Till innehållet
Allmänt

Enhetliga arvoden för stödpersoner och stödfamiljer


Arvodet för stödpersoner och stödfamiljer ändras i Österbottens välfärdsområde. Målet är enhetliga arvoden för alla som fungerar som stödperson eller stödfamilj. Hittills har summan för arvodet varierat kommunerna emellan.

Stödpersonerna träffar barnet eller familjen till exempel för att göra något tillsammans och ge hjälp i vardagen. Efter ändringen kommer stödpersonerna att få en timlön på 10,60 euro. I och med harmoniseringen kommer de lägsta arvodena att höjas till samma nivå som de högsta.

– Stödpersonverksamheten stöder barn och familjers välbefinnande och underlättar deras vardag. Det är viktigt att alla i hela området får lika ersättning för verksamheten, konstaterar Pia-Maria Sjöström, sektordirektör för barn, unga och familjer.

Stödfamiljerna hjälper familjer

En stödfamilj är en familj som ett barn kan besöka och tillbringa tid hos, till exempel över veckoslut. Syftet är att ge barnet eller den unga trygghet och omsorg. Stödfamiljerna är också ett viktigt stöd för föräldrarna.

Ersättningen för stödfamiljer kommer i fortsättningen att vara 48 euro per dygn och för barn med särskilda behov 56 euro per dygn. Om stödfamiljen har ingått ett avtal med en annan ersättning, kommer ersättningen att vara på den nivån tills avtalsperioden går ut.

När de gamla avtalen löper ut och nya ingås kommer ersättningssumman att följa det nya beslutet. De nya avtalen träder i kraft 1.9. Beslutet fattades av samkommunens styrelse på sammanträdet 16 maj.

Beslutsfattandet år 2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.

– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.

– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.