakkunniga till sina möten eller genom studiebesök. Klientrådet kan också få ta del av initiativ från befolkningen, vilka kan inkomma bland annat via den elektroniska kanalen för initiativ.

Klientrådet rapporterar om sin verksamhet till välfärdsområdets styrelse. Rådets ordförande och sekreterare svarar för rapporteringen. Klientrådet godkänner rapporten före den skickas vidare.

Klientrådets och medlemmarnas juridiska ställning

Klientrådets medlemmar utför sin uppgift frivilligt. Kommunallagens bestämmelser om förtroendevalda eller arbetsavtalslagens bestämmelser om anställning tillämpas inte på klientrådets medlemmar. Klientrådet är ett rådgivande organ som saknar beslutanderätt och kan därmed inte ställas till rättsligt ansvar för sin verksamhet. Klientrådets sakkunniga deltar i klientrådets arbete inom ramen för sina tjänste- eller arbetsuppgifter.

Klientråden behandlar i regel inga kund- eller patientuppgifter, men om en medlem under verksamhetsperioden träffar patienter eller klienter och får ta del av kund- eller patientuppgifter, får hen inte yppa dessa för utomstående.

Arvoden, kostnadsersättningar och försäkringar

Även om klientrådets medlemmar utför uppgiften frivilligt är det skäligt att de ersätts för kostnader. Därmed utbetalas ett mötesarvode om 60 euro samt reseersättning i enlighet med det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Klientrådets medlemmar har blivit försäkrade för mötena samt för resan till och från mötena.

Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 12.12.2023 § 220. Träder i kraft 1.1.2023.