Till innehållet
Allmänt

Livsstils- och motionsrådgivningen i Österbotten utvecklas

I och med social- och hälsovårdsreformen ska kommunerna och välfärdsområdena tillsammans skapa en välfungerande motionsrådgivning i anslutning till livsstilsrådgivningen. I praktiken innebär det här att kommunerna och välfärdsområdet ska komma överens om hur uppgifter och ansvar ska fördelas samt hur de nya samarbetsstrukturerna ska tryggas. Utvecklingsarbetet i Österbotten inleddes 14.2.2024 då motionsrådgivare och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården träffades.

Målet med livsstilsrådgivningen är att stöda individer att förändra sina levnadsvanor. Med hjälp av rådgivningen kan hälsan och välbefinnandet på individnivå främjas men även folksjukdomar, såsom typ 2-diabetes och minnessjukdomar, förebyggas. För att livsstilsrådgivningen ska fungera väl måste samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdet löpa smidigt.

Till stöd för utvecklingsarbetet i Österbotten har man skapat ett regionalt samarbetsnätverk för livsstilsrådgivningen som överskrider organisationsgränserna. Primärt strävar man efter att förenhetliga den servicekedja som anknyter till motionsrådgivningen. I praktiken betyder det här ett aktivare samarbete och gemensamt fastställda tillvägagångssätt. Målet är att servicen ska bilda en obruten kedja för att kunderna smidigt ska kunna förflytta sig från en tjänst till en annan.

– I och med det gemensamma regionala nätverket har vi tagit ett stort kliv framåt i det arbete som syftar till att utveckla livsstilsrådgivningen. Olika aktörer har varierande roller i den här helheten, men alla arbetar för österbottningarnas välbefinnande. Det känns bra att vi redan från första början kan utveckla det här tillsammans, säger projektchef Jessica Nygård.

Motionsrådgivningen görs bekant för de yrkesutbildade personerna

Motionsrådgivarna kommer i fortsättningen att utgöra viktiga samarbetsparter för de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården. Motionen och kosten spelar en viktig roll när man ska förändra sina levnadsvanor. Motionsrådgivningen kan hjälpa invånarna att hitta individuella sätt att vara aktiva och få motioneringen att bli en del av deras vardag för att de ska uppnå de mål som de uppställt själva. <0} Motionsrådgivarens roll är att vara till hjälp samt att uppmuntra och inspirera att röra på sig.

– Från motionsrådgivarnas perspektiv är det viktigt att samarbetet med de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården fungerar bra. De yrkesutbildade personerna kan identifiera dem som inte rör på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa och sedan hänvisa dem till motionsrådgivningen. Motionsrådgivarna har tid att sätta in sig i kundens motionsvanor, säger motionsrådgivare Jennifer Storrank.

Servicekedjan för motionsrådgivningen kommer att utvecklas aktivt i år och nästa år. För att stöda utvecklingsarbetet kartlade man i slutet av år 2023 motionsrådgivningen men även hur samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdet borde läggas upp.

– Tack vare kartläggningen vet vi nu vad vi måste ta i beaktande i utvecklingsarbetet för att samarbetet ska löpa smidigare. En viktig grej är att förtydliga de olika aktörernas roller. Alla yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården vet till exempel inte vad motionsrådgivare gör. Kriterierna för kundhandledningen kräver också arbete. Det positiva är ändå att båda parterna vill få samarbetet att fungera, säger Nygård glatt.