Till innehållet

Följande social- och hälsovetenskapsdagar ordnas 4 – 5.5.2023 i Vasa. I år har man också bjudit in företag med medicinsk teknologi.

De 5:e social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten

Dagarnas tema 2023 är Välbefinnande i en ny tid. I programmet ingår

  • föredrag av inbjudna sakkunniga
  • forskarnas egna presentationer (abstraktsessioner)
  • posterutställning

Tidpunkt: 4 –5.5.2023

Plats: Åbo Akademi, Strandgatan 2, Vasa

Målgrupp: forskare och studerande samt utbildare inom social- och hälsovetenskaper, yrkesverksam personal samt andra intresserade av forskning, ledarskap och utveckling.

Deltagaravgifter:
Hela evenemanget: 190€
Endast 4.5: 150€
Endast 5.5: 120€
Studerande: gratis hela evenemanget, lunch på egen bekostnad, studiekort och förhandsanmälning till dagarna behövs.

Torsdag 4.5.2023
Ordförande: Lisbeth Fagerström, professor, Åbo Akademi och Harri Jalonen, professor, Vasa universitet

8.00 Registrering och välkomstkaffe

9.15 Öppnandet av dagarna, Akademisalen
Ulla-Maj Wideroos

9.45 Terveyttä kaikille diginä?
Päivi Korhonen, professor, Åbo universitet

10.30 Paus och posterutställning

10.45 Vad innebär det att ta patienten på allvar som människa?
Utmaningar för personcentrering i en ”personcentrerad” tid
Bengt Kristensson Uggla, professor, Åbo Akademi

12.00 Lunch

13.00 Abstraktsessioner

14.00 Posterutställning och kaffe

14.30 Abstraktsessioner

16.00 Föreläsning för allmänheten, Akademisalen
Utvecklandet av digitala välfärdstjänster för framtiden – Tulevaisuuden digitaalisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Hanna-Kaisa Pernaa, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto
Linda Nyholm, äldre universitetslektor, Åbo Akademi

16.45 Dagen avslutas

18.30 Kvällsmottagning, Landshövdingens residens, Skolhusgatan 2 (för förhandsanmälda)


Fredag 5.5.2023
Ordförande: Suvi Einola, strategi- och utvecklingsdirektör, Österbottens välfärdsområde och Mats Brandt, landskapsdirektör för Österbottens förbund

8.30 Välkomstkaffe

9.00 Öppnandet av dagen

9.15 Psykisk hälsa i ett bredare perspektiv
Kristian Wahlbeck, professor, ledande sakkunnig vid MIELI rf

10.00 Posterutställning

10.30 Sosiaalihuollon kehittämisen tulevaisuus
Harri Jokiranta, programchef social- och hälsovårdsministeriet

11.30 Lunch

12.30 Abstraktsessioner

14.30 Utdelning av Det V ljuset inom social- och hälsovetenskaper i Österbotten och pris för bästa poster, Akademisalen

Dagarna avslutas

Torsdag 4.5

Kl. 13.00–14.10

Session A1: Akademisalen
Ordförande: Hanna-Kaisa Pernaa

– Käyttäjät tulevaisuuden digitaalisten hyvinvointipalveluiden tekijöinä
Niemi, T. & Pernaa, H-K.
– På väg mot mer digitaliserade välfärdstjänster för barn och familjer i Österbottens välfärdsområde – en kvalitativ studie av ledares uppfattningar
Rydgren, M. & Nyholm, L.
– Digitala spetsvårdare främjar en lyckad digital transformation inom social- och hälsovården – en kvalitativ studie ur vårdledares synvinkel
Hannus, T. & Nyholm, L.
– Vad anser föräldrar och personal om digitala välfärdstjänster för barnfamiljer
Backman, A., Niemistö, R., Saikkonen, S. & Öling-Wärnå, V.


Session B1: B529
Ordförande: Fredrica Nyqvist

– Projektet I TID – TILLSAMMANS: rätt insatser i rätt tid för främjande och förebyggande av psykisk (o)hälsa bland barnfamiljer i Österbotten
Nordmyr, J. & Forsman, A.K.
– Projektet SAMSYN: hälsofrämjande arbetet i skolkontexten ur lärares och föräldrars perspektiv
Nordmyr, J., Forsman, A.K., Korhonen, J., Widlund, A. & Österholm, L.
– Upplevelser av ensamhet bland nyblivna föräldrar
Meyer-Österlund, M., Hemberg, J. & Nyman-Kurkiala, P.
– Professionellas syn på vad som orsakar ofrivillig ensamhet bland unga och deras tankar om hur man kan lindra den. Kvalitativ intervjustudie
Korzhina, Y., Hemberg, J. & Nyman-Kurkiala, P.


