Till innehållet

Inom social- och hälsovården framhävs tjänsteproducenternas ansvar för att den verksamhet som de tillhandahåller är ändamålsenlig, högklassig och säker för kunderna och patienterna.

Välfärdsområdet ansvarar för organiseringen av tjänsterna, medan tjänsterna tillhandahålls av välfärdsområdet i egen regi och i samarbete med privata tjänsteproducenter och den tredje sektorn.

Egenkontrollen är en omfattande helhet som utgör grunden för all tillsynsverksamhet, det vill säga för organiseringen av egenkontrollen och för den egenkontroll som genomförs inom den offentliga och privata tjänsteproduktionen samt för den tillsyn och handledning som hänför sig till egenkontrollen.

Programmet för egenkontroll är ett strategiskt dokument där man fastställer hur egenkontrollen sköts i organisationen, men också hur tjänsteproducenternas åligganden organiseras och genomförs i sin helhet. Såväl välfärdsområdet som privata tjänsteproducenter måste utarbeta ett program för egenkontroll för de uppgifter och tjänster som de ansvarar för inom social-, hälso- och sjukvården. I programmet beskriver man också hur genomförandet, säkerheten och kvaliteten samt jämlikheten i tjänsterna övervakas och hur iakttagna brister avhjälps. Programmet för egenkontroll fungerar som ett styrdokument för de planer som upprättas för egenkontrollen.

Planer för egenkontroll

Plan for egenkontroll kommer att offentliggöras, vart efter de färdigställs, under menyer nedan.

Klient- och servicehandledning

Kundservicecenter

Social- och krisjour


Socialvårdens klient- och servicehandledning – Plan för egenkontroll

Socialarbete för äldre (anordnandet av servicen)


