Till innehållet

Åt förtroendevald erläggs för handhavande av förtroendeuppdraget arvode, ersättning för
härav föranlett inkomstbortfall och kostnader, som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller annan motsvarande orsak samt ersättning för resekostnader och dagtraktamente i enlighet med vad som nedan stadgas.