Till innehållet
Allmänt

Isolerings- och karantänspraxisen ändrar


Omikronvarianten av coronaviruset har spritt sig vitt även i Österbotten. Isolerings- och karantänsbesluten hejdar inte längre smittspridningen på samma sätt. I likhet med många andra områden ändrar även Österbottens välfärdsområde sin isolerings- och karantänspraxis för att den ska motsvara det rådande pandemiläget.

Kortare isolering och nya rekommendationer för karantän

Från och med måndagen den 7 februari är isoleringstiden i Österbottens välfärdsområde 5 dagar i stället för 10 dagar. Dagarna räknas från det ögonblick när symtomen började. Om man har symtom ännu efter 5 dagar bör man stanna hemma tills man känner sig frisk. Dessutom rekommenderar man fortfarande att de som exponerats för coronaviruset bör hålla sig i karantän i fem dagar, men om man är frisk och inte har några symtom på corona kan man leva som normalt. Då är det ändå viktigt att komma ihåg att använda munskydd, hålla avstånd och ha en god handhygien. Dessutom rekommenderar man hemtest efter 5 dagar.

Om hemtestet är positivt och man inte behöver ett officiellt beslut kan man stanna hemma i 5 dagar eller så länge tills man inte längre har några symtom. Om man vill ansöka om den dagpenning som Folkpensionsanstalten beviljar vid smittsam sjukdom måste man söka sig till hälso- och sjukvården för att få ett officiellt testresultat för att smittskyddsläkaren ska kunna fatta ett isoleringsbeslut (5 dagar). Om symtomen fortsätter ännu efter 5 dagar ska man söka sig till företagshälsovården eller den egna hälsostationen för att få ett sjukintyg.

Den nya praxisen gäller inte de isolerings- och karantänbeslut som redan har fattats, utan endast nya beslut som fattas från och med måndagen den 7 februari. Fokusen i smittspårningen (de officiella karantänbesluten) kommer i fortsättningen att koncentreras på social- och hälsovårdsanställda som arbetar med kunder samt på personer i riskgrupper.

Vacciner ger fortfarande ett bra skydd mot allvarlig sjukdom

Trots omikronvarianten ger vacciner fortfarande ett bra skydd mot allvarlig sjukdom. Vacciner finns att fås i alla kommuner i välfärdsområdet. Alla över 5 år kan vaccinera sig. Det finns inget hinder för att vaccinera sig även om man redan haft corona, men i sådana fall kan man vaccinera sig tidigast 6 månader efter genomgången sjukdom.