Till innehållet
Allmänt

Invånarnas påverkningsmöjligheter i Österbottens välfärdsområde förbättras


Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har utsett representanter till de påverkansorgan och klientråd som inleder sin verksamhet i början av år 2022. Genom påverkansorganen och klientråden vill man förbättra invånarnas möjligheter att påverka planeringen och utvecklingen av servicen i välfärdsområdet.

Påverkansorganen kommer att delta i planeringen, beredningen, genomförandet och uppföljningen av välfärdsområdets verksamhet som är av betydelse för barn, unga, äldre eller personer med funktionsnedsättning och de tjänster som dessa befolkningsgrupper behöver.

Dessutom tillsatte styrelsen tre klientråd för Österbottens välfärdsområde: ett råd för barn, unga och familjer, ett råd för personer i arbetsför ålder och ett råd för äldre personer. Medlemmar till de här klientråden söktes genom annonser i lokaltidningar och på sociala medier i slutet av år 2021. Alla 16-år fyllda personer i Österbottens välfärdsområde kunde skicka in ansökningar. Förhoppningen var att de människor som väljs till råden och som ska utveckla servicen i välfärdsområdet ska representera olika varierande perspektiv.

— Välfärdsområdet är ålagt men har dessutom en stark vilja att engagera välfärdsområdets invånare i planeringen och utvecklingen av servicen. De nu tillsatta lagstadgade påverkansorganen och klientråden är ett sätt att göra invånarna i välfärdsområdet delaktiga. Dessutom samarbetar välfärdsområdet tillsammans med påverkansorganen, råden och kommunerna med att utveckla andra påverkningssätt, berättar Österbottens välfärdsområdes sektordirektör Erkki Penttinen.

En lista över representanterna i påverkansorganen och klientråden hittas i den medföljande bilagan.