Till innehållet
Allmänt

Österbottens välfärdsområde premierades för sin välordnade vidareutbildning av läkare

Tanja Skuthälla och Olli Hautero står och ler.
Vasa centralsjukhus kirurgi och hela den operativa verksamheten i Österbotten premierades med hedersomnämnanden som femstjärniga utbildningsplatser.

Hedersomnämnandena beviljades av Läkarförbundet och Yngre läkares förening som årligen samlar in respons av specialiserande läkare.

Ett gott arbetsklimat, en positiv inställning till undervisning, ett gott ledarskap och stöd av seniorer lyftes fram i kommentarerna som de viktigaste orsakerna till rekommendationen.

– För oss är den respons som vi får direkt av specialiserande läkare den värdefullaste responsen. Det känns trevligt att vi i anknytning till patientvården även lyckats med att erbjuda en högklassig utbildning, säger Olli Hautero, överläkare i kärlkirurgi.

Även Tanja Skuthälla, som är ledande läkare för den operativa verksamheten, anser att det är mycket viktigt att de specialiserande läkarna är belåtna med utbildningen.

– Vi ser det liksom en kvalitetsmätare att de upplever att vi kan ge dem goda färdigheter, säger hon.

Även universitetssjukhus, där de specialiserande läkarna fortsätter sin specialiseringstjänstgöring efter centralsjukhuset, har kommenterat utbildningen i positiva ordalag.

– Vi får ofta höra att specialiserande läkare som tjänstgjort hos oss kommer till universitetssjukhusen med goda praktiska färdigheter, säger Hautero.

Hemligheten bakom framgången

I Österbottens välfärdsområde uppmuntrar man till att ta ansvar, vilket de specialiserande läkarna också gillat.

– Det faktum att de får delta, göra saker på riktigt och lära sig, nämner hon som exempel på andra sätt som de specialiserande läkarna gillat.

Ingen lämnas ändå ensam även om man uppmuntras att göra saker. Frågor besvaras alltid och stöd fås av erfarna specialister, seniorer.

– En av våra viktigaste framgångsfaktorer är säkert det att vi erbjuder de specialiserande läkarna en möjlighet att arbeta självständigt i en trygg och stöttande miljö. Det är utan tvivel fostrande, säger Hautero.

Dessutom bygger specialiseringsprocessen på en systematik, samtidigt som man tillsammans följer upp hur de specialiserande läkarna avancerar på den egna stigen. Den bakomliggande tanken är att de specialiserande läkarna från första början ska vara förtrogna med de mål som ställs på specialiseringen men även med hur processen framskrider. Utvecklingssamtal hålls med jämna mellanrum för att kolla upp hur inlärningen framskridit och för att planera de följande stegen.

– Det är viktigt att båda parterna befinner sig på samma sida. Om jag själv var i deras ställning skulle jag också vilja få sådant här mottagande och handledning, säger Skuthälla.

Man vill hålla fast vid de specialiserande läkarnas konkurrenskraftiga löneförmåner men även till rätten till externa utbildningar.

– Vi hoppas att vi ska kunna bevara den synnerligen goda sammanhållningen, eftersom den bidrar till att skapa en trygg och bra utbildnings- och inlärningsmiljö, säger Hautero.

När sammanhållningen och arbetsklimatet är bra känns det också lättare att bedöma utbildningen.

Nationella och lokala mål

Den pågående reformen av specialistläkarutbildningen ställer nya krav på både de specialiserande läkarna och utbildningsplatserna.

– Jag är tidvis bekymrad för de unga, specialiserande läkarnas ork. Det ställs höga krav på dem, för de borde orka arbeta mycket och ännu forska vid sidan av arbetet, konstaterar Hautero.

Skuthälla och Hautero upplever att vikten av stödet av arbetsgemenskapen då blir ännu viktigare.

På lokal nivå har man som mål att främja specialistläkarkårens pedagogiska kompetens och den dagliga bedömningen av prestationerna i läkararbetet och den elektroniska dokumentationen.

– Och naturligtvis vill vi också i fortsättningen kunna erbjuda de specialiserande läkarna bra utbildningsplatser! summerar Skuthälla.

Hedersomnämnandena beviljades 25.1.2024 på Läkardagarna. Sammanlagt premierades 33 utbildningsplatser.