Egenkontroll_socialarbete för äldre 2023

Dagverksamhet för äldre

Service till hemmet för äldre

Jakobstad område 1 och 2 – Plan för egenkontroll

Korsholm område 1 – Plan för egenkontroll

Korsholm område 2 – Plan för egenkontroll

Korsholms område 3 – Plan för egenkontroll

Kristinestad – Plan för egenkontroll

Kristinestad – Plan för egenkontroll underskrift

Kronoby – Plan för egenkontroll 2023

Larsmo – Plan för egenkontroll

Malax-Korsnäs – Plan för egenkontroll

Mellersta området – Plan för egenkontroll

Nykarleby – Plan för egenkontroll

Närpes-Kaskö – Plan för egenkontroll

Pedersöre- Plan för egenkontroll

Vörå Hemvård – Plan för egenkontroll

Dygnet runt service för äldre

Alvina – Egenkontrollplan

Aspgården – Egenkontrollplan

Björkbacka – Egenkontrollplan

Brändös Pärlä – egenkontrollplan

Emiliacentret – Egenkontrollplan

Esselunden – Egenkontrollplan

Elvira – Egenkontrollplan

Fyrgården – Egenkontrollplan

Hagalund – Egenkontrollplan

Hanneshemmet – Egenkontrollplan

Heimbo – Egenkontrollplan

Kristinahemmet – Egenkontrollplan

Lärknäs – Egenkontrollplan

Malmgården A & B – Egenkontrollplan

Marielund – Egenkontrollplan

Pedersheim ESB, Lilla Fridolf Pedersheim KTB – Egenkontrolplan

Purmohemmet – Egenkontrollplan

Pörtehemmet – Egenkontrollplan

Sandbo – Egenkontrollplan

Solgård – Egenkontrollplan

Solhörnan – Egenkontrollplan

Sandlunden & Roslunden – Egenkontrollplan

Tallmo vårdcenter – Egenkontrollplan

Villa Alina & Efraim – Egenkontrollplan

Villa Göta & Åke – Egenkontrollplan

Villa Rosa & Holger – Egenkontrollplan

Villa Svea & Ivar – Egenkontrollplan

Westerhemmet – Egenkontrollplan

Vuxen socialarbete

Dag- och arbetsverksamhet

Boendeservice för arbetsföra

Service till hemmet för arbetsföra

Station Lotsen – Plan för egenkontroll 1.0

Socialt arbete funktionshinderservice

Dagverksamhet funktionshinderservice

Intek dagverksamhet – Plan för egenkontroll 1.0

Kvadria Magasinsgatan – Egenkontrollplan 1.0

Kvadria Lantgården – Egenkontrollplan 1.0

Närboda-Nygränd dagverksamhet – Egenkontrollplan 1.0

Närboda-Nygränd serviceenhet dagverksamheten Egenkontroll 1.0

Regnbågens egenkontrollplan 1.0

Sydboda serviceenhet Dagverksamhet – Egenkontroll 1.0

Boendeservice funktionshinderservice

Parkhemmet – Egenkontroll 1.0

Näthemmet – Egenkontroll 1.0

Grönkulla Egenkontrollplan 1.0

Hedbo – Plan för egenkontroll 1.0

Korallens serviceenhet Kvevlax lägenhetsboende egenkontrollplan 1.0

Korallens serviceenhet Monavägen 7 egenkontrollplan 1.0

Kotten egenkontroll 1.0

Kristallen, Sundom -Egenkontrollplan 1.0

Kronan boendeservice, Vasa boende – Egenkontrollplan 1.0

Kronan boendeservice Storsveden – Egenkontrollplan 1.0

Kvadria Gnejsgränd – Egenkontrollplan 1.0

Kvalita serviceenhet Trädgårdsvägen – Egenkontrollplan 1.0

Lillsveden Egenkontrollplan 1.0

Lyrans egenkontrollplan 1.0

Lövlunden-Malm egenkontroll 1.0

Nygränd boende – Egenkontrollplan 1.0

Närboda boende – Egenkontrollplan 1.0

Närboda-Nygränd serviceenhet – Nygränd boende Egenkontroll 1.0

Närboda-Nygränd serviceenhet – Närboda boende Egenkontroll 1.0

Solsidans egenkontrollplan 1.0

Sydboda serviceenhet Boende – Egenkontroll 1.0

Villa Skata Egenkontroll 1.0

Korttidsvård funktionshinderservice

Backebo Egenkontroll 1.0

Kristallen, Brändö – Egenkontrollplan 1.0

Service till hemmet, funktionshinderservice

Kompetenscentret – Plan för egenkontroll 1.0

Kvadria i Molpe – Egenkontrollplan 1.0

Kvalita serviceenhet Reveln – Egenkontrollplan 1.0

Kvalita serviceenhet Lill-räven – Egenkontrollplan 1.0

Stella – Plan för egenkontroll 1.0

Plan för egenkontroll enligt verksamhetsområden

Rapportering av egenkontroll

Programmet för egenkontroll samt de iakttagelser som baserar sig på uppföljningen av programmet och de åtgärder som vidtas utgående från iakttagelserna ska offentliggöras med fyra månaders mellanrum i det allmänna datanätet och på andra sätt som främjar deras offentlighet.

Uppgifter om egenkontrollen i Österbottens välfärdsområde

Tillsynplan

Österbottens välfärdsområde ska styra och övervaka den tjänsteproduktion som omfattas av dess organiseringsansvar (Lag om välfärdsområden 611/2021, 10 §).

Tillsynsplanen styr genomförandet av systematisk tillsyn. I tillsynsplan beskrivs helheten av den egenkontroll och tillsyn av social- och hälsovård som genomförs i Österbottens välfärdsområde, såsom tillsynens syfte och mål, den lagstiftning som styr tillsynen, fördelningen av tillsynsansvar, styrning av tjänsteproduktionens tillsyn och principer, tillsynens mål och former samt enhetliga förfaranden för genomförandet av tillsynen.

Tillsynsplanen är en del av Österbottens välfärdsområdes egenkontrollprogram.

Tillsynrapport

Kvalitet och tillsyn enhet raporterar förverkligande av Österbottens välfärdsområdets tillsyn årligen med tillsynraport.

Kvalitetsrapport