Till innehållet
Allmänt

I Österbotten har man förberett sig på översvämningar, bränder och andra riskhändelser

En räddare håller en hjälm i handen. Bakom syns en brandbil.
De största riskerna i Österbotten är förknippade med bland annat exceptionella väderfenomen som beror på klimatförändringen, storolyckor i trafiken och allvarliga bränder. Klara riktlinjer har nu stakats upp för det samarbete som olika aktörer bedriver i samband med störningssituationer.

En regional riskbedömning som syftar till att utveckla det gemensamma beredskapsarbetet mellan de olika regionala aktörerna i Österbotten har nu utarbetats. Det konkreta målet med riskbedömningen är att ge myndigheter, kommuner, näringslivet och organisationer en enhetlig, regional bild av toleransen för störningar men även bidra till utvecklandet av hanteringen av störningssituationer. 

I rapporten strävar man efter att identifiera potentiella risker men också efter att bedöma sannolikheten för att de realiseras och de långsiktiga konsekvenser som de får för människor, ekonomi, miljö och samhället.

− Riskanalysen och -hanteringen ger en bra bild av hur de regionala aktörerna upplever konsekvenserna av risker eller hot, säger räddningsdirektör Tero Mäki.

Rapporten har upprättats av det regionala säkerhetsforumet på uppdrag av inrikesministeriet. Den regionala riskbedömningen är den första, gemensamma kraftansträngningen för forumet som består av representanter för olika aktörer. Mäki är mycket nöjd med slutresultatet.

− Beredningen av den regionala riskbedömningen har utvecklats avsevärt från utgångsläget. I den nu upprättade riskbedömningen har den nationella riskbedömningen tagits i beaktande ännu bättre, bedömer Mäki. 

Riskbedömningen iakttar inte alla potentiella hotmodeller eller störningssituationer i Österbotten, utan endast de viktigaste scenarierna som är gemensamma för de regionala aktörerna och som kräver åtgärder som avviker från det normala. Dessutom har man även bedömt risken för att störningarna ska bilda kedjor.

Den första regionala riskbedömningen utarbetades för Österbotten år 2018.

Två räddare släcker en skogsbrand.
Dessutom kan en brand även ge kraftig rökutveckling som kräver att befolkningen skyddar sig i större omfattning.

Bränder med vittomfattande konsekvenser inträffar sällan.

I den regionala riskbedömningen nämns bland annat allvarliga flyg-, spår- och vägtrafikolyckor samt bränder i viktig infrastruktur som störningssituationer som är förknippade med en mycket hög sannolikhet. Risker med mycket hög risk är scenarier som inträffar oftare än 10 gånger per år.

Enligt rapporten är risken för en potentiell storolycka störst i samband med en brand som inträffar i en hälso- och sjukvårdsbyggnad där de boende eller patienterna nödvändigtvis inte själv kan ta sig i säkerhet. Dessutom kan en brand även ge kraftig rökutveckling som kräver att befolkningen skyddar sig i större omfattning.

Enligt räddningsväsendets uppgifter inträffar det cirka två bränder årligen i Österbotten där branden sprider sig från antändningsplatsen (byggnadsbränder) till kritisk infrastruktur. Men sannolikheten för en stor brand som påverkar samhället i omfattande utsträckning är ändå mindre.

Drygt tio brandenheter deltog i släckningen av den nyligen inträffade branden i transformatorfabriken i Vasa. Gav den några erfarenheter som är till nytta med tanke på beredskapen?

− I brandverkets brandutredning av stora olyckor som är förknippade med potentiellt omfattande följder bedömer man bland annat den egna verksamheten och samverkan med andra parter. På basis av utredningen drar vi slutsatser som vi tar i beaktande när vi ska utveckla vår kapacitet och beredskap, säger Tero Mäki.

En livlig trafik är en betydande riskfaktor

Gods- och persontrafiken är livlig till lands, havs och i luften i Österbotten.

I landsvägstrafiken ökas olycksrisken bland annat av avvikande väderförhållanden, vägnätets skick, mänskliga fel, tekniska fel på fordonen och avsiktlighet. I spårtrafiken anses mänskliga felbedömningar och tekniska fel vara utlösande faktorer. I flygtrafiken är risksituationerna sannolikt förknippade med väderförhållanden, mänskliga fel och tekniska fel.

Ett av de mest förödande scenarierna skulle vara en anhopning av krockar eller en kedjekrock med flera fordon som leder till att en huvudväg blockeras. Ett transportfordon med farliga ämnen kunde också vara delaktigt i kedjekrocken, varvid ett miljö- och hälsofarligt ämne kunde läcka ut.

Storolyckor i trafiken belastar i synnerhet räddningsverket, den specialiserade sjukvården och instanser som erbjuder psykosociala tjänster. I värsta fall skulle både personskadorna och de materiella skadorna vara omfattande och specialarrangemangen som hänför sig till trafiken långvariga. År 2022 omkom fem personer i vägtrafiken i Österbotten. Samma år skadades 13 personer allvarligt i vägtrafiken i Österbotten. Under åren 2018–2020 var genomsnittet 16 allvarligt skadade personer.

Fyra brandbilar.
Storolyckor i trafiken belastar i synnerhet räddningsverket, den specialiserade sjukvården och instanser som erbjuder psykosociala tjänster.

De avvikande väderfenomenen gör sig påminda

I rapporten beaktar man också det långvariga och avvikande väderfenomenet i anknytning till temperaturökningen i ytvattnet i Nordatlanten. Att Österbotten ligger på den finska västkusten gör området mottagligt för kraftiga lågtrycksstormar som i synnerhet förekommer på hösten och vintern. Träd som faller och föremål som flyger kan orsaka omedelbara direkta personskador. Dessutom kan en storm skada infrastrukturen och fastigheter och leda till att avloppsvatten slipper ut i naturen.

De långa värmeböljorna under somrarna beräknas öka. Långa regnfria perioder och den torka som följer av dessa leder bland annat till att grundvattnet sjunker och kan vara till skada för primärproduktionen. Om vattnet värmts för mycket löser det dessutom upp orenheter i rörsystemet.

När de extrema naturfenomenen blir allt mera sannolika ökar också risken för översvämningar i Österbotten. Förutom för de sedvanliga vårflodarna bör man i vissa områden även förbereda sig för översvämningar på grund av dagvatten och isbildning. En stigande vattennivå bryter underhålls-, data- och elförbindelser. Dessutom kan jordbruket drabbas av betydande olägenheter.

Utmaningen med översvämningarna är vidsträcktheten. Händelsen belastar myndigheterna i mycket stor utsträckning. Enbart skyddsuppgifterna binder väldiga resurser och att upprätthålla lägesbilden är utmanande. Dessutom sysselsätter eventuella evakueringar räddningsverket och polisen.

Förutom de allt mer aktuella riskerna i anknytning till klimatförändringen behandlar man i rapporten även bland annat scenarion i anknytning till allvarliga brottsliga handlingar och störningar i elenergitillgången, -överföringen eller –distributionen.

Österbottens säkerhetsforum godkände den regionala riskbedömningen på sitt möte 4.4.2023. Hela rapporten kan läsas här (endast på finska för tillfället):