Till innehållet
Allmänt

Befolkningen behövde fler social- och hälsovårdstjänster än uppskattat år 2022

Enligt det sista mellanbokslutet per sista september var Österbottens välfärdssamkommuns första verksamhetsår ekonomiskt ännu i balans. Under de sista månaderna ändrade läget och kommunandelarna överskreds slutligen med fyra procent i jämförelse med budgeten. I fem kommuner hölls budgeten ändå inom ramen för den uppskattade kostnadsnivån.

Ifjol uppföljdes det ekonomiska läget i välfärdssamkommunen kvartalsvis i samband med mellanbokslutet samt månatligen inom verksamhetsområdena med hjälp av ekonomisakkunniga. I slutet av året fick välfärdsområdet många och stora räkningar, vilket ledde till att kostnaderna i november-december euromässigt blev 3–3,5 gånger större. I och med detta kunde situationen inte förutses och syntes inte heller i mellanboksluten. Effekten av prisökningarna och löneuppgörelsen föll också fullt ut mot slutet av året.

Fem kommuners (Närpes, Pedersöre, Nykarleby, Korsnäs och Kaskö) användning höll sig inom det budgeterade. I åtta kommuner motsvarade budgeten däremot inte behovet. I dessa kommuner behövde man mer social- och hälsovårdstjänster än vad man hade budgeterat för. Fjolåret var också det första året då social- och hälsovårdstjänsterna var skilda från kommunernas verksamhet, varför det heller inte finns några egentliga jämförelseuppgifter att tillgå. Redan i samband med budgetarbetet förde man livliga diskussioner med flera kommuner om den behövliga nivån, och nu är det uppenbart att uppskattningen för alla kommuners del inte blev rätt.

Överskridningen på fyra procent beror flera olika faktorer. Behovet av tjänster var större än uppskattat inom exempelvis funktionshinderservicen och servicen för äldre och det här drabbade olika kommuner på olika sätt. Dessutom steg också kostnaderna under året. Personalbristen inom social- och hälsovården befann sig i kris och skapade många tilläggskostnader, som t.ex. de förbud om byte av arbetsskift,  som infördes  i samband med arbetskonflikten och frånvaron som berodde på coronaviruset. På grund av ovanstående orsaker blev välfärdsområdet tvunget att använda köptjänster i högre grad än planerat för att hålla sin egen service i gång, samtidigt som köptjänsterna blev mycket dyrare.

Bokslutet för år 2022 är också exceptionellt på det sätt att när samkommunens verksamhet avvecklas måste alla kostnader som uppstod under år 2022 beaktas på rätt organisation och inte överföras på det självstyrande välfärdsområdet, som tog över ansvaret för verksamheten från och med början av år 2023. Dessutom avslutades också två specialomsorgssamkommuner i området.

Alla tjänster i Österbottens välfärdsområde är lagstadgade tjänster och samkommunen är skyldig att ordna lagstadgade tjänster för befolkningen i Österbotten.

De slutgiltiga fakturorna skickas till kommunerna inom de närmaste veckorna

Slutfakturan för de tjänster som samkommunen tillhandhållit skickas till kommunerna under vecka 7 och 8. Faktureringen grundar sig på de tjänster som kommuninvånarna använt och de slutgiltiga kostnaderna för dessa tjänster.

– Vi kommer att gå igenom siffrorna med samkommunens alla medlemskommuner för att alla ska få en klar bild av vad vi fakturerar för och varför, säger ekonomidirektör Lena Nystrand.

Samkommunens bokslut färdigställs i februari och behandlas i styrelsen för det självstyrande välfärdsområdet den 13 mars 2023.

I början av år 2023 förändrades välfärdsområdets finansiering till att bli behovsbaserad och finansieringen kommer numera från staten. Det kommer att medföra nya utmaningar. För tillfället arbetar man i välfärdsområdet med att ta fram ett framtids- och anpassningsprogram för att hitta lösningar för den framtida servicen. Programmet tas till välfärdsområdesfullmäktige för behandling i juni.