Till innehållet

Inom social- och hälsovården framhävs tjänsteproducenternas ansvar för att den verksamhet som de tillhandahåller är ändamålsenlig, högklassig och säker för kunderna och patienterna.

Välfärdsområdet ansvarar för organiseringen av tjänsterna, medan tjänsterna tillhandahålls av välfärdsområdet i egen regi och i samarbete med privata tjänsteproducenter och den tredje sektorn.

Egenkontrollen är en omfattande helhet som utgör grunden för all tillsynsverksamhet, det vill säga för organiseringen av egenkontrollen och för den egenkontroll som genomförs inom den offentliga och privata tjänsteproduktionen samt för den tillsyn och handledning som hänför sig till egenkontrollen.

Programmet för egenkontroll är ett strategiskt dokument där man fastställer hur egenkontrollen sköts i organisationen, men också hur tjänsteproducenternas åligganden organiseras och genomförs i sin helhet. Såväl välfärdsområdet som privata tjänsteproducenter måste utarbeta ett program för egenkontroll för de uppgifter och tjänster som de ansvarar för inom social-, hälso- och sjukvården. I programmet beskriver man också hur genomförandet, säkerheten och kvaliteten samt jämlikheten i tjänsterna övervakas och hur iakttagna brister avhjälps. Programmet för egenkontroll fungerar som ett styrdokument för de planer som upprättas för egenkontrollen.

Planer för egenkontroll

Plan for egenkontroll kommer att offentliggöras, vart efter de färdigställs, under menyer nedan.

Klient- och servicehandledning

Kundservicecenter

Social- och krisjour

Socialarbete för äldre (anordnandet av servicen)

Dagverksamhet för äldre

Service till hemmet för äldre

Dygnet runt service för äldre

Vuxen socialarbete

Dag- och arbetsverksamhet

Boendeservice för arbetsföra

Service till hemmet för arbetsföra

Station Lotsen – Plan för egenkontroll 1.0

Noste – Omavalvontasuunnitelma

Arpeeti – Omavalvontasuunnitelma

Kivikoto – Omavalvontasuunnitelma

Socialt arbete funktionshinderservice

Dagverksamhet funktionshinderservice

Boendeservice funktionshinderservice

Parkhemmet – Egenkontroll 1.0

Näthemmet – Egenkontroll 1.0

Service till hemmet, funktionshinderservice

Backebo Egenkontroll 1.0

Grönkulla Egenkontrollplan 1.0

Hedbo – Plan för egenkontroll 1.0

Intek dagverksamhet – Plan för egenkontroll 1.0

Kristallen, Sundom -Egenkontrollplan 1.0

Kristallen, Brändö – Egenkontrollplan 1.0

Kompetenscentret – Plan för egenkontroll 1.0

Korallens serviceenhet Kvevlax lägenhetsboende egenkontrollplan 1.0

Korallens serviceenhet Monavägen 7 egenkontrollplan 1.0

Kotten egenkontroll 1.0

Kronan boendeservice, Vasa boende – Egenkontrollplan 1.0

Kronan boendeservice Storsveden – Egenkontrollplan 1.0

Kvadria Magasinsgatan – Egenkontrollplan 1.0

Kvadria Lantgården – Egenkontrollplan 1.0

Kvadria i Molpe – Egenkontrollplan 1.0

Kvadria Gnejsgränd – Egenkontrollplan 1.0

Kvalita serviceenhet Trädgårdsvägen – Egenkontrollplan 1.0

Kvalita serviceenhet Reveln – Egenkontrollplan 1.0

Kvalita serviceenhet Lill-räven – Egenkontrollplan 1.0

Lillsveden Egenkontrollplan 1.0

Lyrans egenkontrollplan 1.0

Lövlunden-Malm egenkontroll 1.0

Nygränd boende – Egenkontrollplan 1.0

Närboda boende – Egenkontrollplan 1.0

Närboda-Nygränd dagverksamhet – Egenkontrollplan 1.0

Närboda-Nygränd serviceenhet dagverksamheten Egenkontroll 1.0

Närboda-Nygränd serviceenhet – Nygränd boende Egenkontroll 1.0

Närboda-Nygränd serviceenhet – Närboda boende Egenkontroll 1.0

Regnbågens egenkontrollplan 1.0

Solsidans egenkontrollplan 1.0

Stella – Plan för egenkontroll 1.0

Sydboda serviceenhet Boende – Egenkontroll 1.0

Sydboda serviceenhet Dagverksamhet – Egenkontroll 1.0

Villa Skata Egenkontroll 1.0

Plan för egenkontroll enligt verksamhetsområden

Rapportering av egenkontroll

Programmet för egenkontroll samt de iakttagelser som baserar sig på uppföljningen av programmet och de åtgärder som vidtas utgående från iakttagelserna ska offentliggöras med fyra månaders mellanrum i det allmänna datanätet och på andra sätt som främjar deras offentlighet.

Uppgifter om egenkontrollen i Österbottens välfärdsområde

Tillsynrapport

Kvalitet och tillsyn enhet raporterar förverkligande av Österbottens välfärdsområdets tillsyn årligen med tillsynraport.