Till innehållet
Coronavirus

Frågor och svar om coronaläget


De snabba vändningarna i coronaläget har väckt många frågor om bland annat testning, exponering och intyg. Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna.

Vad är isolering och vad är karantän? Hur länge varar de?

Om en person får ett positivt svar i ett officiellt coronatest fattas ett beslut om isolering med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. Personen försätts i isolering i 10 dygn enligt följande:

  • när testresultatet är positivt och personen har symtom räknas isoleringstiden från den dag när personen fick symtom
  • när testresultatet är positivt men personen inte har några symtom räknas isoleringstiden från provtagningsdagen.

Isolering är inte frivilligt, utan en förpliktelse enligt lag.

Officiell karantän är ett administrativt beslut som en smittskyddsläkare fattar för en person som exponerats för coronaviruset. Karantänen är fem dygn från och med exponeringen. En smittskyddsläkare kan även ordinera karantän av annan längd.

När du är i officiell karantän eller isolering ska du undvika kontakt med personer utanför det egna hemmet. Du får gå ut bara du håller avstånd till andra människor. Däremot får du inte gå till exempel till jobbet, butiken, apoteket, hobbyer eller besöka offentliga evenemang.

Jag har blivit exponerad av en familjemedlem, hur länge ska jag stanna hemma (i karantän)?

När den första familjemedlemmen insjuknar är karantänen för övriga familjemedlemmar i allmänhet 5 dygn. Tiden räknas från den dag då den insjuknade personen fick symtom. Om den smittade är symtomfri räknas tiden från provtagningsdagen. Om fler familjemedlemmar insjuknar börjar karantänen på 5 dagar om från början för de andra, symtomfria familjemedlemmarna. Totalt kan en karantän vara i högst tre veckor.

Jag är vaccinerad, måste jag ändå vara i karantän?

Fullt vaccinerade försätts i allmänhet inte i karantän efter exponering. Men i och med att en fullt vaccinerad också kan bli smittad rekommenderar vi att du frivilligt undviker närkontakter med andra människor om du blivit exponerad. Om du utvecklar symtom efter exponeringen ska du ta ett självtest.

Om du blivit exponerad av en som bor i samma hushåll är det mer sannolikt att du försätts i karantän, eftersom exponeringen varit långvarig och fortsätter tills personen blir frisk.

Kan karantänen bli kortare om jag tar ett coronatest?

Nej, officiell karantän kan inte förkortas med ett coronatest (även om det är negativt).

Jag har exponerats för coronaviruset, när blir jag kontaktad?

Karantänbeslut meddelas antingen per telefon eller sms eller via exempelvis skolans eller daghemmets elektroniska system. Karantänen träder i kraft omedelbart och därefter ska du undvika att vara i kontakt med andra människor än dem som bor i samma hushåll med dig. 

Jag träffade en vän och nu har hen corona. Vad ska jag göra?

Vi rekommenderar att alla som exponerats för coronaviruset ska undvika att vara i närkontakt med andra människor i fem (5) dagar. Vi rekommenderar att du exempelvis arbetar på distans i den mån det är möjligt. Ta ett självtest där hemma om du får symtom.

Jag tog ett självtest och det är positivt. Vad ska jag göra?

Undvik närkontakter med personer som inte bor i samma hushåll som dig i tio dygn. Tiden räknas från när symtomen började. Om du behöver ett intyg för inkomstbortfall på grund av coronasmittan ska du åka och ta ett officiellt test. Om du inte behöver ett intyg behöver inte självtestets positiva resultat bekräftas med ett officiellt test.

Du ska också själv meddela de personer som du varit i närkontakt med (under 2 meter och över 15 minuter) 48 timmar före symtomen började och efter symtomen började om att de har blivit exponerade för coronaviruset.

Mitt barn fick ett positivt resultat från självtestet. Måste hen ta ett officiellt test?

Om du sköter ett barn under 16 år hemma och du behöver ett intyg för att få dagpenning vid smittsam sjukdom måste barnet ta ett officiellt coronatest. Men om du annars också skulle varit hemma, till exempel i distansarbete eller som familjeledig, behöver inte barnet ta ett officiellt test.

Ett coronafall har konstaterats i mitt barns klass. Kan mitt barn gå till skolan?

Ditt barn kan gå till skolan om hen är frisk (symtomfri) och smittskyddsläkaren inte har försatt hen i karantän. Om ditt barn är i karantän får hen inte gå till skolan.

Mitt barn och hens kompis har corona, men ingen av dem har symtom. Får de leka tillsammans?

Nej. Om en person har konstaterats ha corona får hen inte träffa personer som inte bor i samma hushåll.

Jag vill boka en coronavaccintid till mig själv/mitt barn. Varför finns det inga lediga tider i tidsbokningssystemet? Fungerar det inte?

Nya vaccintider läggs in varje vecka. Dessutom uppdateras systemet dagligen med eventuella annullerade tider. Personalsituationen lever hela tiden, därmed sätts nya tider in då vi vet att det finns personal som kan vaccinera. I rådande coronaläge går det inte att ordna vaccinationstillfällen utan tidsbokning.