Till innehållet

Till samkommunens uppgift hör att ordna primärvård, socialvård och specialsjukvård till de 13 medlemskommunernas invånare. Medlemskommunerna är följande:

 • Kristinestad
 • Kaskö
 • Närpes
 • Korsnäs (Socialvården ordnas av Korsnäs kommun)
 • Malax
 • Korsholm
 • Laihela
 • Vasa
 • Vörå
 • Pedersöre
 • Nykarleby
 • Jakobstad
 • Larsmo

Samkommunens uppgift beskrivs närmare i grundavtalet § 3:

Till samkommunens uppgift hör att anordna på enahanda grunder specialsjukvården för alla medlemskommuner i enlighet med gällande lagstiftning och handha till den delen sjukvårdsdistriktets lagstadgade skyldigheter.

Samkommunen kan därtill, för de medlemskommuner som så besluter, anordna lagstadgade social- och primärhälsovårdstjänster för områdets befolkning till de delar medlemskommunerna har överfört anordnandeansvaret till samkommunen i enlighet bestämmelserna i Kommunallagens 8 §.

Samkommunen kan anordna tjänsterna genom att producera tjänsterna själv, genom avtal med en kommun eller samkommun, genom att anskaffa tjänster av annan producent, genom servicesedel eller genom annat i lagstiftningen godkänt sätt.

Samkommunen kan producera tjänster som stöder det egna verksamhetsområdet eller vara aktionär eller medlem i samfund, vilka förverkligar funktioner som stöder samkommunens syften.

Samkommunen kan sälja tjänster åt utomstående part.

Samkommunen kan anordna tjänster inom specialomsorger, företagshälsovård och räddningsväsendet till de delar medlemskommunerna har överfört anordnandeansvaret till samkommunen i enlighet bestämmelserna i Kommunallagens 8 §.

Samkommunen kan äga och disponera fast egendom.