Session C1: D405
Ordförande: Marina Näsman

– Laihian oppilashuolto uudessa hyvinvointimallissa
Bodman, G., Timonen, T., Schöning, S. & Pelkonen, J.
– Rektorers värdegrund och uppfattningar om elevvårdsarbete
Gylfe, S., Nyman-Kurkiala, P. & Hemberg, J.
– Promoting Sexual Health in Schools: a Systematic Review of the European Evidence
Abrams, R., Nordmyr, J. & Forsman A.K.
– Skolhälsovården och det mångprofessionella samarbetet i skolan – Undervisningspersonalens synvinkel
Gädda, F., Hemberg, J. & Nyman-Kurkiala, P.


Session D1: B624
Ordförande: Annika Wentjärvi

– Collaboration between healthcare professions in primary care: Care leaders’ views
Hemberg, J. & Nyberg, J.
– Workload and task distribution in public healthcare according to nurse leaders’ perceptions: A qualitative study
Hemberg, J. & Miller, M.
– Vårdledares upplevelser av etisk stress inom äldrevården
Ahokas, F. & Hemberg, J.


Kl. 14.40–15.50

Session A2: Akademisalen
Ordförande: Hanna-Kaisa Pernaa

– Etäteknologiaa hyödyntävän kuntoutuksen tuoma lisäarvo sekä omakuntouksen merkityksellisyys sepelvaltimotautikuntoutujille
Sjögren, T.
– Nuläget av distansfysioterapin i Finland
Hellstén, T., Arokoski, J., Sjögren, T., Jäppinen, A-M. & Kettunen, J.
– Unga vuxna apotekskunders behov vid köp av akuta p-piller på apotek: En deduktiv tematisk analys
Hägglund, S., Andtfolk, M., Rosenberg, S., Wingren, M., Andersson, S. & Nyholm, L.
– Sociala assisterande robotar och förutsättningar för medicineringssäkerhet på apotek ur farmaceuters synvinkel
Rosenberg, S., Andtfolk, M., Hägglund, S., Wingren, M., Andersson, S. & Nyholm, L.


Session B2: B529
Ordförande: Pia Nyman & Kaj Palenius

– Nordic assessments of subjective well-being measures in youth: A systematic review
Backman-Nord, P., Söderberg, P. & Forsman, A.K.
– The two-sided coin of loneliness and social media – young people and young adults’ experiences and perceptions
Käcko, E., Hemberg, J. & Nyman-Kurkiala, P.
– The impact of educational transitions on young people’s well-being: A systematic review
Sundqvist, A.J., Hemberg, J., Nyman-Kurkiala, P. & Ness, O.
– Att vara ung i tider av osäkerhet och isolering: ungas och unga vuxnas upplevelser av välbefinnande, hälsa och ensamhet i Svenskfinland under COVID-19-pandemin
Hemberg, J., Sundqvist, A., Korzhina, Y., Östman, L., Gylfe, S., Gädda, F., Nyström, L., Groundstroem, H. & Nyman-Kurkiala, P.


Session C2: D405
Ordförande: Marina Näsman

– Eritaustaisten ikääntyneiden ryhmien kokemuksia monipuolisesta yhteiskunnallisesta osallistumisesta
Häkkinen, E., Nyqvist, F. & Näsman, M.
– Förändringar i socialt kapital och livsgnista hos äldre i Kvarkenregionen – resultat från GERDA-studien
Näsman, M., Nyqvist, F., Niklasson, J., Olofsson, B. & Gustafson, Y.
– Advance Care Planning in early-stage dementia care
Tetrault, A., Nyback, M-H., Vaartio-Rajalin, H. & Fagerström, L.
– Hälsoskogen – ett pilotprojekt i Österbotten
Hofman-Bergholm, M., Kåll-Fröjdö, S., Westergård, N. & Hietanen, A.


Session D2: B624
Ordförande: Fredrica Nyqvist

– The association between leisure engagement and loneliness before and during the COVID-19 pandemic: a Nordic population-based study
Nyqvist, F., Nilsson, I., Näsman, M. & Olofsson, B.
– I mötet med existentiellt lidande – upplevelser hos kvinnor med cancersjukdom
Linnanen, C., Bergdahl, E. & Hemberg, J.
– Etisk känslighet och medlidande i hemvården som centrala aspekter för vårdkvalitet: hemvårdsledares perspektiv
Blomqvist, H., Bergdahl, E. & Hemberg, J.
– Digital utsatthet till följd av språklig sårbarhet – erfarenheter från en etnografisk studie bland äldre immigranter i Finland
Granholm, C.


