Till innehållet

När en erfarenhetsexperts och en yrkesutbildad persons kunskap slås samman skapas en delad expertis. Erfarenhetskunskapen kompletterar den yrkesinriktade kunskapen och fördjupar förståelsen för kunden, vilket igen främjar utvecklandet av våra verkningsfulla tjänster. Erfarenhetskunskapen synliggör kundens perspektiv och främjar delaktigheten och säkerheten.

Erfarenhetsexpert

En erfarenhetsexpert (erfarenhetsaktör eller erfarenhetssakkunnig) är en utbildad person med en självupplevd erfarenhet av en fysisk eller psykisk sjukdom, skada eller en svår livssituation men också av hur man hanterar en svår livssituation.

Erfarenheten kan också basera sig på en närståendes eller anhörigs perspektiv. En erfarenhetsaktör vet vad som har varit till hjälp och har påverkat tillfrisknandet och kan objektivt reflektera över sina egna erfarenheter.

Alla våra erfarenhetsexperter är utbildade. Utbildningen ger dem en beredskap att använda den egna erfarenheten som ett verktyg. Vamia ordnar utbildning för erfarenhetsexperter i Österbotten.

Läs mera om utbildning på finska.

Erfarenhetsexperters uppgifter

En erfarenhetsaktör kan inom ramen för sin erfarenhet och individuella färdigheter vara verksam i mycket varierande uppgifter på olika anspråksnivåer.

I välfärdsområdet har erfarenhetsexperters kunskaper och färdigheter tillgodogjorts i samarbetet med organisationer och projekt, bland annat i samband med evenemang om hur det är att leva med sjukdom/symtom x, föreläsningar om ungas välbefinnande och olika verkstäder.

Erfarenhetsexperter kan beställas endast till Österbottens välfärdsområde

En erfarenhetsexpert kan beställas endast till Österbottens välfärdsområdes enheter och till välfärdsområdets egna projekt till exempel till sina utvecklingsarbetsgrupper, för att iaktta, testa och utvärdera sina tjänster, till personalmöten och -utbildningar, erfarenhetsmottagningar eller som arbetspar till en yrkesutbildad person.

Organisationskoordinatorn samordnar välfärdsområdets erfarenhetsverksamhet, upprätthåller ett register över erfarenhetsexperterna i välfärdsområdet och intervjuar de personer som är intresserade av att fungera som erfarenhetsexperter.

När erfarenhetsexperter ges ett uppdrag ingår de ett tidsbestämt avtal där de förbinder sig att iaktta tystnadsplikt samt uppgifter som erfarenhetsexperten är intresserad av. Erfarenhetsexperten betalas ett arvode för sitt uppdrag samt resekostnader.

Erfarenhetskompetens är ett värdefullt sätt att delta och påverka – blev du intresserad?

Om du är intresserad av att fungera som erfarenhetsexpert i Österbottens välfärdsområde eller vill ha mer information om erfarenhetsverksamheten kan du vara i kontakt med organisationskoordinatorn per e-post eller per telefon.

Lähellä.fi

Lähellä.fi sammanställer information om organisationer, föreningar och den verksamhet organisationerna tillhandahåller samt om öppna volontäruppdrag i Österbotten. Man hittar föreningarna både enligt kommun och verksamhetsområde.

Läs mer: www.lahella.fi

Tuija Kivioja
Organisationskoordinator
Jim Eriksson
Chef för främjande av hälsa och välbefinnande, kontaktytor