Till innehållet

Tillgängligheten uppfyller till största delen nivå AA i tillgänglighetsdirektivet. Tillgängligheten utvärderas och utvecklas konstant både med olika verktyg samt tjänsten Siteimprove.

Brister i tillgängligheten åtgärdas i mån av möjlighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten:

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Allmänt

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav. Då det gäller gamla dokument, som blanketter och anvisningar hänvisar vi till oproportionell börda. Vi utvecklar dessa innehåll tillgängliga då vi integrerar respektive service.

Nedan finns en lista över tillgänglighetsproblem som vi hittills har identifierat. 

Möjlighet att uppfatta och begriplighet: Tillgängligheten hos filer skapade med kontorsprogram, videoklippen kan sakna textning

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister:

På Österbottens välfärdsområdes sidor finns många PDF-dokument. De är gjorda av välfärdsområdes medlemskommuner eller samarbetspartner. I en del fall har en annan myndighet ålagt Österbottens välfärdsområde att publicera bilagan på webbplatsen. En del av dokumenten (föredragningslistor och protokoll samt bilagor) kommer till webbplatsen från ett ärendehanteringssystem från vilket de genererade dokumenten inte till alla delar är tillgängliga.

En del av de icke tillgängliga bilagorna är gjorda före 23.9.2018 och omfattas därför inte den lagstiftning som ska tillämpas. Dokumenten görs tillgängliga i samband med uppdateringsarbete.

I bilagorna kan följande brister i tillgängligheten förekomma:

1.1.1 Innehåll som inte är text:

Alt-texter för bilder och i formulärfält saknas.

1.3.2 Meningsfull ordning:

Läsordningen och dokumentets strukturkoder har inte fastställts. Navigeringshjälpmedel (länkar, bokmärken, rubriker, tabbordning) kan saknas. 

3.1.2 Språk för del av sida:

Dokumentets språk har nödvändigtvis inte angetts. Dokumenten kan vara tvåspråkiga.

3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner:

Blankettfälten är inte nödvändigtvis interaktiva.

Behöver du innehåll i en tillgänglig form?

Du kan be om information i dokumenten i tillgänglig form. Vänd dig till webbplatsens kontaktpersoner.

Brister i tillgängligheten och respons

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000