Fredag 5.5

Kl. 12.30–13.20

Session A3: Akademisalen
Ordförande: Antti Jekunen

– Treatment and Survival Outcomes for Triple-Negative Breast Cancer: A Real-World Data Analysis from Vaasa Central Hospital
Mäkinen, I., Eigeliene, N., Saarenheimo, J, Andersen, H., Andersson, A. & Jekunen, A.
– Maksasolusyövän hoitotrendit ja ennusteelliset biomarkkerit
Sarelin, N.
– Socioeconomic status and lifestyle patterns in the most common cancer types – community-based research
Sandström, N., Jekunen, A. & Andersen, H.
– Molekyylipatologinen diagnostiikka ja sen vaikutukset Vaasan keskussairaalan keuhkosyövän kohdennettuun hoitoon
Andersen, H., Saarenheimo, J., Harkkila, I. & Jekunen, A.
– Patogeenisen DPYD eksoni 4 deleetio variantin löytyminen Pohjanmaan väestöstä Saarenheimo, J., Wahid, N., Ravi, R. & Jekunen, A.
– Impact of the covid-19 pandemic to treatment of non-small-cell lung cancer based on unselected single-centre clinical data
Harkkila, I., Jekunen, A. & Andersen, H.
– Chemotherapy drugs in the treatment of colorectal cancer
Villför, H., Andersen, H. & Jekunen, A.
– Treatment modification for prostate cancer patients based on PSMA-PET/CT
Karagiannis, V., Wichmann, V., Saarinen, J., Eigeliene, N., Andersen, H. & Jekunen, A.
– Palliative decision affects end of life radiotherapy of brain metastasis
Nåhls, N.


Session B3: B529
Ordförande: Hanna-Kaisa Pernaa

– XR-teknologioiden ja pelillisyyden hyödyntäminen lääkinnällisten laitteiden käytön harjoittelussa
Saurio, R., Jutila, M., Lintunen, S., Friberg, H., Pirhonen, J-P., Tienari, M., Forsgren, C., Joronen, T., Tiainen, M., Laukkavirta, M. & Ikonen, T.
– AProPoO! Mistä on päivystyksen potilasturvallisuuteen liittyvät osaamistarpeet tehty?
Jutila, M., Alho, T., Friberg, H., Kiili,S., Vesterlund, E., Kuusisto, M., Ylihärsilä, H. & Eriksson, T.
– Minustako tutkija? – Autoetnografia matkasta tutkijanpolulle
Eriksson, T.


Session C3: D405
Ordförande: Marina Bergman-Pyykkönen

Workshop – Soc & Kom
– Socialt arbete och personalisering inom funktionshinderservice
Sjöblom, S.
– Forska, utveckla, förändra och lära – ett recept för motiverande och hållbara arbetskarriärer
Bergman-Pyykkönen, M.


Kl. 13.35–14.25

Session A4: Akademisalen
Ordförande: Antti Jekunen
Sessionen fortsätter


Session B4: B529
Ordförande: Suvi Einola

– Diskussionsforum som kunskapskanal – case CP
Jeglinsky, I. & Jonas, T.
– Utveckling av arbetshälsa genom delaktighet och samverkan – stöd för välfärdsområdenas ledning och utveckling
Riska, M., Westerén, K. & Pitkänen, C.
– Tästäkin selvitään yhdessä – Retoriikka merkityksellistämisen välineenä pandemian johtamisessa
Einola, S., Kohtamäki, M., Kinnunen, M. & Berg, P.


Session C4: D405
Ordförande: Marina Bergman-Pyykkönen

Workshop – Soc & Kom; sessionen fortsätter
– Behövs rättsvetenskap inom social- och hälsovårdens utbildningar?
Krook, U.
– Socialarbetsstudenters karriärpreferenser som grunden för en hållbar arbetskarriär
af Ursin, P., Kallio, J., Blomberg, H. & Kroll, C.
– Reformer ur ett gräsrotsperspektiv – en studie om utkomststödsreformens konsekvenser ur socialarbetares och utsatta klientgruppers perspektiv
Lindroos, S., Kroll, C. & Blomberg, H.


På förfrågningar svarar

Pia Nyman
Utvecklingschef, Österbottens Välfärdsområde
e-post: pia.nyman[a]ovph.fi
tel: 050 461 1380

Jeanette Stenberg-Väänänen
FUI-koordinator, Österbottens välfärdsområde
e-post: jeanette.stenberg-vaananen[a]ovph.fi
tel: 040 529 5964

Med hälsningar från planeringsgruppen!